Studia Miejskie numer 32 okładka

 

Redakcja: Janusz Słodczyk

Redaktor tematyczny:
Agnieszka Dembicka-Niemiec

 

ISSN 2543-5302 (wersja online)
ISSN 2082-4793 (wersja papierowa)

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

 

 

 

Spis treści

 

Wprowadzenie
Janusz Słodczyk, Agnieszka Dembicka-Niemiec

 

Janusz SŁODCZYK

Tradycje urbanizacyjne na obszarze Afryki Subsaharyjskiej

Jerzy RUNGE

Przeobrażenia funkcjonalno-przestrzenne miast tradycyjnego regionu społeczno-ekonomicznego – wymiar teoretyczny

Anna RUNGE

Przeobrażenia funkcjonalno-przestrzenne miast tradycyjnego regionu społeczno-ekonomicznego – przykład Katowic

Roman CIEŚLIŃSKI, Anna LOREK, Katarzyna JERECZEK-KORZENIEWSKA

Wybrane aspekty rewitalizacji osiedla Stary Fordon w Bydgoszczy – projekty i opinie mieszkańców

Łukasz MUSIAKA

Małe miasto – duże wyzwania. Percepcja lokalnego programu rewitalizacji na przykładzie Nowego Stawu w województwie pomorskim

Małgorzata REJTER

Suburbanizacja po łódzku na przykładzie Starej Gadki zlokalizowanej w strefie podmiejskiej Łodzi

Mieczysław ADAMOWICZ, Magdalena ZWOLIŃSKA-LIGAJ

Atrakcyjność i potencjał rozwojowy miasta Biała Podlaska w opinii młodzieży studiującej kierunki ekonomiczne w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej

Piotr DUBICKI, Piotr KUŁYK

Proces integracji miasta z gminą wiejską. Przykład Zielonej Góry

Sławomir ROJ-ROJEWSKI, Ewa KOTARSKA

Uwarunkowania lokalizacji stacji paliw na obszarach miejskich i wiejskich na przykładzie województwa podlaskiego

Jarosław OGLĘCKI

Treść i forma opracowań graficznych w miejscowym planowaniu przestrzennym w kontekście rozwoju technologii geoinformatycznych

 

 

Tytuł j. polski Wprowadzenie
Tytuł j. ang. Introduction
Autor Janusz Słodczyk, Agnieszka Dembicka-Niemiec
afiliacja Uniwersytet Opolski
Słowa kluczowe j.pol
Słowa kluczowe j.ang
Streszczenie j.polski Obecnie, gdy wzrasta znaczenie ośrodków miejskich w rozwoju lokalnym i regionalnym, na znaczeniu zyskują także badania naukowe dotyczące funkcjonowania miast. Rozwój miast odbywa się w sposób dynamiczny. Niesie ze sobą zmiany w sferze funkcji i kierunków ich rozwoju, a także powiązań w strukturze przestrzennej. Zagadnienia te są przedmiotem badań prowadzonych przez przedstawicieli różnych dyscyplin nauki, gdyż ważne jest zrozumienie złożoności warunków rozwoju i funkcjonowania miast. Interdyscyplinarne podejście do poznania tych zagadnień jest zobrazowane w niniejszym tomie. W publikowanych artykułach poruszone są zagadnienia dotyczące przestrzennych, społecznych i ekonomicznych aspektów zarówno zarządzania rozwojem, jak i planowania miast. Artykuł otwierający niniejszy tom jest poświęcony tradycjom urbanizacyjnym Afryki Subsaharyjskiej, w którym autor omawia tradycje budowy i przeobrażenia przestrzennej formy miast. Kolejne opracowania przedstawiają wyniki badań prowadzonych dla wybranych miast Polski. W szczególności wyjaśniane są takie problemy jak: przeobrażenia strukturalno-przestrzenne miast, proces rewitalizacji, ocena atrakcyjności gospodarczej miasta, proces suburbanizacji, lokalizacja stacji paliw i wykorzystanie systemów informacji przestrzennej w planowaniu przestrzennym miast. Wyrażamy przekonanie, że zawarty w niniejszej publikacji zbiór opracowań będzie interesującą lekturą, a zarazem inspiracją do podejmowania badań dotyczących problematyki miejskiej.
Streszczenie j. ang.
DOI
Str. 7

