Redakcja: Janusz Słodczyk
Redaktor tematyczny: Sabina Kauf

ISSN 2543-5302 (wersja online)
ISSN 2082-4793 (wersja papierowa)

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

 

 

 

 

 

 


Spis treści:

 

Tytuł j. polski Bariery i ograniczenia w logistyce miejskiej
Tytuł j. ang. Barriers and limitations in urban logistic
Autor Łukasz  Pasternak, Adam Sadowski, Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe j.pol logistyka miejska, bariery wdrożenia
Słowa kluczowe j.ang city logistic, urban logistic
Streszczenie j.polski Celem artykułu jest identyfikacja i analiza barier w realizacji logistyki miejskiej. Ze względu na zakres podstawowych badań empirycznych przedstawione przykłady barier dotyczą głównie polskich warunków. Mimo to analiza poszczególnych przypadków i projektów w ramach logistyki miejskiej pozwala na identyfikację „wspólnych” barier utrudniających skuteczne wdrażanie rozwiązań logistycznych w obszarach miejskich. Znajomość tych barier może pomóc opracować kompleksowe plany wdrożeniowe dla rozwiązań logistycznych w miastach.
Streszczenie j. ang. The purpose of this article is to identify and analyse barriers in the implementation of urban logistics. Because of the scope of the underlying empirical research, the presented examples of barriers mainly concern the Polish circumstances. Even so, the analysis of various cases and projects within urban logistics allowed identifying a kind of „common” barriers impeding effcient implementation of logistics solutions in urban areas. The knowledge of these barriers can help develop comprehensive implementation plans for urban logistics solutions.

Bariery i ograniczenia w logistyce miejskiej


 

Tytuł j. polski Finansowanie ochrony środowiska a jakość życia mieszkańców Polski i krajów sąsiadujących
Tytuł j. ang. Financing environment protection and inhabitants’ quality of life in Poland and its neighbour countries
Autor Skowron-Grabowska Beata, Politechnika Częstochowska
Słowa kluczowe j.pol ochrona środowiska, logistyka miasta, finansowanie działań środowiskowych
Słowa kluczowe j.ang environment protection, city logistics, financing environmental actions
Streszczenie j.polski Celem artykułu jest porównanie poziomu finansowania ochrony środowiska w Polsce na tle Słowacji, Czech i Litwy, z uwzględnieniem przede wszystkim działalności podmiotów publicznych, odpowiedzialnych za logistykę miasta, i przedsiębiorstw. Temat ochrony środowiska cechuje się wysoką aktualnością, szczególnie na tle zachodzących zmian w logistyce i tych społecznych, związanych z jakością życia. Finansowanie działań proekologicznych oznacza zaangażowanie i  spełnianie obowiązków wynikających z umowy akcesyjnej z Unią Europejską i przede wszystkim wpływa na jakość życia mieszkańców miast w Polsce. Istotność tematyki stanowiła motywację do oceny jednej ze składowych działalności środowiskowych, jaką jest struktura i wysokość nakładów finansowych. Decyzja o liczbie i jakości realizowanych w badanym zakresie zadań wpływa na życie mieszkańców miast.
Streszczenie j. ang. The purpose of the article is compare level of financing environmental protection in Poland, Slovakia, Czech Republic and Lithuania in regard to public institutions responsible for city logistics as well as to the enterprises. The environment protection issues is present in many publications especially with the background in logistics as well as social issues, connected with life quality. Financing ecological actions means fulfilling duties coming from the European Union accessing agreement as well as influence on the city inhabitants life quality in Poland. The relevance of the above mentioned issues is the motivation to evaluate one of environmental issues, which is structure and quantity of financial expenditure. Decision about quantity and quality of realized tasks in the research influence od city inhabitants life.

Finansowanie ochrony środowiska a jakość życia mieszkańców Polski i krajów sąsiadujących


Tytuł j. polski Badanie zapotrzebowania na usługi kolejowego transportu pasażerskiego na przykładzie miasta Wrocławia
Tytuł j. ang. The study of demand for passenger rail services on the example of the city of Wrocław
Autor Andrzej Bujak, Katarzyna Topolska, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Mariusz Topolski Wrocławska Wyższa Szkoła informatyki Stosowanej

