okladka_2014_14

 

Redakcja: Janusz Słodczyk
Redaktor tematyczny: Monika Paradowska

ISSN 2543-5302 (wersja online)
ISSN 2082-4793 (wersja papierowa)

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

 

 

 

 

 


Spis treści:


Tytuł j. polski Polityka transportowa jako narzędzie kształtowania zagospodarowania przestrzennego i systemów transportowych w wielkich miastach kanadyjskich
Tytuł j. ang. Transportation policy as a tool of creating land use and transport systems in the great canadian cities
Autor Andrzej Zalewski, Politechnika Warszawska
Słowa kluczowe j.pol polityka i system transportowy, Montreal, Toronto, Vancouver, zagospodarowanie przestrzenne
Słowa kluczowe j.ang urban politics and transport system, Montreal, Toronto, Vancouver, land use
Streszczenie j.polski W artykule przedstawiono działania w zakresie polityki transportowej w wielkich miastach kanadyjskich: Montrealu, Toronto i Vancouver. Polityka transportowa powinna integrować rozwój zagospodarowania przestrzennego i systemów transportu, które są równocześnie elementem zagospodarowania przestrzennego, a także to zagospodarowanie kształtują. Znacząca rola, w kontekście deklarowanej zasady zrównoważonego rozwoju, przypada rozwojowi alternatywnych form transportu publicznego i rowerowi. Na skutek dużego zatłoczenia miast ruchem samochodowym występuje tendencja do znaczącego wykorzystania różnych form szybkiego transportu zbiorowego, który trwale zmienia podział zadań przewozowych oraz zmniejsza uciążliwość środowiskową ruchu miejskiego, a także obniża transportochłonność struktur przestrzennych obszarów zurbanizowanych. W artykule przedstawione zostały również wnioski możliwe do wdrożenia w warunkach polskich.
Streszczenie j. ang. This paper presents the activities of transportation policy in the great Canadian cities: Montreal, Toronto and Vancouver. Transportation policy should integrate the development of spatial and transport systems, which are both part of land use planning, as well as the development of shape. A significant role in the context of the declared principles of sustainable development, the development of alternative forms of accounts for public transport and bicycle. At the beginning of the twenty-first century as a result of a large urban congestion traffic congestion tends to be strong rapid development of various forms of public transport, which will permanently change the modal split and reduce the environmental nuisance of urban traffic and reduce of transportation needs in urban spatial structure. Proposals for possible implementation in Polish conditions are presented, too.

 


Tytuł j. polski Powiązania funkcjonalne dużego miasta i aglomeracji z otoczeniem regionalnym w kontekście dostępności przestrzennej (przykład Szczecina)
Tytuł j. ang. Functional relations of a large city and agglomeration with regional environment in the context of the spatial accessibility (example of Szczecin)
Autor Elżbieta Chądzyńska, Politechnika Wrocławska
Słowa kluczowe j.pol rozwój funkcjonalny, relacje miasto–region, dostępność komunikacyjna
Słowa kluczowe j.ang functional development, city-region relationships, transportation accessibility
Streszczenie j.polski Rozwój współczesnych regionów jest wielorako uwarunkowany. Wiąże się on w  znacznej mierze (zwłaszcza w krajach postsocjalistycznych) z procesem globalizacji gospodarki oraz metropolizacji. Ogólnie przyjmuje się, że istnieje wyraźny związek między poziomem rozwoju gospodarczego a jakością infrastruktury transportowej i działalnością transportową niezależnie od skali. W wyniku procesów związanych z metropolizacją kształtuje się nowy typ relacji między dużymi, prężnie rozwijającymi się ośrodkami miejskimi a otaczającym je regionem. Podczas gdy duże miasta mogą rozwijać się niezależnie od silnych związków z bezpośrednim zapleczem, funkcjonowanie regionu i kształtowanie rozwoju regionalnego bez współdziałania z ośrodkiem centralnym jest niemożliwe. Przykład Szczecina jest dość złożony ze względu na położenie – blisko granicy polsko-niemieckiej oraz w bliskim sąsiedztwie dobrze rozwiniętych krajów skandynawskich. Fakt ten wpływa zarówno pozytywnie, jak i  negatywnie na rozwój samego Szczecina i  jego pozycję w  szeroko rozumianym regionie. Przez Szczecin przebiegają ważne szlaki transportowe wiodące przez region, a samo miasto stanowi węzeł komunikacyjny o znaczeniu krajowym i europejskim. Przedstawione w artykule podejście polega na wskazaniu powiązań pomiędzy siecią transportu drogowego a kierunkami rozwoju obszarów o zróżnicowanej dostępności komunikacyjnej względem centrum rozwoju, jakim jest Szczecin. W analizie wykorzystano zatrudnienie  podstawowych działach gospodarki oraz wyniki modelowania dojazdów do pracy.
Streszczenie j. ang. The development of modern regions is conditioned in many ways. It is connected in large part (especially of post-socialist countries) with the process of globalization of the economy and metropolization of space. Generally it is assumed that there is a clear relationship between the level of economic development, and the quality of transport infrastructure and transport activities irrespective of the scale. As a result of processes related to metropolization it is form a new type of relationship between large, rapidly growing urban centers and the surrounding region of them. While the big cities can develop regardless of strong relationships with the immediate hinterland, the functioning of the region and the evolution of regional development without interaction with the central hub is impossible. Example of Szczecin is rather complex due to its location near the Polish-German border, and in the close vicinity of the well developed Nordic countries. This affects both positively and negatively on the development of the Szczecin and its position in the wider region. By Szczecin run the important transport routes leading through the region. The city itself is a hub of national and European level. The approach presented in article consists in identifying links between the road transport network and guidelines for the development of areas of varying transportation accessibility to Szczecin. In the analysis the employment in the basic sectors of the economy and the results of modeling of commuting was used.

