Redakcja: Janusz Słodczyk
Redaktor tematyczny: Agnieszka Dembicka-Niemiec

ISSN 2543-5302 (wersja online)
ISSN 2082-4793 (wersja papierowa)

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

 

 

 

 

 


Spis treści:


Tytuł j. polski Miasto zwarte, rozproszone, zrównoważone
Tytuł j. ang. A compact, a dispersed, and a sustainable city
Autor Lidia Mierzejewska
Słowa kluczowe j.pol miasto zwarte, miasto rozproszone, rozwój zrównoważony
Słowa kluczowe j.ang compact city, dispersed city, sustainable city, urban form
Streszczenie j.polski Rozwój zrównoważony jest koncepcją, która wymaga uwzględnienia w procesach rozwoju konieczności zaspokojenia potrzeb obecnego i przyszłych pokoleń, ograniczeń, jakie stawia rozwojowi społeczno-gospodarczemu środowisko przyrodnicze oraz sprawiedliwości społecznej (wewnątrz i międzypokoleniowej). Wymaga jednocześnie, aby przyjąć jej główne założenia na różnych poziomach organizacji przestrzennej, w tym także na poziomie miasta. O efektywności podejmowanych przez władze miasta działań na rzecz rozwoju zrównoważonego decyduje w znacznej mierze jego struktura przestrzenna. Od niej bowiem uzależniona jest możliwość zaspokojenia codziennych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie dostępu do różnego typu usług (sieci handlowo-usługowej, komunikacji publicznej, usług edukacyjnych, zdrowotnych, sportowych, turystycznych, przestrzeni publicznych itp.) oraz sprawiedliwość społeczna w tym zakresie (eliminowanie wykluczenia społecznego) czy też poprawy wzajemnych relacji między rozwojem społeczno-gospodarczym a stanem środowiska przyrodniczego, zwłaszcza w aspekcie zwiększenia efektywności energetycznej (w dziedzinie budownictwa, transportu itp.), racjonalnego gospodarowania zasobami (w tym zasobami terenu) i odpadami, ochrony przyrody i krajobrazu czy też efektywności ekonomicznej kształtowanych struktur przestrzennych i ich wpływu za ilość i jakość zasobów środowiska przyrodniczego. Osiągnięcie rozwoju zrównoważonego miasta wymaga więc odpowiedniego kształtowania jego struktury przestrzenno-funkcjonalnej. Inne bowiem konsekwencje z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego generować będzie zwarta struktura przestrzenna miasta, a inne rozproszona. Kwestią pozostaje jednak, jaka struktura przestrzenna miasta sprzyjać będzie w największym zakresie możliwości realizacji w praktyce założeń rozwoju zrównoważonego i jak taką strukturę należy kształtować.
Streszczenie j. ang. Sustainable development is a conception of development that takes into account the necessity to meet the needs of the present and future generations, limitations imposed on the economy by the natural environment, as well as intra- and inter-generational social justice. Its principal assumptions have to be adopted at all the various levels of territorial organisation, also that of a city. What decides about the efficiency of measures taken by the authorities of a city to ensure this type of development is largely its spatial form. It determines the possibility of meeting everyday needs of inhabitants concerning access to various types of services (the shopping and service network, public transport, educational, health, sport and tourist services, public spaces, etc.) and social justice in this field (eliminating social exclusion), as well as an improvement in the relations between socio-economic development and the state of the natural environment, especially concerning higher energy efficiency (in construction, transport, etc.), rational management of resources  (including land) and waste, protection of nature and the landscape, the economic efficiency of a city’s spatial form, and its impact on the quantity and quality of environmental resources. Thus, the city’s sustainable development requires its spatial form to be properly organised, since the consequences generated for this type of development by a compact-city conception will be different from those of a dispersed city. It is an open question, however, whether any of those forms allows putting the assumptions of sustainable development into practice, or whether a city well-balanced in its spatial form is one that is a resultant of a compactand a dispersed city.