Słowa kluczowe j.pol logistyka miasta, transport, system transportowy
Słowa kluczowe j.ang city logistics, transportation, transport systems
Streszczenie j.polski Zakresem tematycznym było poddanie analizie możliwości wdrożenia szybkiej kolei miejskiej we Wrocławiu. Analizie poddano zarówno stronę popytową, jak i podażową rynku przewozów pasażerskich we Wrocławiu. W ramach analizy skoncentrowano się na sprawdzeniu rzeczywistych źródeł generowania ruchu pasażerskiego. Źródła te ogólnie podzielono na: sieć osadniczą, jednostki aktywności gospodarczej generujące dojazdy do pracy oraz inne jednostki o charakterze kulturalnym, oświatowym, ochrony zdrowia, handlowym itp. W wyniku dokonanej analizy przedstawiono własną koncepcję funkcjonowania kolei miejskiej. Wrocław jest miastem, które od wielu lat nie ukrywa swoich ambicji w aspirowaniu do miana metropolii europejskiej. Należy przyznać, że od zmiany ustrojowej dokonanej w 1989 r. rzeczywiście widoczny jest bardzo dynamiczny rozwój miasta. Rozwój ten ma wielopłaszczyznowy charakter i dotyczy sfery gospodarczej i  kulturalno-społecznej. Po wielu latach ogromnych zaniedbań również infrastruktura transportowa jest poddawana intensywnej modernizacji.
Streszczenie j. ang. Thematic scope was to review the possibility of implementation of the urban rapid rail in Wrocław. We analyzed both the demand side and the supply side as the passenger transport market in Wrocław. The analysis focuses on the verification of actual passenger traffc generation sources. These sources generally divided into the settlement network, the units of economic activity generating commuting and other units of cultural, educational, health, shopping, etc. As a result of the analysis, presented their own concept of rail the urban. Wrocław is a city which for many years did not hide his ambition to become the aspiration of a European metropolis. It must be admitted that the political changes effected in 1989, indeed see a very dynamic development of the city. This development is multidimensional in nature and applies to both spheres of economic, cultural and social. After many years enormous transport infrastructure undergoes intense modernization.

Badanie zapotrzebowania na usługi kolejowego transportu pasażerskiego na przykładzie miasta Wrocławia


Tytuł j. polski Innowacje społeczne: obywatelskie usprawnienia miast
Tytuł j. ang. Social innovations: bottom-up urban improvements
Autor Maciej Kowalewski, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe j.pol innowacje społeczne, smart cities
Słowa kluczowe j.ang social innovatios, smart cities
Streszczenie j.polski Innowacje społeczne dla miast oznaczają oryginalne i oddolne rozwiązanie, koncentrujące się na lepszym zaspokojeniu potrzeb indywidualnych i miejskich społeczności. W świetle przedstawionych w artykule przykładów działania innowacyjne mieszkańców miast mogą być rozpatrywane nie tyle w kontekście „kreatywności” – narzędzia budowania ekonomicznej przewagi, ale raczej w kategoriach reaktywności na niesprawną politykę zarządzania miastem. Konieczna jest zdaniem autora redefinicja pojęcia innowacji społecznych, tak by uwzględniać także działania będące omijaniem prawa, a stanowiące rodzaj protestu wobec nieudolności władz miejskich.
Streszczenie j. ang. Social innovation relating for cities mean original and bottom-up solutions, focusing on better meeting the individual and the urban community needs. According to examples presented in the article, innovative activities of urban residents can be considered not only in the context of “creativity” as economic advantage, but rather in terms of responsiveness to the faulty policy of urban management. It is necessary according to the author to redefine the concept of social innovation, so as to take account of the actions that are illegal and constitute a form of protest against the inability of municipal authorities

Innowacje społeczne obywatelskie usprawnienia miast


 

Tytuł j. polski Miasta podzielone w Europie
Tytuł j. ang. Divided towns in Europe
Autor Kulczyńska Katarzyna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe j.pol miasta podzielone, granica państwowa, Europa
Słowa kluczowe j.ang divided towns, state boundary, Europe
Streszczenie j.polski Miasta podzielone w Europie mają długą historię, choć dopiero po roku 1990 wzrosło zainteresowanie tego typu miastami wśród badaczy. Powstały one jako efekt zmian przebiegu granic państwowych wywołanych przede wszystkim dwoma wojnami światowymi czy też rozpadem niektórych państw. Miasta podzielone są charakterystyczne dla Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, cechującej się największą płynnością granic i zmianą zasięgu terytorialnego państw. Opracowanie stanowi ogólną charakterystykę miast podzielonych w Europie, koncentrując się na zagadnieniach związanych z genezą ich powstania, typologią miast podzielonych oraz syntetyczną charakterystyką w oparciu o kryteria wielkościowe miast.
Streszczenie j. ang. Divided towns have got a long history in Europe, although it was only after 1990 that researchers started to show greater interest in this type of settlements. They have appeared as a result of changes in the course of state boundaries, largely caused by the two world wars or by the disintegration of some states. Divided towns are characteristic of East-Central and South-Eastern Europe, where the fluidity of boundaries and changes in the territorial ranges of states have been the greatest. This paper describes general features of the divided towns in Europe, focusing on their genesis, typology, and synthetic characterisation based on size criteria.

