Redakcja: Janusz Słodczyk

Redaktor tematyczny:
Agnieszka Dembicka-Niemiec

 

ISSN 2543-5302 (wersja online)
ISSN 2082-4793 (wersja papierowa)

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

 

 

 

 

Agnieszka Dembicka-Niemiec, Janusz Słodczyk
Wprowadzenie

 

 

Mateusz SMOLARSKI, Andrzej RACZYK
Przestrzenne zróżnicowanie wykluczenia komunikacyjnego w transporcie kolejowym na przykładzie województwa dolnośląskiego

 

 

Marcin POŁOM, Michał BEGER, Emilia TOPA
Badania nad dostępnością pieszą i transportem zbiorowym do parków miejskich na przykładzie Gdańska

 

 

Marta BOROWSKA-STEFAŃSKA, Szymon WIŚNIEWSKI
Pedestrian accessibility to parks in Łódź

 

 

Kamil ROMAN
Ocena funkcjonowania transportu miejskiego w policentrycznych ośrodkach metropolitarnych na przykładzie Trójmiasta

 

 

Szymon WIŚNIEWSKI
Funkcjonowanie kolei aglomeracyjnej w przestrzeni Łodzi

 

 

Kamil PĘDZIWIATR, Joanna KASIŃSKA
Innowacje w transporcie miejskim pasażerów uwzględniające potrzeby osób o ograniczonej mobilności na przykładzie miasta Berlin

 

 

Konrad PODAWCA
Ekrany akustyczne w mieście – bariera w zagospodarowaniu przestrzeni urbanistycznej (na przykładzie rejonu ul. Lazurowej i gen. Maczka w Warszawie)

 

 

Marek OBRĘBALSKI
Potencjał demograficzny obszarów funkcjonalnych wybranych miast średniej wielkości Polski i Republiki Czeskiej

 

 

Beata NAMYŚLAK
Formy wspierania działalności twórczych w ośrodkach miejskich

 

 

Jagienka RZEŚNY – CIEPLIŃSKA, Małgorzata WACH – KLOSKOWSKA
Logistyczne aspekty koncepcji smart city. Studium przypadku na podstawie miast europejskich

 

 

Anna BRDULAK
Idea smart city w strategii zarządzania urzędem miasta we Wrocławiu

 

 

Krystian PUZDRAKIEWICZ
Zielona infrastruktura jako wielozadaniowe narzędzie zrównoważonego rozwoju

 

 

Tytuł j. polski Przestrzenne zróżnicowanie wykluczenia komunikacyjnego w transporcie kolejowym na przykładzie województwa dolnośląskiego
Tytuł j. ang. Spatial diversity of transport exclusion in railway transport on the example of Lower Silesia Lower Silesia voivodship
Autor Andrzej Raczyk, Mateusz Smolarski
afiliacja Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe j.pol transport kolejowy; zamknięcia linii kolejowych; wykluczenie komunikacyjne
Słowa kluczowe j.ang railway transport; railway lines closure; transport exclusion
Streszczenie j.polski Dolny Śląsk jest obszarem o bardzo silnie rozwiniętej sieci kolejowej. Jego aktualny układ kształtował się od połowy XIX w. i przechodził przez wiele etapów rozwoju: od początkowego tworzenia głównego szkieletu linii kolejowych, poprzez dobudowywanie połączeń lokalnych. Analiza dotyczy głównie etapu likwidacji linii kolejowych oraz zawieszeń w ruchu osobowym po 1945 r. na terenie woj. dolnośląskiego. Istotnym elementem takiego procesu jest jego charakterystyka czasowa, ponieważ każdy etap zawieszeń ruchu wykazywał zróżnicowanie przestrzenne. Autorzy dokonali oceny powiązań między likwidacją ruchu osobowego a potencjałem demograficznym miejscowości które utraciły dostęp do transportu kolejowego. Ponadto w analizie zawarta jest ocena (case study) przebiegu wybranych procesów likwidacji kolejowych tras osobowych oraz weryfikacja planowanych prac odtworzeniowych na sieci kolejowej.
Streszczenie j. ang. Lower Silesia is characterized by very density railway system. Current layout was formed since mid- nineteenth century and showed few stadiums. First of all there was main form made, then built up local connections. Analysis concerns on liquidation stage and suspensions in regional rail transport in Lower Silesia voiewodship. Significant element is temporary characteristic of that process. Authors have done rating of links between liquidations passenger railway links and demographic potential of localities without railway. Also it is shown evaluation of railway closure process (case study) and verification of planned openings on Lower Silesia railway’s system
DOI 10.25167/sm2017.027.01
Str.