Tytuł j. polski Budowanie inteligentnego miasta. Studium przypadku Montpellier
Tytuł j. ang. Building intelligent city. A case study of the city of Montpellier
Autor Aleksandra Nowakowska
Słowa kluczowe j.pol Inteligentne miasto, zarządzanie miastem, strategia działania
Słowa kluczowe j.ang Smart city, city management, action strategy
Streszczenie j.polski Celem artykułu jest pokazanie strategii działania na rzecz budowania inteligentnego miasta (smart city). Artykuł stanowi case study rozwiązań z sukcesem zastosowanych w zarządzaniu rozwojem miasta i Aglomeracji Montpellier, jednego z europejskich liderów we wdrażaniu tej idei. Wskazuje kompleksowe i komplementarne narzędzia oraz przedsięwzięcia realizowane przez władze miasta na rzecz kreowania inteligentnego rozwoju. Działania podjęte w Montpellier potwierdzają sens i efektywność wdrażania przedsięwzięć wynikających z koncepcji smart city. Ich realizacja przyczyniła się do dynamizacji rozwoju gospodarczego i poprawy pozycji konkurencyjnej miasta, wzrostu jakości życia mieszkańców, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów funkcjonowania aglomeracji. Montpellier jest dobrym przykładem partnerstwa publiczno-prywatnego i źródłem cennych praktyk w zakresie poprawy sprawności i skuteczności zarządzania, w myśl idei smart city.
Streszczenie j. ang. The purpose of this paper is to present the strategy for building a smart city. It is a case study of successful solutions applied in the process of managing the development processes of the city and agglomeration of Montpellier, one of the European leaders in the implementation of this idea. It provides comprehensive and complementary tools and undertakings, implemented by the city authorities in order to stimulate smart growth. Actions taken in Montpellier confirm the meaning and effectiveness of the implementation of Project referring to the smart city concept. Their accomplishment has contributed to more dynamic economic development, improvement of the competitive position of the city, and increase of the quality of life, while reducing the costs of function the agglomeration as a whole. Montpellier is a good example of public-private partnership and provides a valuable practice for improving the efficiency and effectiveness of urban management– in accordance with the idea of a smart city.

Tytuł j. polski Dobre praktyki inteligentnego zarządzania w polskich miastach
Tytuł j. ang. The best practices of smart management in polish cities
Autor Danuta Stawasz, Dorota Sikora-Fernandez
Słowa kluczowe j.pol smart cities, miasta inteligentne, zarządzanie, rozwoj miast, technologie
Słowa kluczowe j.ang smart cities, intelligent cities, management, urban development, technologies
Streszczenie j.polski Głównym celem artykułu stało się poznanie zakresu wykorzystania koncepcji smart city na użytek zarządzania w miastach w odniesieniu do realiów polskich. Zamiarem wykonawców projektu było kreatywne spojrzenie na mało dotychczas rozpoznany problem zarządzania w mieście zgodny z koncepcją smart city. Podkreślenia wymaga fakt, iż celem nie było udokumentowanie przykładów funkcjonowania miast inteligentnych, ale przede wszystkim próba zidentyfikowania działań władz lokalnych, które mogłyby zostać uznane za działania w ramach koncepcji smart city, mających na celu obniżenie kosztów funkcjonowania miasta, oszczędność zasobów, poprawę jakości życia, uczynienie miasta bardziej wygodnym dla mieszkańców, w szczególności poprzez nowoczesne rozwiązania technologiczne.
Streszczenie j. ang. The main aim of this paper was aimed at determining the degree to which the smart city concept is used for the purpose of managing cities in Poland. The research team intendezzzzd to approach this relatively new concept in a creative way. It needs to be emphasised that the research project did not aim at documenting examples and/or case studies of smart cities, but rather at identifying the actions of local authorities which could be considered consistent with the smart city concept and aiming at: reducing the costs of the city’s functioning, economising of resources, improving the quality of life and making the city more comfortable for its citizens in particular through applying modern technologies.