Tytuł j. polski TRADYCJE URBANIZACYJNE NA OBSZARZE AFRYKI SUBSAHARYJSKIEJ
Tytuł j. ang. TRADITIONS OF URBANISATION IN SUB-SAHARAN AFRICA
Autor Janusz SŁODCZYK
afiliacja Uniwersytet Opolski
Słowa kluczowe j.pol urbanizacja, planowanie miast, Afryka Subsaharyjska
Słowa kluczowe j.ang urbanisation, urban planning, Sub-Saharan Africa
Streszczenie j.polski W artykule skoncentrowano się na tradycjach budowy i przestrzennej formie miast w Afryce Subsaharyjskiej w okresie przedkolonialnym oraz na przeobrażeniach miast afrykańskich, które dokonały się w czasach kolonialnych. Przypomniano najstarsze, rozwijające się przed naszą erą cywilizacje miejskie Afryki, jak Aksum i Meroe, a następnie sięgające czasów średniowiecza Wielkie Zimbabwe na południu Afryki oraz Timbuktu i Djenne w Afryce Zachodniej. Omówiono różne układy przestrzenne występujące w miastach na południe od Sahary. W okresie kolonialnym planowanie urbanistyczne podporządkowane było zasadzie segregacji przestrzennej różnych w sensie etnicznym i kulturowym grup ludności. Zwrócono uwagę na wpływ sposobu zarządzania kolonią na przestrzenną strukturę miast. Przedstawiono materiały potwierdzające fakt, że okres kolonialny był czasem przyspieszonej urbanizacji krajów afrykańskich.
Streszczenie j. ang. The article focuses on the traditions of construction and spatial form of cities in Sub-Saharan Africa in the pre-colonial period and on the transformations of African cities that took place in the colonial times. The oldest urban civilizations of Africa, like Aksum and Meroe are recalled, followed by the Great Zimbabwe in the Middle Ages in southern Africa, Timbuktu and Djenne in West Africa. Various spatial systems occurring in cities south of the Sahara are discussed. During the colonial period, urban planning was subordinated to the principle of spatial segregation of various population groups in the ethnic and cultural sense. Attention was drawn to the influence of the colony management method on the spatial structure of cities. Materials were presented confirming the fact that the colonial period was a time of accelerated urbanization of African countries.
DOI NR DOI: 10.25167/sm2018.032.01
Str. 9-20

Tytuł j. polski PRZEOBRAŻENIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE MIAST TRADYCYJNEGO REGIONU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO – WYMIAR TEORETYCZNY
Tytuł j. ang. FUNCTIONAL AND SPATIAL TRANSFORMATIONS OF TOWNS IN A TRADITIONAL SOCIO-ECONOMIC REGION –A THEORETICAL APPROACH
Autor Jerzy RUNGE
afiliacja Uniwersytet Śląski w Katowicach
Słowa kluczowe j.pol złożony system osadniczy, model cyrkulacyjny przekształceń gospodarki i urbanizacji, baza ekonomiczna, siły dośrodkowe i odśrodkowe, województwo śląskie
Słowa kluczowe j.ang complex settlement system, circular model of economic changes and urbanization, economic base, centripetal and centrifugal forces, Silesian Voivodeship
Streszczenie j.polski Pierwszym celem badania jest określenie aktualnego stanu wiedzy na temat funkcjonalno- -przestrzennych przekształceń złożonych systemów osadniczych, przede wszystkim w tradycyjnym regionie społeczno-gospodarczym. Drugim jest zaproponowanie kilku modeli (cyrkulacyjnego ujęcia przemian gospodarczych oraz urbanizacyjnych). Punktem wyjścia dla badań autora jest próba modelu pochodzenia i ewolucji bazy ekonomicznej jako kluczowego elementu zmiany w przestrzeni społeczno-gospodarczej. Zmiany gospodarcze i urbanizacja są komplementarne, odzwierciedlają zarówno dośrodkowe, jak i odśrodkowe siły warunkujące transformację całego systemu osadniczego.
Streszczenie j. ang. The first goal of the study is to outline the current state of knowledge on functional-spatial transformations of complex settlement systems, especially those existing in traditional socio-economic regions. The second task is to propose a few model approaches (circular models of economic transformations and urbanization). The author’s starting point is an attempt to model the origin and evolution of the economic base as a crucial element of the remaining changes in the socio-economic space. A model of economic changes and urbanization are complementary to each other, reflecting both the centripetal and centrifugal forces conditioning transformation of the entire settlement system.
DOI NR DOI: 10.25167/sm2018.032.02
Str. 22-33