 

 

Tytuł j. polski Badania nad dostępnością pieszą i transportem zbiorowym do parków miejskich na przykładzie Gdańska
Tytuł j. ang. Researches of the walking availability and the public transport to urban parks on the example of Gdańsk
Autor Marcin Połom,  Michał Beger,  Emilia Topa
afiliacja Uniwersytet Gdański,

Uniwersytet Gdański,

Gimnazjum nr 48 im. Lecha Bądkowskiego, Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 2

Słowa kluczowe j.pol  transport miejski, GIS, Gdańsk, analiza transportowa, zieleń miejska
Słowa kluczowe j.ang public transport, GIS, Gdansk, transport analysis, urban greenery
Streszczenie j.polski W opracowaniu przedstawiono wyniki badań nad dostępnością przestrzenną parków miejskich, jako istotnej destynacji mieszkańców obszarów zurbanizowanych. Analizy przeprowadzono na przykładzie Gdańska, w którym zagospodarowanie, a więc także lokalizacja obszarów zieleni ma wielowiekowe tradycje. Parki miejskie odgrywają ważną rolę w codziennym życiu, ze względu na ich funkcje – za szczególnie istotną na obszarach zurbanizowanych należy uznać rolę rekreacyjną. Kształtowanie rozwoju dzielnic mieszkaniowych w miastach powinno wiązać się z dobrą dostępnością przestrzenną do parków. W artykule wykazano możliwość zastosowania technik GIS w badaniach dostępności do parków miejskich jako narzędzia pomocnego w kształtowaniu polityki rozwoju przestrzennego, w szczególności obszarów mieszkaniowych.
Streszczenie j. ang. The study presents the results of the research of the accesibility to urban parks, as an important destination for residents of urban areas. Analyses were performed on the example of Gdansk, where the location of the urban parks has a long tradition. Urban parks play an important role in everyday life, due to their functions – as particularly important in urban areas should recognize the role of recreation. Shaping the development of residential areas in cities should involve good availability to the urban parks. The article shows the possibility of applications of GIS techniques in the studies of accesibility to the urban parks. It should be important tool in shaping development policy planning, especially in residential areas.
DOI 10.25167/sm2017.027.02
Str.

 

 

 

Tytuł j. polski Dostępność piesza parków w Łodzi
Tytuł j. ang. Pedestrian accessibility to parks in Łódź
Autor Marta Borowska-Stefańska
Szymon Wiśniewski
afiliacja Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe j.pol tereny zieleni, parki, Łódź, dostępność piesza
Słowa kluczowe j.ang green areas, parks, Łódź, pedestrian accessibility
Streszczenie j. polski W artykule za cel przyjęto ocenę dostępności pieszej parków zlokalizowanych w granicach Łodzi. Na analizowanym obszarze zinwentaryzowano 43 założenia parkowe, o łącznej powierzchni 574,6ha (www.zielonalodz.info; www.parki.org.pl; www. bip.uml.lodz.pl), z czego 13 jest zabytkowych (Studium…2010; Wycichowska 2008). Wynikiem analiz było przedstawienie liczby mieszkańców w izochronach 0-5 minut; 5-10 minut; oraz  10-15 minut od parków. W tym celu wykorzystano dane pochodzące z Urzędu Miasta Łodzi. Stwierdzono, że największa koncentracja potencjalnych użytkowników parków (osoby w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym) występuje w centrum miasta oraz w jego sąsiedztwie. Niestety tereny zieleni urządzonej mają tam niewielką powierzchnię. W czasie dojścia do 15 minut od parków, mieszka ponad połowa mieszkańców miasta (56,3%). Najwięcej osób rezyduje w pobliżu parku Staromiejskiego i Podolskiego. Najsłabszą dostępnością pieszą dla mieszkańców Łodzi charakteryzuje się z kolei Park nad Nerem, położony w południowo-zachodniej części miasta.
Streszczenie j. ang. The aim of the article is to assess pedestrian accessibility to parks situated within the boundaries of Łódź. 43 park layouts of the total surface of 574.6 ha were inventoried on the analyzed area, of which 13 are historical. The outcome of the analyses was presentation of the number of inhabitants in 0-5, 5-10 and 10-15 minute isochrones from the parks. It was established that the largest concentration of potential park users (pre-working and post-working age population) can be found in the city centre and its vicinity. Regrettably, cultivated green areas occupy only a small surface there. Over half of the city inhabitants (56.3%) lives within walking distance of parks. The largest number of people inhabits areas near Staromiejski Park and Podolski Park. In turn on the Ner river Park in the south-western part of the city is characterized by the lowest pedestrian accessibility for Łódź inhabitants.
DOI 10.25167/sm2017.027.03
Str.