Tytuł j. polski Planowanie miasta zwartego na przykładach konkursowych projektów urbanistycznych: przypadek dzielnicy Stargardu Szczecińskiego Giżynek
Tytuł j. ang. Planning forcompactcity: case study of urban design competition for masterplan for Giżynek in Stargard Szczeciński
Autor Tomasz Bradecki
Słowa kluczowe j.pol miasto zwarte, zwarte układy urbanistyczne, konkursy urbanistyczne, Giżynek, Stargard Szczeciński
Słowa kluczowe j.ang compact city, compact urban neighborhood, urban competition, Giżynek, Stargard Szczeciński
Streszczenie j.polski W artykule przedstawiono aktualną problematykę kształtowania rozwoju miast w Polsce, w tym w szczególności planowania zwartej zabudowy miejskiej. Przedstawiono przykłady założeń dla konkursów urbanistycznych. Omówiono szczegółowo wybrane prace konkursowe dla koncepcji zagospodarowania ok. 100 ha terenów podmiejskich Giżynek w Stargardzie Szczecińskim (konkurs przeprowadzony przez miasto Stargard Szczeciński w roku 2014). Wykorzystano autorską metodę badawczą, która pozwala na porównawczą analizę rożnych projektów konkursowych na podstawie wskaźników urbanistycznych, które traktuje się jako mierniki oceny. Zasadniczą ideą wykorzystania metody jest podejście ilościowe. Wyniki analizy mogą być przydatne dla sformułowania wniosków dla przyszłych zasad tworzenia miasta zwartego na potrzeby konkursów urbanistyczno-architektoniczych lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Autor artykułu jest architektem i urbanistą, brał udział w przygotowywaniu koncepcji dla danego przypadku, a także wielu podobnych opracowań. W artykule przeprowadzono dyskusję, czy faktycznie przyjmowane obecnie w Polsce kierunki zagospodarowania przestrzennego przyczyniają się do rozwoju miasta zwartego rzeczywiście spójnego i efektywnego na miarę XXI wieku.
Streszczenie j. ang. The issue of shaping the compact city in Poland has been presented in the article. Urban design competitions may be a tool for finding a proper solution for a urban site, area or plot. Case study of urban competition for ideas for 100 ha site Stargard Szczeciński (from 2014) has been discussed. The competition for Giżynek quarter has been called in 2014 and over 25 entries have been submitted, prizes have been awarded. Author proposes original research method to compare different masterplans. The research method has been introduced and tested on several competition entries to verify possible future solutions and its consequences. Questions have been rised whether actual trends in urban planning in Poland follow the theoretical basics for shaping of the truly compact cities.

Tytuł j. polski Ewolucja terenów nadrzecznych w miastach poprzemysłowych aglomeracji górnośląskiej – poszukiwanie drogi ku realizacji idei miast zrównoważonych
Tytuł j. ang. Evolution of riverside areas in post-industrial cities in upper silesia agglomeration – finding the way to sustainable cities
Autor Alina Pancewicz
Słowa kluczowe j.pol rzeka, tereny nadrzeczne, miasta zrównoważone, krajobraz poprzemysłowy, planowanie przestrzenne, zielona infrastruktura
Słowa kluczowe j.ang river, riverside areas, sustainable cities, post-industrial landscape, space planning, green infrastructure
Streszczenie j.polski W okresie industrializacji oddziaływanie rzek na strukturę przestrzenno-funkcjonalną i krajobraz przemysłowych obszarów miejskich Aglomeracji Gornośląskiej było znikome. Współcześnie w krajobrazie większości miast aglomeracji zachodzą zmiany, które prowadzą do stopniowej zmiany ich wizerunku i coraz lepszego wykorzystania potencjału tkwiącego w nadrzecznych lokalizacjach. Zmiany te zachodzą powoli i są bardzo różnorodne. Podejmowane w rożnych skalach przestrzennych działania widoczne są w rożnego rodzaju koncepcjach, konkursach, warsztatach, konsultacjach społecznych, projektach badawczych czy wreszcie realizacjach. Niektóre z tych działań wpisują się w ideę zielonej infrastruktury, inne ukazują problemy z kreacją miast: zrównoważonych, zielonych, inteligentnych. Przedmiotem artykułu jest problematyka ewolucji terenów nadrzecznych w miastach poprzemysłowych Aglomeracji Górnośląskiej. Celem zaś ukazanie potencjału tych terenów oraz poszukiwanie możliwości wprowadzania innowacyjnych rozwiązań nakierowanych na potrzeby współczesnego użytkownika obszarów miejskich „naznaczonych” dziedzictwem przemysłowym. Wynikiem rozważań jest podkreślenie konieczności kompleksowego podejścia do procesu odnowy terenów nadrzecznych w zakresie doboru uczestników, rodzaju podejmowanych działań oraz stosowanych metod i narzędzi planistycznych.
Streszczenie j. ang. In the period of industrialization the rivers impact on the spatial-functional structure and landscape of the urban areas of Upper Silesia Agglomeration was negligible. Nowadays changes occur in the most of the Agglomeration cities landscape. That leads to a gradual change of cities image and getting better use of the potential of riverside locations. These changes are slow and very diverse. The activites taken at different spatial scales are visible in all kinds of ideas, workshops, public consultations, research projects and – finally – implementations of the projects. Some of these activities are part of the green infrastructure idea, others show the problems with the creation of cities, that are sustainability, green and smart. The subject of this article is the issue of the evolution of riverside areas in Upper Silesia Agglomeration’s postindustrial cities. The aim is to show the potential of these areas and exploration of the possibilities of introducing innovative solutions targeted at the needs of users of contemporary urban areas „marked” by industrial heritage. The result of the considerations is to emphasize the need for a comprehensive approach to the renewal of riverside areas. Finding the way to sustainable cities is associated with the selection of participants, the type of activities, methods and planning tools.