Tytuł j. polski PRZEOBRAŻENIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE MIAST TRADYCYJNEGO REGIONU SPOŁECZNO- -EKONOMICZNEGO – PRZYKŁAD KATOWIC
Tytuł j. ang. FUNCTIONAL-SPATIAL TRANSFORMATIONS OF TOWNS IN A TRADITIONAL SOCIO-ECONOMIC REGION – KATOWICE AS AN EXAMPLE
Autor Anna RUNGE
afiliacja Uniwersytet Śląski w Katowicach
Słowa kluczowe j.pol rewitalizacja, mieszkalnictwo, struktura funkcjonalno-przestrzenna, województwo śląskie, Katowice
Słowa kluczowe j.ang revitalization, housing, functional-spatial structure, Silesian Voivodeship, Katowice
Streszczenie j.polski Tradycyjne regiony społeczno-ekonomiczne powstałe w tzw. drugim cyklu N.D. Kondratiewa (1925) odzwierciedlają etap dominacji górnictwa i hutnictwa w gospodarce. Przykład takiego regionu w Europie Środkowej to konurbacja katowicka. Celem artykułu jest próba usystematyzowania najważniejszych współczesnych przeobrażeń funkcjonalno-przestrzennych, zwłaszcza tych, które nastąpiły po transformacji ustrojowo-gospodarczej. Uwagę skupiono przede wszystkim na: problemach rewitalizacji terenów poprzemysłowych, kształtowaniu się mieszkalnictwa w obrębie ośrodków przemysłowych oraz na tendencjach suburbanizacji.
Streszczenie j. ang. Traditional socio-economic regions established in the so-called second Kondratiev cycle (N.D. Kondratiev (1925)) reflect a stage of dominance of mining and metallurgical industry in economy. The Katowice conurbation is an example of such a region in Central Europe. The goal of the article is to identify the most important functional-spatial transformations, especially the ones that took place after the political and economic transformation. Attention was focused mainly on the problems of revitalization of post-industrial areas, development of housing within industrial centres and suburbanization tendencies.
DOI NR DOI: 10.25167/sm2018.032.03
Str. 35-46

Tytuł j. polski WYBRANE ASPEKTY REWITALIZACJI OSIEDLA STARY FORDON W BYDGOSZCZY – PROJEKTY I OPINIE MIESZKAŃCÓW
Tytuł j. ang. SELECTED ASPECTS OF REVITALIZATION OF THE STARY FORDON ESTATE IN BYDGOSZCZ –DESIGNS AND OPINIONS OF RESIDENTS
Autor Roman CIEŚLIŃSKI, Anna LOREK, Katarzyna JERECZEK-KORZENIEWSKA
afiliacja Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe j.pol rewitalizacja, przestrzeń miejska, Stary Fordon, Wisła, koncepcja, społeczność lokalna.
Słowa kluczowe j.ang revitalization, urban space, Stary Fordon, the Vistula, concept, local community
Streszczenie j.polski Celem pracy jest ocena koncepcji rewitalizacji przestrzennej i społecznej osiedla Stary Fordon w Bydgoszczy w nawiązaniu do historii tego miejsca oraz zmian społecznych, a także ukazanie wszelkich działań, które zostały już w tym kierunku poczynione. Zakres czasowy pracy obejmuje lata 2014–2016. Główne prace polegały na kwerendzie materiałów źródłowych oraz przeprowadzeniu ankiety z mieszkańcami. W efekcie stwierdzono, że Stary Fordon to obszar o dużej wartości i potencjale, który dotyczy zarówno zasobów przestrzeni, jak i lokalnej społeczności. Ogólna ocena obecnie obowiązującej koncepcji rewitalizacji jest pozytywna. Trzeba jednak przyznać, że projekt nie spełnia wszystkich potrzeb mieszkańców. Należałoby rozwinąć przede wszystkim działania miękkie, społeczne
Streszczenie j. ang. The aim of the work is to evaluate the concept of spatial and social revitalization of the Stary Fordon housing estate in Bydgoszcz in reference to the history of this place and social changes, as well as to show all activities that have already been undertaken in this direction. The time frame of the work covers the years 2014-2016. The main tasks consisted in carrying out a query of source materials and conducting a survey with residents. As a result, it was stated that Stary Fordon is an area of high value and potential, which concerns both the resources of space and the local community. The overall assessment of the current revitalization concept is positive. However, it must be admitted that the project does not meet all the needs of the residents. It appears that it is mainly soft social activities which should be developed.
DOI NR DOI: 10.25167/sm2018.032.04
Str. 47-68