 


Tytuł j. polski Realizacja zasad zrównoważonego rozwoju na przykładzie wybranych osiedli mieszkaniowych Opola
Tytuł j. ang. Realizacja zasad zrównoważonego rozwoju na przykładzie wybranych osiedli mieszkaniowych Opola
Autor Agnieszka Dembicka-Niemiec, Uniwersytet Opolski
Słowa kluczowe j.pol zrównoważone osiedle mieszkaniowe, zrównoważona przestrzeń, walking distance
Słowa kluczowe j.ang sustainable housing estate, sustainable space, walking distance
Streszczenie j.polski W artykule poddano analizie cechy osiedli mieszkaniowych w kontekście rozwoju zrównoważonego. Główny celem artykułu jest stwierdzenie, czy zasady rozwoju zrównoważonego są realizowane zwłaszcza w nowej i starej przestrzeni mieszkaniowej. Autorka próbowała ocenić opolską przestrzeń mieszkaniową w kontekście zrównoważonego osiedla mieszkaniowego. Dokonała porównania nowego i dawnego budownictwa mieszkaniowego uwzględniając kontekst zrównoważonej przestrzeni określanej za pomocą tzw. walking distance.
Streszczenie j. ang. W artykule poddano analizie cechy osiedli mieszkaniowych w kontekście rozwoju zrównoważonego. Główny celem artykułu jest stwierdzenie, czy zasady rozwoju zrównoważonego są realizowane zwłaszcza w nowej i starej przestrzeni mieszkaniowej. Autorka próbowała ocenić opolską przestrzeń mieszkaniową w kontekście zrównoważonego osiedla mieszkaniowego. Dokonała porównania nowego i dawnego budownictwa mieszkaniowego uwzględniając kontekst zrównoważonej przestrzeni określanej za pomocą tzw. walking distance.

Realizacja zasad zrównoważonego rozwoju na przykładzie wybranych osiedli mieszkaniowych Opola


Tytuł j. polski Idea zrównoważonego transportu a kształt polityki transportowej w polskich miastach
Tytuł j. ang. Sustainable transportation idea and transport policy in polish cities
Autor Dawid Krysiński, Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe j.pol transport zrównoważony, transport miejski, polityka transportowa
Słowa kluczowe j.ang transport policy, urban transport, sustainable transport
Streszczenie j.polski Przedmiotem artykułu jest analiza teoretycznej i praktycznej polityki transportowej trzech polskich miast (Krakowa, Poznania i Wrocławia). Autor stwierdza, że zawartość strategii transportowych jest zbieżna z postulatami koncepcji zrównoważonego transportu w miastach. W dalszej części tekstu przytacza jednak wyniki badań, które pokazują, że dotychczasowa działalność samorządów nie przyczyniła się do zmniejszenia udziału komunikacji indywidualnej w ogólnej liczbie miejskich podróży. Na końcu autor wskazuje potencjalne przyczyny takiego stanu rzeczy, zauważając, że mogą one zależeć zarówno od charakteru inwestycji (niezgodny z założeniami strategii), uwarunkowań kulturowych, liberalnej polityki przestrzennej, regulacji prawnych, jak i od niedostatecznej ilości środków finansowych.
Streszczenie j. ang. The aim of this paper is an analysis of theoretical and practical transport policy in three polish cities (Krakow, Poznan and Wroclaw). Author says that content of local transport strategies is compatible with sustainable transportation idea. But in the second part of the text, there are finding of researches which show that current local governments activities are not successful, so in these cities car is more and more popular. In the end, author looks for reasons of ineffciency of local activity and argues that it may be an effect of various parameters of investments (which are inconsistent with local transport strategies), cultural factors, liberal spatial urban policy, shape of law regulations as well as lack of money.