Miasta podzielone w Europie

 


Tytuł j. polski Zrównoważona gospodarka odpadami na przykładzie Rzeszowa
Tytuł j. ang. Sustainable waste management on the example of Rzeszów
Autor Kateryna  Lesenk,  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Słowa kluczowe j.pol gospodarka odpadami, recykling, system gospodarowania odpadami, zrównoważony rozwój
Słowa kluczowe j.ang waste management, recycling, waste management system, Rzeszów, sustainable development
Streszczenie j.polski

Przedmiotem opracowania jest gospodarka wszelkimi odpadami powstającymi na terenie miasta Rzeszowa. Celem artykułu jest przedstawienie problemu powstawania i niewłaściwego zagospodarowania odpadów oraz ukazania, jak z tym problemem poradził sobie Rzeszów. W pierwszej części zaprezentowano rolę gospodarki odpadami w zrównoważonym rozwoju. W drugiej części pokazano znowelizowane ustawy, które mają na celu porządkowanie i zarządzanie gospodarką odpadami. W trzeciej części przedstawiona jest ogólna charakterystyka miasta Rzeszowa. W czwartej został opisany nowy system zagospodarowania odpadami w Rzeszowie, który zaczął funkcjonować od 1 lipca 2013 r. W ostatniej części autorka skupiła się na liczbach dotyczących poziomów zagospodarowania odpadami w Rzeszowie. Zostały przedstawione dane z MPGK Rzeszów Sp. z o.o. o masie, rodzajach oraz sposobach zagospodarowania zebranych na terytorium Rzeszowa odpadów.

Streszczenie j. ang. The study is the economy of all waste generated in the city of Rzeszów. This article presents the problem of the origin and improper waste disposal, and show how this problem did manage the city of Rzeszów. The first part presents the role of waste management in sustainable development. The second part shows the Acts, which aim to organize and manage waste management. The third part was the general characteristics of the city of Rzeszów. In the fourth section describes a new system for handling waste in Rzeszów, which came into operation on 1 July 2013. In the last part the author focused on the numbers regarding the levels of waste management in. Were presented real data from municipal services Rzeszów Ltd. by weight, types and methods of management harvested in the Rzeszów waste.

Zrównoważona gospodarka odpadami na przykładzie Rzeszowa

 


Tytuł j. polski Mobilność w ocenie jakości życia młodych katowiczan (na przykładzie studentów i uczniów)
Tytuł j. ang. Mobility in the evaluation of the quality of the life of young inhabitants of Katowice
Autor Ewa Płaczek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe j.pol jakość życia, mobilność
Słowa kluczowe j.ang quality of living, mobilities
Streszczenie j.polski W artykule podjęto problem oceny jakości życia w Katowicach w kategorii mobilności. Ocenę (wstępną) dokonano w oparciu o badania ankietowe przeprowadzone na grupie studentów (stacjonarnych i niestacjonarnych) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Uzyskane wyniki stanowią ciekawą przestrzeń badawczą, wskazując na odczucia młodych ludzi w zakresie przyszłych działań mogących podnieść odczuwany poziom jakości życia w Katowicach.
Streszczenie j. ang. In the article a problem of the evaluation of the quality of living in Katowice in the category was taken mobilities. Evaluation (preliminary) they made students based on questionnaire surveys conducted on the group (stationary and nonstationary) of Economic University in Katowice. Achieved results constitute the interesting research space, showing the quality of living in Katowice young people to feelings in future action being able to raise the felt level.