Tytuł j. polski Współczesna interpretacja idei poznańskiego systemu zieleni miejskiej w kontekście strategii miasta zrównoważonego
Tytuł j. ang. A contemporary interpretation of the concept of the poznań urban green system in view of the sustainable city strategy
Autor Elżbieta Raszeja, Anna Gałecka-Drozda
Słowa kluczowe j.pol klinowo-pierścieniowy system zieleni, zielona infrastruktura, struktura przestrzenna miasta, miasto zrównoważone, Poznań
Słowa kluczowe j.ang wedge-ring green system, green infrastructure, urban spatial structure, sustainable city, Poznań
Streszczenie j.polski Poznański klinowo-pierścieniowy system zieleni, autorstwa Czarneckiego i Wodziczki, jest jednym z najbardziej trwałych elementów struktury przestrzennej miasta. Jednakże obecne procesy rozwojowe i naciski inwestycyjne są poważnym zagrożeniem dla stabilności systemu, a zapisy w obowiązujących dokumentach planistycznych, postulujące jego ochronę i wzmocnienie, mają charakter fasadowy. W obliczu rozwijających się współcześnie koncepcji – miasta zrównoważonego, zielonej infrastruktury, czy usług ekosystemów oraz konieczności implementacji europejskich rozwiązań prawnych niezbędna jest reinterpretacja „klasycznej” idei poznańskiego systemu zieleni. Dotyczy to zarówno jego struktury wewnętrznej, jak też powiązań z zasilającymi go ekosystemami zewnętrznymi.
Streszczenie j. ang. The Poznań wedge-ring green system, developed by Czarnecki and Wodziczko, is one of the most permanent elements in the spatial structure of the city. However, the present development processes and investment pressure pose a serious threat to the stability of the system, while stipulations in binding planning documents, postulating its protection and enforcement, are superficial. In view of the contemporary concepts of the sustainable city, green infrastructure or ecosystem services, and the need to implement European legal solutions it is necessary to re-interpret the “classical” concept of the Poznań urban green system. This pertains both to its internal structures and ties with the supporting external ecosystems.