Tytuł j. polski MAŁE MIASTO – DUŻE WYZWANIA. PERCEPCJA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI NA PRZYKŁADZIE NOWEGO STAWU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM
Tytuł j. ang. A SMALL TOWN – BIG CHALLENGES. PERCEPTION OF A LOCAL REVITALIZATION PROGRAMME – A CASE STUDY OF NOWY STAW IN POMORSKIE VOIVODESHIP
Autor Łukasz MUSIAKA
afiliacja Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe j.pol problemy społeczno-przestrzenne, rewitalizacja, rewaloryzacja, percepcja, małe miasto
Słowa kluczowe j.ang socio-spatial problems, revitalization, revalorization, perception, town
Streszczenie j.polski Autor prezentuje wyniki badań społecznych z wybranymi mieszkańcami Nowego Stawu na Pomorzu. To małe miasto, które po upadku przemysłu w latach 80. i 90. XX w. poszukuje rozwiązań na wyjście z kryzysu. Badania przeprowadzone w latach 2017 i 2018 dowiodły, że mieszkańcy borykają się nie tylko z brakiem miejsc pracy, ale także z innymi problemami, takimi jak: zdegradowane tereny miejskie, brak miejsc publicznego wypoczynku, dostęp do usług i in. Miasto podejmuje działania naprawcze polegające na szeroko zakrojonej rewitalizacji i rewaloryzacji tkanki miejskiej i pozyskiwaniu inwestorów. W zamierzeniach, oprócz poprawy jakości przestrzeni, ma to stanowić asumpt do rozwiązywania problemów społecznych i spowodować powrót do czasów świetności miasta. W tym kontekście interesującym problemem badawczym wydaje się odbiór społeczny zarysowanych przemian.
Streszczenie j. ang. The author presents the results of a survey conducted among selected inhabitants of Nowy Staw in Pomerania, a small town, which – after the collapse of industry in the 1980s and the 1990s – is looking for solutions to overcome the socio-economic crisis. Research has shown that the most serious problems faced by the residents, are not only the lack of jobs, but also degraded urban areas, lack of public rest areas, access to services and other facilities. The town undertakes remedial actions, involving extensive revitalization and revalorization of the urban tissue, to attract new investors. Beside improving the quality of space, this is to be the beginning of solving social problems and bringing back the times of town’s development. In this context, social perception of the outlined changes by the small town community seems to offer an interesting research problem.
DOI NR DOI: 10.25167/sm2018.032.05
Str. 69–83

Tytuł j. polski SUBURBANIZACJA PO ŁÓDZKU NA PRZYKŁADZIE STAREJ GADKI ZLOKALIZOWANEJ W STREFIE PODMIEJSKIEJ ŁODZI
Tytuł j. ang. SUBURBANIZATION IN ŁÓDŹ FASHION (A CASE STUDY OF STARA GADKA LOCATED IN THE SUBURBAN AREA OF ŁÓDŹ)
Autor Małgorzata REJTER
afiliacja Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe j.pol  wieś, suburbanizacja, przemiany przestrzenne, Łódź, Stara Gadka
Słowa kluczowe j.ang village, suburbanization, spatial transformations, Lódź, Stara Gadka
Streszczenie j.polski W dobie przemian funkcjonalno-przestrzennych w większości współczesnych wsi warto bliżej zbadać zachodzące w nich procesy. Celem artykułu jest identyfikacja przestrzennych aspektów suburbanizacji na przykładzie studium przypadku Starej Gadki. Ma on za zadanie ukazanie z poziomu sołectwa podobieństw występujących zjawisk w zależności od cech geograficznych. W pracy ukazano wieloetapowe przemiany przestrzenne w sołectwie, które stanowi przykład wsi leżącej w aglomeracji łódzkiej i bezpośrednio przylegającej do Łodzi. Pod wpływem dużego miasta wsie ulegają przemianom, a następnie zostają przez nie wchłonięte. Dzięki takim procesom Łódź, podobnie jak inne miasta, zwiększa swoją powierzchnię. Przeprowadzone badania inwentaryzacji wykazały, że Stara Gadka znajduje się w fazie wchłaniania i w niedalekiej przyszłości może się stać częścią Łodzi.
Streszczenie j. ang. In the era of functional and spatial changes going on in most contemporary villages, it is worth examining the processes taking place in them. The aim of the article is to identify the spatial aspects of suburbanization, based on the case study of Stara Gadka. The task is to show the similarities of occurring phenomena in dependence of geographic features perceived from the level of the village. The work presents multi-stage spatial changes in the village, which is an example of a village located in the Łódź agglomeration and directly adjacent to Łódź. Under the influence of a big city, the villages are transformed and then they are absorbed by the cities. Thanks to such processes, Łódź, like other cities, increases its area. The conducted inventory research showed that Stara Gadka is in the absorption phase and may become a part of Łódź in the near future.
DOI NR DOI: 10.25167/sm2018.032.06
Str. 85–98