 

 

Tytuł j. polski Ocena funkcjonowania transportu miejskiego w policentrycznych ośrodkach metropolitarnych na przykładzie trójmiasta.
Tytuł j. ang. Assessment of functioning urban transport in polycentric metropolitan center on trójmiasto example
Autor Kamil Roman
afiliacja Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Słowa kluczowe j.pol Transport Miejski, Autobus, Komunikacja Miejska, Trójmiasto, Obszar metropolitarny
Słowa kluczowe j.ang Urban Transport, Bus, Public Transport, Poland, Metropolitan Area
Streszczenie j.polski Transport zbiorowy to obecnie jedna z najważniejszych usług publicznych świadczonych przez miasta. Jego sprawne funkcjonowanie umożliwia aglomeracjom rozwój  w sposób zrównoważony. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta ,które dotyczyło bieżącej oceny funkcjonowania komunikacji miejskiej. Przedstawiona analiza miała na celu określenie aktualnej jakości usług komunikacji zbiorowej oraz możliwości jej usprawnienia w przyszłości.
Streszczenie j. ang. Public transport is currently one of the most important public services provided by cities. Its smooth operation enables agglomerations to grow in a sustainable way. The aim of this article is to present the results of a survey conducted among the inhabitants of the Trójmiasto Metropolitan Area concerning the current assessment of the functioning of public transport. The presented analysis was aimed at identifying the current quality of public transport services and the possibility of improving it in the future.
DOI 10.25167/sm2017.027.04
Str.

 

 

 

Tytuł j. polski Funkcjonowanie kolei aglomeracyjnej w przestrzeni Łodzi
Tytuł j. ang. The functioning of the agglomeration railway in the city of Łódź
Autor Szymon Wiśniewski
afiliacja Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe j.pol kolej aglomeracyjna, transport zbiorowy, zagospodarowanie przestrzenne, Łódź
Słowa kluczowe j.ang agglomeration train, public transport, spatial planning, Łódź
Streszczenie j.polski Artykuł prezentuje wyniki badania poświęconego funkcjonowaniu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w ujęciu przestrzennym. Badanie odnosi się do obszaru Łodzi i koncentruje na określeniu w jakim stopniu kolej aglomeracyjna stanowi element komplementarny lub substytucyjny miejskiego systemu transportu zbiorowego. Tak przyjęte założenie badawcze zrealizowano biorąc kolejno pod uwagę dostępność czasową punktowej infrastruktury kolejowej w ujęciu indywidualnego transportu samochodowego, lokalnego transportu zbiorowego (autobusowego i tramwajowego) oraz transportu pieszego. Przeprowadzona analiza pozwoliła na określenie w jakim stopniu rozmieszczenie przystanków Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej jest dopasowane do rozmieszczenia przystanków lokalnego transportu zbiorowego, zabudowy miasta i jakie jego części objęte są poszczególnymi izochronami dojścia i dojazdu do transportu kolejowego. Biorąc pod uwagę powyższe zmienne w artykule wskazano potencjalne lokalizacje przystanków kolei aglomeracyjnej, które charakteryzują się optymalną dostępnością względem poszczególnych zmiennych. Należy rozpatrywać je jako próbę weryfikacji obecnie funkcjonującego rozmieszczenia i jednocześnie wskazówkę dla ewentualnego rozwoju systemu.
Streszczenie j. ang. The article presents the results of a study on the functioning of Łódź Agglomeration Railway in spatial terms. The study refers to the area of Lodz and focused on determining the extent to which rail agglomeration is part of a complementary or substitute urban public transport system. This assumption research was carried out in sequence, taking into account the time accessibility of rail point infrastructure in terms of individual car transport, local public transport (bus and tram) and pedestrian transport.  The analysis allowed us to determine to what extent the distribution of Łódź Agglomeration Railway stations are matched to the deployment of local public transport stops, the city’s buildings and what its parts are covered by different isochrones handle and transport to rail transport. Taking account of these changes in the article were identified potential locations for agglomeration railway stations, which are characterized by optimum accessibility to the different variables. It should be dealt consider them as an attempt to verify the currently functioning arrangement and at the same time an indication for the possible development of the system
DOI 10.25167/sm2017.027.05
Str.