Tytuł j. polski Ochrona różnorodności biologicznej w miastach jako jedna z zasad wdrażania zrównoważonego rozwoju
Tytuł j. ang. Biodiversity conservation in cities as one of the principles of the implementation of sustainable development
Autor Ewa Trzaskowska
Słowa kluczowe j.pol funkcjonowanie miast, środowisko przyrodnicze miast, planowanie
Słowa kluczowe j.ang functioning of cities, natural environment, planning
Streszczenie j.polski Ochrona różnorodności jest wpisana jako jedna z zasad zrównoważonego rozwoju, ale wydaje się całkowicie niemożliwa i nieuzasadniona w miastach. Pojawia się pytanie, po co chronić przyrodę tam, gdzie jej nie ma. Specyficzny ekosystem miejski wbrew powszechnym opiniom charakteryzuje się dużą różnorodnością biologiczną wynikającą z mozaikowej struktury zbiorowisk, na którą składają się płaty naturalne w rożnym stopniu zmodyfikowane przez człowieka, obszary rolnicze, zieleń nasadzana oraz roślinność synantropijna. Postępująca urbanizacja, porządkowanie terenów dotychczas nieużytkowanych, działania pielęgnacyjne, planistyczne, ale i ochroniarskie wpływają na spadek różnorodności. Niedoceniana jest jej wartość w funkcjonowaniu miast i poprawie warunków życia w miastach, a także jej aspekt ekonomiczny.
Streszczenie j. ang. Protecting diversity is one of the principles of sustainable development but it seems completely impossible and unreasonable in cities. The question arises why protect the environment where it is not. Specific urban ecosystem, contrary to popular opinion is characterized by a high biodiversity resulting from the mosaic structure of the communities, which consists of patches of natural varying degrees modified by human, agricultural areas, green sheathed and synanthropic vegetation. Increasing urbanization, organize previously idle land, maintenance cost, planning and plant cultivation are affect the decrease diversity. Underestimated is the value in the functioning of cities, improving living conditions in the cities and the economic aspect.

Tytuł j. polski Zielona infrastruktura jako koncepcja rozwoju współczesnego miasta
Tytuł j. ang. The green infrastructure as the concept of development of the contemporary city
Autor Monika Janiszek
Słowa kluczowe j.pol zielona infrastruktura, rewitalizacja, Ślepiotka, REURIS
Słowa kluczowe j.ang green infrastructure, revitalization, Ślepiotka, REURIS
Streszczenie j.polski Artykuł dotyczy problematyki związanej z rozwojem miast w kontekście wykorzystania koncepcji zielonej infrastruktury (green infrastructure). Celem opracowania jest identyfikacja efektów ekonomiczno-środowiskowych będących skutkiem rewitalizacji doliny rzeki Ślepiotki w Katowicach realizowanej w ramach projektu REURIS. W warstwie metodycznej artykuł bazuje na analizie dokumentów w zakresie dorobku naukowego i normatywnego, a także prezentuje wybrane studium przypadku dotyczące zielonej infrastruktury.
Streszczenie j. ang. The article refers to issues linked with development of cities in the context of applying concepts green infrastructure. It aims at identification of economic-environmental effects resulting from revitalization of the river valley Ślepiotka in Katowice carried out as part of the project REURIS. In methodological aspects the paper is based on documents desk-research method (theoretical studies and normative documents) as well as it uses a case study method to present selected projects realised in the frame of green infrastructure.

Tytuł j. polski Zielona ekonomia jako nowa koncepcja rozwoju miast
Tytuł j. ang. Green economy as a new concept of cities’ development
Autor Klaudia Plac
Słowa kluczowe j.pol „zielona” ekonomia, rozwój lokalny, analiza porównawcza miast
Słowa kluczowe j.ang green economy, local development, comparative analysis of cities
Streszczenie j.polski Artykuł został poświęcony zielonej ekonomii ujętej w kontekście nowej koncepcji rozwoju miast. Celem artykułu jest wskazanie uzasadnienia teoretycznego pojęcia zielonej ekonomii oraz przybliżenie jej znaczenia w rozwoju wybranych państw, regionów i miast wysoko rozwiniętych. W części empirycznej dokonano wstępnego rozpoznania efektów generowanych przez działalności związane z zieloną ekonomią w wybranych dużych miastach Polski i Danii w kontekście efektów środowiskowych, gospodarczych oraz transportowych. Badania zostały przeprowadzone w oparciu o analizę porównawczą bazującą na wskaźnikach dynamiki zmian. W celu interpretacji założono, że wdrożenie koncepcji zielonej ekonomii w miastach powinno prowadzić do efektów wzrostu gospodarczego przy równoczesnym zmniejszeniu obciążeń środowiskowych.
Streszczenie j. ang. The paper was devoted to the concept of green economy perceived as a new idea of cities` development. It is aimed at identification of theoretical justification of green economy notion along with its significance to the growth processes of selected highly developed countries, regions and cities. In empirical dimension preliminary identification of effects generated by activities connected with the green economy in selected large Polish and Danish cities were conducted in the context of environmental, economic and transportation impacts. The survey based on comparative analysis linked with standard dynamics indexes.In interpretation dimension it was assumed that implementation of the green economy in cities should lead to the economic growth effects accompanied by decreasing environmental burdens.