Tytuł j. polski ATRAKCYJNOŚĆ I POTENCJAŁ ROZWOJOWY MIASTA BIAŁA PODLASKA W OPINII MŁODZIEŻY STUDIUJĄCEJ KIERUNKI EKONOMICZNE W PAŃSTWOWEJ SZKOLE WYŻSZEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Tytuł j. ang. THE ATTRACTIVENESS AND DEVELOPMENT POTENTIAL OF THE CITY OF BIAŁA PODLASKA IN THE OPINIONS OF STUDENTS OF ECONOMICS AT POPE JOHN PAUL II STATE COLLEGE IN BIAŁA PODLASKA
Autor Mieczysław ADAMOWICZ, Magdalena ZWOLIŃSKA-LIGAJ
afiliacja  Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Słowa kluczowe j.pol atrakcyjność miasta, funkcjonowanie miasta, potencjał rozwojowy miasta, Biała Podlaska
Słowa kluczowe j.ang attractiveness of cities, functioning of cities, development potential of cities, Biała Podlaska
Streszczenie j.polski Przedmiotem pracy jest ocena atrakcyjności i potencjału rozwojowego Białej Podlaskiej w świetle opinii studentów kierunków ekonomicznych Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej. W części teoretycznej pracy przedstawiono zagadnienie atrakcyjności i potencjału rozwojowego. Część empiryczna jest wynikiem sondażu diagnostycznego przeprowadzonego na zbiorowości 316 studentów. Ocena potencjału rozwojowego i funkcjonowania miasta prowadzona była przez studentów z uwzględnieniem potrzeb młodzieży studiującej, mieszańców, przedsiębiorców i turystów. Badania wykazały, że respondenci dobrze oceniają szanse dla miasta w rozwoju edukacji, handlu i sektora transportu, spedycji i logistyki. Miasto utraciło wcześniej dobrze rozwinięte funkcje przemysłowe.
Streszczenie j. ang. The study deals with evaluation of the attractiveness and development potential of the City of Biała Podlaska in the opinions of students of economics at the State College in Biała Podlaska. The work contains a theoretical part which presents issues of attractiveness and development potential, as well as an empirical part based on the results of a diagnostic survey carried out among 316 students of the economics major. The assessment of the development potential and functioning of the city was carried out by students, taking into account the needs of young people studying at the College, inhabitants, entrepreneurs and tourists. Research has shown that the respondents were able to rightly assess the chances for the city in the development of education, trade and transport, logistics and shipping. It has also confirmed the fact that the city has lost its well-developed industrial functions.
DOI NR DOI: 10.25167/sm2018.032.07
Str. 99–111

Tytuł j. polski PROCES INTEGRACJI MIASTA Z GMINĄ WIEJSKĄ. PRZYKŁAD ZIELONEJ GÓRY
Tytuł j. ang. THE PROCESS OF URBAN-RURAL INTEGRATION. USING THE EXAMPLE OF ZIELONA GÓRA
Autor Piotr DUBICKI*, Piotr KUŁYK**
afiliacja Uniwersytet Zielonogórski,
Słowa kluczowe j.pol połączenie, integracja, miasto, gmina, Zielona Góra
Słowa kluczowe j.ang merger, integration, city, commune, Zielona Góra
Streszczenie j.polski W artykule przedstawiono przemiany zachodzące w strukturze społeczno-gospodarczej przed połączeniem miasta i gminy Zielona Góra. Na tej podstawie, a także biorąc pod uwagę analizę założeń współczesnych przekształceń miast, wskazano na przesłanki podjętego procesu integracji tych dwóch jednostek administracyjnych. Podjęto także próbę społecznej oceny efektów połączenia po okresie trzech lat. W analizie wzięto pod uwagę opinie mieszkańców oraz zmiany w strukturze rozdysponowania środków finansowych na terenie gminy.
Streszczenie j. ang. The article presents the changes taking place in the socio-economic structure before the merger of the city and the commune of Zielona Góra. On this basis, as taking into account an analysis of the assumptions of contemporary urban transformations, the indications of the integration process of these two administrative units were presented. An attempt was also made to publicly assess the effects of the merger after 3 years. The analysis took into account the opinions of residents and changes in the structure of allocation of financial resources in the commune.
DOI NR DOI: 10.25167/sm2018.032.08
Str. 113–124