 

 

 

Tytuł j. polski Innowacje w transporcie miejskim pasażerów uwzględniające potrzeby osób o ograniczonej mobilności na przykładzie miasta Berlin

 

Tytuł j. ang. Public passenger transport innovations taking account of the needs of people with reduced mobility on the example of Berlin
Autor Kamil PĘDZIWIATR,  Joanna KASIŃSKA
afiliacja Absolwent studiów inżynierskich Wydziału Inżynieryjno – Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie, kierunek Logistyka

 

2. Akademia Morska w Szczecinie

Słowa kluczowe j.pol transport miejski pasażerów, osoby o ograniczonej mobilności, innowacje w transporcie miejskim
Słowa kluczowe j.ang public passenger transport, people with reduced mobility, public passenger transport innovations
Streszczenie j.polski W artykule skoncentrowano się na problemie niwelowania barier poprzez wdrażanie innowacji w transporcie miejskim pasażerów o ograniczonej mobilności, a więc niepełnosprawnych, ale także starszych, kobiet w ciąży, osób z małymi dziećmi, dużym bagażem czy też otyłych. Innowacje te służyć mają nie tylko zwykłemu zwiększaniu dostępności transportu miejskiego dla tych grup użytkowników, ale poszanowaniu ich praw człowieka do godnego życia. Praktyczne rozwiązania przedstawiono na przykładzie miasta Berlin, w którym średnio dziennie z usług transportu miejskiego korzysta aż 3,8 mln pasażerów, a co szósty z nich jest właśnie osobą o ograniczonej mobilności. Problem ten systematycznie zyskuje na znaczeniu między innymi w kontekście przyrostu demograficznego na świecie, choroby cywilizacyjnej, którą jest otyłość, a także z uwagi na proces starzenia się europejskich społeczeństw.

 

Streszczenie j. ang. The article focuses on the problem of eliminating barriers by implementing innovations in public transport for passengers with reduced mobility, such as the disabled, but also older people, pregnant women, people with small children, large luggage or obese. These innovations are intended not only to increase the availability of public transport for these groups of users, but also to respect their human rights to live with dignity. Practical solutions are based on the city of Berlin, with an average of 2.6 million passengers per day on public transport services, in which one in six is just a person with reduced mobility. This problem is systematically gaining importance among others in the context of global demographic growth, civilization disease, which is obesity, and also due to the aging of European societies
DOI 10.25167/sm2017.027.06
Str.

 

 

 

Tytuł j. polski Ekrany akustyczne w mieście -bariera w zagospodarowaniu przestrzeni urbanistycznej (na przykładzie rejonu ul. Lazurowej i Maczka w Warszawie)
Tytuł j. ang. The acoustic screens in the city  -barrier in the use of urban space (the example of Lazurowa and Maczka streets in Warsaw)
Autor Konrad Podawca
Afiliacja Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Słowa kluczowe j.pol ekran akustyczny, hałas drogowy, krajobraz urbanistyczny, planowanie przestrzenne
Słowa kluczowe j.ang acoustic screen, road noise, urban landscape, spatial planning
Streszczenie j.polski W artykule poruszono problem ochrony akustycznej terenów mieszkaniowych w mieście. Powszechnym sposobem jest stosowanie ekranów akustycznych. W wykonanej analizie odniesiono się przede wszystkim do aspektów krajobrazowych ich konstrukcji i usytuowania w stosunku do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w kontekście zachowania ładu przestrzennego. Wykonana ocena opierała się na zweryfikowaniu 8 cech architektonicznych, krajobrazowych i technicznych wpływających na odbiór wizualny przestrzeni w otoczeniu barier przeciwdźwiękowych. Na dwóch wybranych obszarach zlokalizowanych w Warszawie oraz 12 obiektach mieszkaniowych pokazano pozytywne i negatywne przykłady zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych w otoczeniu ekranów akustycznych.
Streszczenie j. ang. In the article the problem of sound insulation of residential areas in the city has been analyzed. A common method is the use of acoustic screens. The rference was made primarily to aspects of landscape design and positioning in a relation to the multi-family housing development in the context of spatial behavior. The analysis is based on the verification of 8 architectural, landscape and technical features affecting the reception of visual space surrounded by acoustic screens. For two selected areas located in Warsaw and 12 residential objects, the positive and negative examples of spatial planning of residential areas in the vicinity of noise barriers have been presented.
DOI 10.25167/sm2017.027.07
Str.