 


Tytuł j. polski Transport pasażerski jako element powiązań funkcjonalnych wewnątrz miasta oraz ze strefą podmiejską na przykładzie Wrocławia
Tytuł j. ang. Passenger transport as an element of functional connections within the city and with the suburban zone, as exemplified by Wrocław
Autor Sławomir Książek, Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe j.pol transport pasażerski, linie komunikacyjne, system transportowy, strefa podmiejska, dostępność komunikacyjna, integracja systemu transportowego
Słowa kluczowe j.ang passenger transport, communication lines, transportation system, suburban area, communications

availability, integration of the transport system

Streszczenie j.polski Coraz bardziej złożone struktury miejskie wymuszają zmiany oraz permanentny rozwój transportu pasażerskiego. Transport ten zapewnia skomunikowanie poszczególnych jednostek urbanistycznych zarówno w ujęciu wewnątrzmiejskim, jak również ze strefą podmiejską największych polskich miast. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie, w jaki sposób kształtuje się system transportu pasażerskiego w obrębie granic administracyjnych Wrocławia i jego strefy podmiejskiej. Analizie podlegają kierunki oraz natężenie połączeń, rynek przewoźników oraz powiązania systemu transportowego z innymi elementami struktury miejskiej. W nawiązaniu do projektu przedstawiona została sytuacja dotycząca najnowszych zrealizowanych i planowanych projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury transportu pasażerskiego.
Streszczenie j. ang. Increasingly complex urban structures force changes and permanent development of passenger transport. This transport ensures connection between particular urban elements both within the city and with the suburban area of the largest Polish cities. The purpose of this paper was to describe a system of passenger transport within the administrative borders of Wrocław and its suburban area, with particular attention given to the spatial aspect. The author will be analysing directions and intensity of connections, the operators’ market and connections between the transport system and other elements of the urban structure. In the article the author will be referring to the most recently completed and planned investment projects in the passenger transport infrastructure.

 

 


Tytuł j. polski Inwestycje z zakresu transportu zbiorowego w Poznaniu w kontekście realizacji założeń polityki transportowej miasta oraz perspektywicznych priorytetów w przestrzennym rozwoju Poznania
Tytuł j. ang. Investments from the scope of public transport network in Poznań in the context of the implementation assumptions of the city transport policy and perspective priorities of the Poznań spatial development
Autor Bartosz Majewski, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
Słowa kluczowe j.pol inwestycje transportowe, realizacja polityki transportowej, rozwój komunikacji, publicznej

rozwój przestrzenny

Słowa kluczowe j.ang transport investments, implementation city transport policy, public transport development

spatial development

Streszczenie j.polski

Artykuł przedstawia zrealizowane w Poznaniu inwestycje z zakresu publicznego transportu zbiorowego w kontekście realizacji założeń polityki transportowej miasta (1999), a także podjęte działania zmierzające do integracji komunikacji publicznej na obszarze aglomeracji poznańskiej oraz plany inwestycyjne dotyczące budowy nowych tras tramwajowych w Poznaniu.

Streszczenie j. ang.

The article presents investments from the scope of public transport, which had been made in Poznan in the context of the implementation assumptions of the city transport policy (1999), along with presentation of actions taken to integrate public transport in the area of Poznan agglomeration and investments plans for the construction of new tram routes in Poznan

 


Tytuł j. polski Wpływ postępu technicznego na wybór miejsca zamieszkania ludności miejskiej w perspektywie historycznej
Tytuł j. ang. Influence of technical innovation on citizens’ residential choices. A historical perspective
Autor Michał Schwabe, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe j.pol segregacja przestrzenna ludności, postęp techniczny
Słowa kluczowe j.ang geographical segregation of city dwellers, technological progress
Streszczenie j.polski Preferencje ludności miejskiej dotyczące miejsca zamieszkania zmieniają się wraz ze zmianami charakteru aktywności ekonomicznej człowieka stanowiącej pochodną zaawansowania technicznego gospodarek. Niniejszy artykuł stanowi próbę przedstawienia wpływu postępu technicznego na preferencje ludności dotyczące wyboru miejsca zamieszkania w ramach miast przy uwzględnieniu podziału na trzy okresy historyczne. Jego celem jest odpowiedź na pytanie o najbardziej pożądane lokalizacje w miastach różnych grup społecznych w każdym z wyróżnionych okresów, a także ukazanie zmian tych preferencji w wyniku unowocześniania metod produkcji. Artykuł w swoim zamierzeniu stanowi punkt wyjścia do dyskusji na temat wartości określonych lokalizacji w ramach przestrzeni miejskiej w przyszłości przy uwzględnieniu dalszego rozwoju technologii telekomunikacyjnej i transportowej.
Streszczenie j. ang. The paper focuses on the influence of technological progress on the location choices of city dwellers. The aim of this study was to reveal how the housing preferences of different social groups evolved over the centuries and what influenced changes in the perception of properties’ value in different historical periods. The paper is intended to initiate academic discussion about potential impact of current developments in the field of communication technology and transportation on the location choices of citizens.