Tytuł j. polski UWARUNKOWANIA LOKALIZACJI STACJI PALIW NA OBSZARACH MIEJSKICH I WIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Tytuł j. ang. CONDITIONS BEHIND LOCATION OF FILLING STATIONS IN URBAN AND RURAL AREAS BASED ON THE EXAMPLE OF PODLASKIE VOIVODESHIP
Autor Sławomir ROJ-ROJEWSKI*, Ewa KOTARSKA**
afiliacja Politechnika Białostocka
Słowa kluczowe j.pol . zagospodarowanie przestrzenne, stacje paliw, województwo podlaskie
Słowa kluczowe j.ang landscape planning, filling station, Podlaskie Voivodeship
Streszczenie j.polski Celem pracy jest ukazanie aktualnej struktury przestrzennej oraz rozpoznanie uwarunkowań lokalizacji stacji paliw na obszarach miejskich i wiejskich województwa podlaskiego. Na przykładzie tego województwa stwierdzono, że rozmieszczenie stacji paliw zależy przede wszystkim od różnych czynników demograficzno-geograficznych. Wśród nich można wymienić: liczbę mieszkańców miejscowości, rodzaj miejscowości (miasto czy wieś), położenie względem dużych miast, rodzaj drogi (krajowa, wojewódzka, powiatowa czy gminna), położenie względem granicy państwa, obecność obszaru leśnego oraz obecność obszaru chronionego. W województwie podlaskim zlokalizowanych jest 250 stacji ogólnodostępnych paliw, przy czym większość z nich zlokalizowana jest w środkowej i zachodniej części województwa. Ich liczba w znacznym stopniu zależy od liczby mieszkańców, szczególnie w przypadku miast
Streszczenie j. ang. The aim of this work is to present the current spatial structure and recognize the conditions of location of filling stations in urban and rural areas in Podlaskie Voivodeship. The case study of this province proved that deployment of filling stations depends primarily on various demographic and geographical factors. These include: number of inhabitants in the given locality, type of locality (city or village), location relative to large cities, type of road (of the national, voivodeship, county or commune rank), location relative to the state border, presence of forested area and presence of protected area. There are 250 public filling stations located in Podlasie Voivodeship, with the majority of them in the central and western part of the province. Their number depends to a large extent on the number of inhabitants, especially in the case of cities.
DOI NR DOI: 10.25167/sm2018.032.09
Str. 125–141

Tytuł j. polski TREŚĆ I FORMA OPRACOWAŃ GRAFICZNYCH W MIEJSCOWYM PLANOWANIU PRZESTRZENNYM W KONTEKŚCIE ROZWOJU TECHNOLOGII GEOINFORMATYCZNYCH
Tytuł j. ang. THE CONTENT AND FORM OF GRAPHIC ARRANGEMENTS IN LOCAL SPATIAL PLANNING IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF GEO-INFORMATION TECHNOLOGIES
Autor Jarosław OGLĘCKI
afiliacja Uniwersytet Opolski,
Słowa kluczowe j.pol planowanie przestrzenne, rysunek planistyczny, GIS, INSPRE
Słowa kluczowe j.ang spatial planning, planning drawing, GIS, INSPRE
Streszczenie j.polski Planowanie przestrzenne dotyczy działań mających odwzorowanie w przestrzeni, dlatego nieodzowną częścią dokumentów planistycznych są opracowania graficzne. Ich treść i forma zmieniają się wraz ze zmianami przepisów prawnych oraz rozwojem technologii. W artykule autor przedstawia, jak zmieniały się rysunki planistyczne sporządzane w planowaniu miejscowym w okresie powojennym, oraz wskazuje, jak powinny być sporządzane obecnie, uwzględniając aktualne wymogi prawne oraz możliwości technologiczne.
Streszczenie j. ang. Spatial planning concerns activities that have a mapping in space, therefore graphic design is an indispensable part of planning documents. Their content and form change along with the changes in legal regulations and the development of technology. In the article, the author presents how the planning drawings made in the local planning changed in the post-war period, and indicates how they should be prepared at present, taking into account the current legal requirements and technological possibilities.
DOI NR DOI: 10.25167/sm2018.032.10
Str. 143–157