 

 

 

Tytuł j. polski Potencjał demograficzny obszarów funkcjonalnych wybranych miast średniej wielkości Polski i Republiki Czeskiej
Tytuł j. ang. Demographic potential of the functional areas of chosen medium-sized cities of Poland and The Czech Republic

 

Autor Marek Obrębalski
Afiliacja Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe j.pol zintegrowane podejście terytorialne, ESPON, ludność, suburbanizacja, Urban Audit, miejski obszar funkcjonalny, delimitacja, rozwój miast.
Słowa kluczowe j.ang integrated territorial approach, ESPON, population, suburbanisation, Urban Audit, urban functional area, delimitation, urban development.
Streszczenie j.polski W artykule przedstawiono problem zaludnienia miejskich obszarów funkcjonalnych wokół wybranych miast średniej wielkości w Polsce i Republice Czeskiej. Badanie obejmuje 6 miast (po polskiej stronie – Jelenia Góra, Legnica i Wałbrzych – zlokalizowanych w regionie dolnośląskim; po stronie czeskiej – Hradec Králové, Liberec i Usti nad Labem). Te ośrodki centralne wraz z obszarami podmiejskimi współtworzą miejskie obszary funkcjonalne o zróżnicowanej strukturze demograficznej i dynamice rozwojowej. W analizowanym okresie wzrost liczby ludności odnotowano tylko w Libercu. Największa populacja wśród badanych obszarów odnosi się również do miejskiego obszaru funkcjonalnego Liberca. Liczba ludności na obszarach podmiejskich badanych miast Polski i Czech jest relatywnie młodsza niż w miastach-rdzeniach. Podejście funkcjonalne do rozwoju obszarów miejskich zakładające odejście od postrzegania pro
Streszczenie j. ang. The article presents the population problem of urban functional area around chosen medium-sized towns in Poland and Czech Republic. Research work refers to 6 towns (on Polish side – Jelenia Góra, Legnica and Wałbrzych – located in Lower Silesia region; on Czech side – Hradec Králové, Liberec and Ústí nad Labem). These core cities with suburban areas co-create the functional urban areas with varied demographic structure and development dynamics. In the analyzed period, the population growth was observed only in Liberec. The largest total population among studied areas refers also to Liberec functional urban area. The population in suburban areas examined Polish and Czech cities is relatively younger than in the core cities. Functional approach for development of urban areas founding depart from perception of problem and challenges only by prism of administrative borders becomes more important.
DOI 10.25167/sm2017.027.08
Str.

 

 

 

Tytuł j. polski Formy wspierania działalności twórczych w ośrodkach miejskich
Tytuł j. ang. Support action implemented in the development of creative activity in urban areas
Autor Beata Namyślak
Afiliacja Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe j.pol działalności twórcze, działania wspierające, polityka miejska, ośrodki miejskie
Słowa kluczowe j.ang creative industries, support actions, urban policy, urban areas
Streszczenie j.polski Coraz więcej ośrodków miejskich podejmuje działania mające na celu wzmocnienie rangi działalności twórczych (creative industries), w tym sektora kultury w gospodarce miasta. Celem opracowania jest sporządzenie zestawienia praktykowanych form wsparcia działalności twórczych wraz z zaprezentowaniem przykładowych miast, w których takie działania są podejmowane.  Autorka w podsumowaniu formułuje wnioski dotyczące każdego z rodzaju analizowanych działań, w tym m.in.:

·      Najważniejsze działania o charakterze finansowym wspierające działalności twórcze zapadają na szczeblu krajowym. Mogą one dotyczyć, np. podatku VAT czy ulg dla nowo zakładanych podmiotów.

