Redakcja: Janusz Słodczyk

Redaktor tematyczny: Agnieszka Dembicka-Niemiec

ISSN 2543-5302 (wersja online)
ISSN 2082-4793 (wersja papierowa)

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

WPROWADZENIE

Oddziaływanie miast na ich otoczenie jest istotne niezależnie od tempa i kierunków ich rozwoju. Wpływ miast na zmiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów peryferyjnych oraz powiązania między nimi są jednym ze stałych problemów badawczych realizowanych przez badaczy z zakresu różnych dyscyplin naukowych. Miasta rozwijają się w zróżnicowanym tempie i charakteryzują się odmiennymi kierunkami rozwoju, jednak ich oddziaływanie na otoczenie jest istotne. W odpowiedzi na pojawiające się problemy rozwoju miast oraz na potrzebę identyfikacji ich powiązań z otoczeniem badacze z rożnych dyscyplin podejmują badania w tym zakresie.
Zawarte w prezentowanym tomie artykuły naukowe dotyczą współczesnych procesów zachodzących na styku obszarów miejskich i otoczenia. Do problemów tych należą takie zagadnienia, jak: finansowanie zintegrowanych inwestycji terytorialnych, miasta jako bieguny wzrostu, miasta w polaryzowanej przestrzeni społeczno-gospodarczej, potencjał innowacyjny miast w Polsce. Są to także zagadnienia związane z rozwojem i przemianami miast zdegradowanych.
Wyrażamy nadzieję, że prezentowany tom będzie źródłem interesujących i inspirujących wiadomości, które stanowią pokłosie interdyscyplinarnych badań naukowych w zakresie funkcjonowania, planowania i zarządzania rozwojem miast.

Agnieszka Dembicka-Niemiec

Cały numer

Cities in polarised socio-economics space of Poland
Robert Perdał, Paweł Churski, Tomasz Herodowicz, Barbara Konecka-Szydłowska

Creative clusters in Poland and theoretical cluster structure- similarities and differences
Beata Namyślak

Innovation-based potential for development of cities in Poland
Maciej Bartłomiej Turała

Selected big cities of Poland as regional poles of growth
Arkadiusz Mroczek

Urban attributes of degraded towns on the example of the West Pomeranian Voivodeship
Mateusz Cudo

Revitalisation as a contemporary process of modelling urbanising areas
Ewa Pałka- Łebek, Maia MELADZE, Maria ŚMIGIELSKA

The locations of housing investments in Lower Silesia Province versus changes in spatial disproportions in the social and economic development of the region
Alicja Zakrzewska-Półtorak

Financing of Integrated Territorial Investments on the example of Kielce Functional Area
Wojciech Pietrowski

Shifting Model (Intervening Opportunities Model Type) Applied to the Study of the Selected Infrastructure Investments Impact on the Potential Development of the Biggest European Cities
Tymon Dmochowski, Michał Dzięcielski, Maciej Kamiński, Maciej Szarejko, Jan Zipser

Dynamics of Changes in the Level of Competitiveness of Manufacturing in Poland
Elżbieta Roszko-Wójtowicz