Mobilność w ocenie jakości życia młodych katowiczan (na przykładzie studentów i uczniów)

 


Tytuł j. polski Wirkungen des Mindestlohns oder im Dschungel der Elastizitäten
Tytuł j. ang. The impact of the minimum wage or jungle of flexibility
Autor Klaus Schöler , Uniwersytet w Poczdamie
Słowa kluczowe j.pol płaca minimalna, rynek pracy, elastyczność cenowa
Słowa kluczowe j.ang minimum wage, labor market, price elasticity
Streszczenie j.polski W niniejszej pracy omówione zostaną założenia wprowadzonej przez rząd płacy minimalnej, z punktu widzenia narzędzi teorii mikroekonomii. Wskazane zostaną możliwe różne efekty jej oddziaływania na gospodarkę. Z zaprezentowanych w artykule rozważań jasno wynika, że jak do tej pory brak nam wiedzy empirycznej, by możliwie wiarygodnie prognozować wpływ płacy minimalnej na funkcjonowanie wielu obszarów gospodarczych. Możliwe jest jedynie wytyczenie prognozy kierunku rozwoju.
Streszczenie j. ang. In this paper the minimum wage and its assumption, which was established by the government, will be discussed. The author would like to present the impact of minimal wage on the economy. The presented consideration allow to conclude that there is a lack of empirical knowledge about the minimum wage and prediction their impact on the functioning of many economic area. We can only forecast the direction of development.

Wirkungen des Mindestlohns oder im Dschungel der Elastizitäten

 Tytuł j. polski Ocena „sprawiedliwości” systemów opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi w województwie śląskim
Tytuł j. ang. Assessment of “justice” system charges for municipal waste management in śląskie voivodeship
Autor Sebastian Twaróg, Kamila Twaróg, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe j.pol logistyka miasta, odpady komunalne, logistyka zwrotna, opłaty za gospodarowanie odpadami w systemie
Słowa kluczowe j.ang city logistics, municipal waste, reverse logistics, payments for waste management system use
Streszczenie j.polski Problematyka funkcjonowania miast jest obecnie tematem szczególnie aktualnym i ważnym. Jednym z problemów, z jakim borykają się współczesne miasta, są odpady komunalne – ich gospodarka. Za cel niniejszego opracowania obrano określenie sprawiedliwego sposobu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w  województwie śląskim, generującego strumienie finansowe zasilające system gospodarowania odpadami.
Streszczenie j. ang. The issue of the functioning of cities is nowadays particularly actual and significant subject. One of the problems faced by modern cities are waste – namely their management. In this work, the objective was: to determine a fair way of charging for municipal waste management in the province of Silesia, which generates financial stream of waste management system financing.

Ocena „sprawiedliwości” systemów opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi w województwie śląskim

 Tytuł j. polski Infrastruktura logistyczna masowych imprez sportowych na przykładzie pokazów jeździeckich
Tytuł j. ang. Logistics infrastructure of sport’s mass events on example of riding shows
Autor Marta Wincewicz-Bosy, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe j.pol logistyka miasta, odpady komunalne, logistyka zwrotna, opłaty za gospodarowanie odpadami w systemie
Słowa kluczowe j.ang city logistics, municipal waste, reverse logistics, payments for waste management system use
Streszczenie j.polski Imprezy masowe stanowią istotny element funkcjonowania współczesnych miast, a  ich organizacja wymaga stworzenia właściwej infrastruktury spełniającej standardy wynikające z  regulacji formalno-prawnych oraz związanych ze specyfiką branżową organizowanego przedsięwzięcia. Odpowiednia infrastruktura logistyczna stanowi podstawę kreowania systemu bezpieczeństwa przeprowadzanego przedsięwzięcia oraz w istotny sposób wpływa na poziom obsługi klienta (widza). Dlatego też celem niniejszego artykułu jest przedstawienie najważniejszych uwarunkowań w obszarze infrastruktury logistycznej związanych z organizacją i przeprowadzeniem imprezy masowej o charakterze sportowym i rozrywkowym, determinowanych specyfiką imprezy, jaką są pokazy jeździeckie, oraz wymogami formalnymi wynikającymi z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
Streszczenie j. ang. Mass events are an important element for the functioning of modern cities. Their organization requires the creation of appropriate infrastructure that meets the standards resulting from formal and legal regulations and related to the specific of industry (sector). Suitably logistics infrastructure is the basis for creating a security system carried out the project and significantly affects the level of customer service (the viewer). Therefore, the aim of this article is to present the most important determinants in the area of logistics infrastructure connected with the organization and execution of an event of mass sports and entertainment, determinate by specifics of events that are riding shows and formal requirements under the Act for the Safety of Mass Events.

Infrastruktura logistyczna masowych imprez sportowych na przykładzie pokazów jeździeckich