·      Przebieg procesów rewitalizacyjnych na rzecz rozwoju creative industries najczęściej ograniczony jest do  pojedynczych obiektów poprzemysłowych i pokolejowych.

Podejmowane działania o charakterze społecznym mają bardzo różną formę, np. promocji kultury, edukacji w szkołach, a także zwiększania mobilności twórców.

Streszczenie j. ang. In recent years, more and more often urban centers take steps to strengthening their role in creative industries in the city economy. The aim of the work is describing the most common actions aimed at the development of creative industries in the various cities of Europe. Based on collected data and case studies the author presents conclusions, such as:

·      The most important financial aid for entrepreneurs is centrally planned. The changes that have now been made are connected with: value added tax (VAT) or new entities in the creative sector;

·      Revitalization of urban areas for creative industries is usually concentrated on single postindustrial, postrailway objects;

·      Social actions promoting cultural activities has different forms, for example, the promotion of culture, education, or the mobility of artists.

 

DOI 10.25167/sm2017.027.09
Str.

 

 

 

Tytuł j. polski Logistyczne aspekty koncepcji smart city. Studium przypadku na podstawie miast europejskich
Tytuł j. ang. Logistics aspects of smart city concept. Case study on european cities
Autor Jagienka Rześny – Cieplińska, Małgorzata Wach – Kloskowska
Afiliacja Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Słowa kluczowe j.pol logistyka miejska, koncepcja inteligentnego miasta, rozwiązania smart city.
Słowa kluczowe j.ang city logistics, smart city concept, smart city solutions
Streszczenie j.polski Liczba ludności w miastach na świecie  rośnie o prawie 60 mln rocznie. Szacuje się, że do 2050 r. 2/3 ludności świata będzie mieszkać w miastach. Nadmierna urbanizacja i rosnąca liczba ludności w miastach stanowią poważne wyzwanie dla zarzadzania miastem, a w szczególności dla logistyki miejskiej. Dziedzina ta, sprowadzająca się do koordynacji i synchronizacji przepływów na obszarach zurbanizowanych zyskuje na znaczeniu  w ujęciu strategicznym. Działania prowadzone w miastach europejskich, mające na celu usprawnienie logistyki miejskiej postrzegane są jako element programu na rzecz inteligentnych miast (smart cities).

Cel: W początkowej części artykułu przedstawiona zostanie koncepcja smart city oraz jej znaczenie w kontekście logistycznego zarządzania miastem. Następnie, poprzez case study, zaprezentowane będą przykłady rozwiązań z zakresu smart city stosowane w miastach europejskich. Na bazie rozwiązań europejskich, w artykule przeanalizowane zostaną możliwości czerech miast polskich w zakresie adaptowania rozwiązań smart city na swoich obszarach.

Metodologia: Przedstawione w artykule wnioski przygotowano w oparciu o  dwie fazy badawcze – analityczną i syntetyczną. Pierwsza zawiera przegląd literatury oraz analizę przypadków rozwiązań smart city pochodzących z miast europejskich. Wykorzystano ponadto dane z dokumentów strategicznych Komisji Europejskiej Na podstawie obserwacji dobrych praktyk rozwiązań smart cities stosowanych w miastach europejskich, przeprowadzono wywiady metodą wywiadu pogłębiony wśród zarządzających polskimi miastami, odnosząc się do potencjalnych rozwiązań smart city możliwych do zastsooswania w polskich, czterech miastach. W fazie syntetycznej na bazie analiz teoretycznych oraz case study wyciągnięto wnioski końcowe.

Streszczenie j. ang. The number of urban residents is growing by nearly 60 million people every year. It is estimated that by the year 2050 2/3 of world population will be urban. Increasing urbanisation requires new and innovative ways to manage the complexity of urban living and to target problems of energy consumption, resource management and environmental protection. Those problems are essential for city logistics. This field concerning coordination and synchronization of the flows within the urban areas is gaining strategic importance. Activities in European cities that are going to improve city logistics are included as a part for the smart city idea.