Tytuł j. polski Zmiany poziomu życia w Wałbrzychu na tle większych miast Dolnego Śląska
Tytuł j. ang. Changes in the standard of living in Wałbrzych in comparison to the larger cities in Lower Silesia
Autor Katarzyna Przybyła
Słowa kluczowe j.pol poziom życia ludności miast, taksonomiczna metoda wzorca rozwoju
Słowa kluczowe j.ang the standard of living of a city population, taxonomic method of the development pattern
Streszczenie j.polski W artykule dokonana została analiza zmian poziomu życia w Wałbrzychu na tle dużych miastach Dolnego Śląska: Jeleniej Góry, Legnicy, Wrocławia. W oparciu o zestaw cech charakteryzujących wybrane miasta w zakresie poziomu życia mieszkańców (m.in.: sytuacja mieszkaniowa, stan środowiska naturalnego, uwarunkowania na rynku pracy, bezpieczeństwo mieszkańców) skonstruowane zostały syntetyczne mierniki rozwoju. Do badania zgromadzone zostały czasowe i przestrzenne szeregi danych. Badanie jest istotne dla określenia dystansu dzielącego badane miasta pod względem wybranego aspektu rozwoju społecznego, umożliwia też wyodrębnienie miast o zbliżonym poziomie życia ich mieszkańców. Badanie pozwoli stwierdzić, czy zastosowane instrumenty prorozwojowe umożliwiły Wałbrzychowi ograniczenie tegoż dystansu.
Streszczenie j. ang. The article involves an analysis of the changes in the standard of living in Wałbrzych in comparison to the larger cities in Lower Silesia: Jelenia Gora, Legnica, Wrocław. This included the establishing of taxonomic growth measures based on a set of features characteristic ozf the selected cities with regard to the standard of living of their inhabitants (including residential conditions, status of the natural environment, labour market determinants, the safety of the residents). Temporal and spatial data sets have been collected for the purpose of research. The study is important for the determining of the distance between the studied cities with regard to the selected aspect of social development and also allows to distinguish cities with a similar standard of living. It will allow to determine whether the utilised pro-developmental instruments have made it possible for Wałbrzych to limit this distance.

Tytuł j. polski O relacjach pomiędzy jakością zamieszkiwania a subiektywną jakością życia – na przykładzie mieszkańców miast
Tytuł j. ang. Relations between quality of living and subjective quality of life of town residents in łódź voivodship
Autor Monika Mularska-Kucharek
Słowa kluczowe j.pol jakość zamieszkiwania, subiektywna jakość życia, miasto
Słowa kluczowe j.ang subjective quality of life, quality of residence, town
Streszczenie j.polski Wysoka jakość życia coraz częściej uznawana jest za nadrzędny cel rozwoju na rożnych szczeblach zarządzania – począwszy od regionalnego po międzynarodowy, a pomiary poziomu jakości życia stają się nieodzownym elementem strategii zarządzania oraz marketingu jednostek terytorialnych. Lokalni decydenci starają się jak najlepiej poznać oczekiwania swoich mieszkańców, aby we właściwy sposób je zaspokajać. Stopień zaspokojenia owych potrzeb, a więc poprawa jakości życia zbiorowości, ma bowiem istotne znaczenie w kontekście napływu i odpływu kapitału ludzkiego. Celem artykułu jest omówienie relacji pomiędzy jakością zamieszkiwania a subiektywną jakością życia mieszkańców miast województwa łódzkiego. Zbadanie zależności pomiędzy analizowanymi zjawiskami społecznymi i wskazanie na rolę jakości zamieszkiwania w kształtowaniu jakości życia mieszkańców jest zarówno inspirujące poznawczo, jak i warte szczególnej uwagi. Pozwala bowiem na zidentyfikowanie czynników, które mogą mieć znaczenie w kontekście podnoszenia jakości życia jednostek i społeczności. Uzyskane wyniki mogą okazać się niezwykle przydatne dla tych wszystkich, którzy podejmują inicjatywy na rzecz poprawy jakości ludzkiego życia.
Streszczenie j. ang. It has become increasingly more common to view high quality of life as the main objective of development on various levels of management, from the regional to the international one, and measuring quality of life has been turning into an essential element of management and marketing strategy of local government units. Local policy-makers attempt to find out as much as they can about their residents’ expectations so they can meet them adequately. The extent to which these expectations are met, and thus the improvement of quality of life of the community is of great significance in the context of the inflow and outflow of human capital. This article aims to discuss the relationship between the quality of living and subjective quality of life of town residents in the Lodz province. Investigating the relationship between the analyzed social phenomena and an indication of the role of the quality of living in shaping the quality of life is both cognitively inspiring and worth special attention. It allows us to identify factors that may be relevant in the context of improving the quality of life of individuals and communities. The results may be of great use to all those who undertake actions aimed to improve the quality of human life

Tytuł j. polski Miejsce funkcji akademickiej w strategiach rozwoju lokalnego wybranych miast pozametropolitalnych w Polsce
Tytuł j. ang. The perhorming an academic function of non-metroplitan cities in Poland in local development strategies
Autor Diana Rokita-Poskart
Słowa kluczowe j.pol miasta akademickie, rozwój lokalny, strategie rozwoju lokalnego
Słowa kluczowe j.ang academic cities, local development, local development strategies
Streszczenie j.polski Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest analiza strategii rozwoju lokalnego pozametropolitalnych ośrodków akademickich w Polsce pod kątem występowania w nich funkcji akademickiej. Analizę przeprowadzono w oparciu o strategie rozwoju lokalnego kilkudziesięciu miast, w tym pozametropolitalnych miast wojewódzkich, jak również strategie miast, które przed 1999 r. miały status miast wojewódzkich oraz innych miast powiatowych, w których zlokalizowane były szkoły publiczne: uniwersytety, politechniki lub państwowe wyższe szkoły zawodowe. Celem analizy była próba odpowiedzi na pytanie, czy twórcy dokumentów strategicznych ośrodków akademickich dostrzegają możliwość wykorzystania potencjału wynikającego z funkcji akademickich do kreowania rozwoju lokalnego.
Streszczenie j. ang. The paper present the role of an academic functions in the local development strategies of nonmetropolitan academic cities in Poland. For this purpose, there were analyzed local development strategies of non-metropolitan cities which are the capitals of voivodeships, as well as strategies for cities that prior to 1999 had the status of capitals of voivodeships and other cities, where public schools: universities, technical universities or universities of applied science were located. The aim of the analysis was to answer the question whether there is recognize the possibility of taking the advantage of the potential of academic functions for creating development by the local development policy makers.