Scope: At the beginning, this paper will introduce the background of the smart city concept, as well as its meaning in the logistics aspects of city management. Then, through the case study, this paper will present solutions that make European cities smart. Moreover, on the background of smart city meaning and its applications in the European dimension, the author will analyse the possibilities of four polish cities Polish cities (Rzeszow, Gdansk, Cracow and Bialystok – recognised as the smartest Polish cities) in approaching to the smart city concept standards in European dimension.

Methodology: The methodology of the paper is based on two dimensions: analysis and synthesis. The first phase included a thorough thematic literature review, analysis of case studies of the European and Polish smart cities. It was complemented by interviewing city board representatives of examined Polish cities. In the synthetic phase, the study provided conclusions based on the theoretical analysis and the survey of case study

DOI 10.25167/sm2017.027.10
Str.

 

 

 

 

Tytuł j. polski Idea smart city w strategii zarządzania urzędem miasta we Wrocławiu
Tytuł j. ang. Smart city concept in a strategy of city management in Wroclaw

 

Autor Anna Brdulak
Afiliacja Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Słowa kluczowe j.pol smart city, inteligentne miasto, zrównoważony rozwój, samorząd lokalny
Słowa kluczowe j.ang smart city, sustainable development, local government units
Streszczenie j.polski Koncepcja inteligentnego miasta wychodzi od założeń koncepcyjnych zrównoważonego rozwoju. Możliwość jej realizacji zależna jest od właściwego jej opracowania. Celem artykułu jest analiza modelowego sposobu opracowywania i wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju. W dalszej kolejności autorka opisuje przykładowe działania, podejmowane przez Wrocław w ramach koncepcji smart city. W artykule wykorzystane zostały źródła wtórne oraz obserwacje własne autorki.
Streszczenie j. ang. The concept of smart city comes from conceptual assumptions of sustainable development. The possibility of its implementation depends on its proper elaboration. The aim of the article is to analyze the model development of the sustainable development strategy’s implementation. Subsequently, the author describes the exemplary actions taken by Wroclaw within the concept of smart city. The article uses secondary sources and author’s own observations.
DOI 10.25167/sm2017.027.11
Str.

 

 

Tytuł j. polski Zielona infrastruktura jako wielozadaniowe narzędzie zrównoważonego rozwoju
Tytuł j. ang. Green infrastructure as a multifunctional tool of sustainable development
Autor Krystian Puzdrakiewicz
Afiliacja Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe j.pol Zielona infrastruktura, zrównoważony rozwój, planowanie przestrzenne
Słowa kluczowe j.ang Green infrastructure, sustainable development, spatial planning
Streszczenie j.polski Zielona infrastruktura jest stosunkowo nową ideą, która promuje inne niż dotychczas zarządzanie terenami naturalnymi i półnaturalnymi. Jej głównym celem jest poprawa jakości życia na obszarach zurbanizowanych z wykorzystaniem elementów przyrodniczych. Takie działanie bezsprzecznie wpisuje się w zasadę zrównoważonego rozwoju. Korzyści z zastosowania zielonej infrastruktury powinny determinować podejmowanie polityk przestrzennych w tym zakresie. Szczególnie istotną kwestią na korzyść ZI jest jej wielofunkcyjność, która jest niezmiernie ważna dla jej wprowadzania do struktury funkcjonalno-przestrzennej obszarów zurbanizowanych. Wyróżniono sześć najważniejszych grup funkcji jakie pełni zielona infrastruktura: strukturotwórcze, środowiskotwórcze, społeczne, ekonomiczne, produkcyjne i techniczne.
Streszczenie j. ang. Green infrastructure is a relatively new idea that promotes alternatives to the management of natural and quasi-natural terrain. Its main goal is to improve the quality of life in urban areas by taking advantage of natural elements. This approach undoubtedly ascribes to the principles of sustainable development. The advantages of green infrastructure should be allowed to determine public policy implementation in this respect. In particular, one of the main advantages of green infrastructure is its multifunctionality. Given this and other advantages, it is immensely important to implement green infrastructure in urban structural development. Six of the most important approaches have been selected to demonstrate the key functions of green infrastructure: structural-forming, environmental, social, economic, production  and technical.
DOI 10.25167/sm2017.027.12
Str.