Tytuł j. polski Stopień satysfakcji ze studiowania w dużym mieście. Przypadek studentów geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
Tytuł j. ang. Degree of satisfaction with studying in a big city geography students in case Jagiellonian University in Krakow
Autor Łukasz Żuraw
Słowa kluczowe j.pol Krakow, Uniwersytet Jagielloński, geografia, studenci, rodzice, poziom zadowolenia
Słowa kluczowe j.ang Krakow, Jagiellonian University, geography, students, parents, level of satisfaction
Streszczenie j.polski Zadaniem autora było określenie poziomu zadowolenia ze studiowania studentów geografii na UJ w Krakowie. Badano też satysfakcję respondentów z podjęcia studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zadowolenie z Krakowa jako miejsca studiów. Dodatkowo w artykule uwzględniono stopień satysfakcji ich rodziców z podjęcia studiów przez młodzież na geografii na UJ I w Krakowie oraz pochodzenie społeczne na podstawie struktury wykształcenia matek i ojców. Badaną populację podzielono na 4 subpopulacje według miejsca zamieszkania. Byli to: zamieszkujący w Krakowie, strefie zewnętrznej Obszaru Metropolitalnego Krakowa, w pozostałych rejonach województwa małopolskiego oraz reszcie regionów Polski. Zdecydowaną przewagę wśród respondentów stanowiły kobiety (75% ogółu), a struktura wykształcenia rodziców (dominacja wykształcenia średniego oraz podstawowego i zasadniczego zawodowego) wskazuje na inteligencko- -robotnicze pochodzenie tej grupy. Najwięcej ankietowanych (63% ogółu) zamieszkiwało pozostałe regiony Polski położone poza województwem małopolskim. W wyniku badań stwierdzono, że wybór Krakowa, Uniwersytetu Jagiellońskiego i kierunku studiów jest oceniany pozytywnie zarówno przez studentów, jak i ich rodziców. Osoby zamieszkałe w Krakowie i jego strefie metropolitalnej bardziej zadowolone są z kierunku studiów, z racji tego, że jest on wybierany głownie ze względu na zainteresowania i pasję, natomiast te zamieszkałe w województwie małopolskim i pozostałych regionach Polski cieszy sam fakt studiowania w Krakowie oraz na UJ.
Streszczenie j. ang. The purpose of the author was to determine the level of satisfaction with the study of geography students at the Jagiellonian University in Krakow. We examined the satisfaction of respondents with studies at the Jagiellonian University in Krakow and satisfaction as a place of study. In addition, the article includes the degree of satisfaction of parents of young people to study geography at the Jagiellonian University and Cracow and social origin on the basis of the structure of education of mothers and fathers. The study population was divided into four subsets according to place of residence. They were living in Krakow, the outer zone of Krakow Metropolitan Area, in other parts of the province. Malopolska and the rest of the Polish regions. A decisive advantage of the respondents were women (75% of the total), and the structure of education of the parents (the dominance of secondary education and basic and basic training), indicates the intelligentsia origin of this group of workers. Most of the respondents 63% of the total population of the other Polish regions located outside the malopolskie province. The research revealed that the choice of Krakow Jagiellonian University and the faculty is evaluated positively by both the students and their parents. Persons residing in Krakow and its Metropolitan Zone, are more satisfied with the course of study, due to the fact that he is chosen mainly because of the interest and passion, while those residing in the province. Lesser Poland and other Polish regions, enjoying the very fact of studying in Krakow and at the Jagiellonian University.

 


Tytuł j. polski Społeczne zasoby konkurencyjności miast na przykładzie Legnicy
Tytuł j. ang. Social sources competitiveness of cities on the example of Legnica
Autor Zawada Dariusz, Kuriata Michał
Słowa kluczowe j.pol zasoby społeczne, konkurencyjność, współczynnik konkurencyjności, M-Konkurencyjność.
Słowa kluczowe j.ang social resources, competitiveness, competitiveness coeffcient, C-competitiveness
Streszczenie j.polski Autorzy artykułu odnoszą sie do społecznego zasobu miasta, który jest zbudowany w oparciu m.in. o takie składniki jak: dostępność studentów do komputera z Internetem, lekcje języków obcych i przynależność mieszkańców do organizacji społecznych. Autorzy wyjaśnili w artykule znaczenie pojęcia kapitału społecznego i zasobów społecznych i konkurencyjności miasta, a także omówili zagadnienia związane z instrumentami w celu zwiększenia wartości zasobów społecznych i konkurencyjności miasta, jak również działania władz miasta Legnicy zmierzające do zwiększenia wartości zasobów społecznych. Ponadto zbudowano miernik zasobów społecznych i obliczono wartości zasobów społecznych i konkurencyjności miasta Legnicy. Autorzy w  celu obliczenia M-konkurencyjności Legnicy zbudowali dodatkowo współczynnik „f” i obliczyli wartość jego konkurencyjności dla każdego roku. W artykule użyto procedury pomiaru rozwoju syntetycznych miar rozwoju oraz obliczono konkurencyjność Legnicy, M-Konkurencyjność w latach 2008–2012.
Streszczenie j. ang. Trticleauthors refers to the social resource of the city, which is built on the basis inter alia of such ingredients as: the availability of students to the computer with an Internet connection, additional foreign language lessons and membership residents to community organizations. The authors explained in the article the importance of the concepts of social capital and social resource, and the competitiveness of the city, and also discussed issues related to instruments to enhance the value of social resource and the competitiveness of the city, as well as the operation of the authorities City of Legnica on to enhance the value of social resource. In addition they built social resource meter and calculation of the value of social resource and competitiveness City of Legnica. Authors in order to calculate C-Competitiveness of Legnica they built additional coeffcient „f” and calculate competitiveness of its value each year. In the article, uses of procedure a synthetic development measur and calculates competitiveness Legnica, C-competitiveness in the years 2008–2012.