Redakcja: Janusz Słodczyk
Redaktor tematyczny: Sabina Kauf

ISSN 2543-5302 (wersja online)
ISSN 2082-4793 (wersja papierowa)

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

 

 

 

 

 


Spis treści:


 

Tytuł j. polski Infrastruktura transportu drogowego miasta jako przedmiot działań inwestycyjnych – z uwzględnieniem wniosków z badań ewaluacyjnych
Tytuł j. ang. Road transport infrastructure of cities as a matter of investment activity – in regard of conclusions from evaluation research
Autor Anna Bruska, Uniwersytet Opolski
Słowa kluczowe j.pol infrastruktura, transport drogowy, miasta, inwestycje, badania ewaluacyjne
Słowa kluczowe j.ang infrastructure, road transport, city, investment, evaluation research
Streszczenie j.polski Znacząca aktywność inwestycyjna miast zorientowana na uzupełnianie luki infrastrukturalnej w sferze transportu drogowego nie przyniosła zaspokojenia potrzeb w tym zakresie. Pomimo uzyskiwanych dofinansowań ze środków europejskich znaczny ciężar inwestycji ponosiły same miasta, a projekty zgłoszone, choć niezrealizowane w poprzedniej i obecnej perspektywie programowej są wyznacznikiem konkurencji o środki, o które w kolejnej perspektywie będą aplikowały główne miasta Polski.
Streszczenie j. ang. A considerable investment activity of the cities, focused to supplement infrastructure gap in the field of road transport has not yet meet the needs in this regard. despite the grants obtained from the EU, significant investments were supported by the cities themselves, and projects submitted, but unrealized in the previous and current programming perspective, become a measure of competition for resources, of which the major Polish cities will be applied for, in the next programming perspective. key WoRdS: infrastructure, road transport, city, investment, evaluation research

Infrastruktura transportu drogowego miasta jako przedmiot działań inwestycyjnych – z uwzględnieniem wniosków z badań ewaluacyjnych


Tytuł j. polski Rola miejskiego transportu zbiorowego w Opolu w świetle wyników badań ankietowych
Tytuł j. ang. The role of urban public transport in Opole in the light of survey research
Autor Ewa Ciepaj, Politechnika Opolska
Słowa kluczowe j.pol miejski transport zbiorowy, podróże miejskie, transport indywidualny
Słowa kluczowe j.ang urban public transport, urban trips, individual transport
Streszczenie j.polski Niniejszy artykuł opisuje specyfikę miejskiego systemu transportu zbiorowego oraz wskazuje na przemiany, jakie zaszły w sposobach realizacji podróży miejskich w polskich miastach, ze szczególnym uwzględnieniem Opola. Artykuł przedstawia również wyniki badań ankietowych, których celem było poznanie częstotliwości korzystania z miejskiego transportu zbiorowego przez mieszkańców Opola oraz wpływu statusu społeczno-zawodowego na wybór środka transportu przy realizacji podróży miejskich. Autorka wskazała także przyczyny wyboru oraz rezygnacji z usług miejskiego transportu zbiorowego przez mieszkańców Opolu.
Streszczenie j. ang. This article describes the characteristics of urban public transport and indicates the changes in ways of making urban trips in Polish cities, with taking into consideration especially Opole. The article also presents the results of survey research, which aim was to get to know frequency of using the urban public transport by Opole inhabitants as well as impact of social-work status on choosing the mean of transport in urban trips. The author pointed out the reasons of resigning from and motives of choosing urban public transport by Opole inhabitants.

Rola miejskiego transportu zbiorowego w Opolu w świetle wyników badań ankietowych


Tytuł j. polski Determinanty wyboru środka komunikacji miejskiej na przykładzie Opola
Tytuł j. ang. The choice problems of transport modes in Opole
Autor Agnieszka Tłuczak, Uniwersytet Opolski
Słowa kluczowe j.pol komunikacja miejska, przemieszczanie się, środki transportu
Słowa kluczowe j.ang public transport, mode of transport
Streszczenie j.polski Jednym z podstawowych zagadnień logistyki miejskiej jest problem przemieszczania się strumieni ludzi. Komunikacja miejska powinna się odbywać wedle zasad zrównoważonego rozwoju, a to wymaga podejmowania kroków podnoszenia konkurencyjności alternatywnych środków transportu. Poznanie czynników, które decydują o wyborze środka transportu, jest ważnym elementem podczas projektowania procesów przewozowych w mieście. Celem artykułu jest próba przestawienia determinant mających największy wpływ na wybór środka transportu.
Streszczenie j. ang. The one of the main issues of urban logistics is the problem moving the flow of people. The public transportation should be carried out according to the principles of sustainable development, which requires taking steps increase the competitiveness of alternative means of transport. Understanding the factors that influence the choice of measures-a transport is an important element in the design of transport processes in the city. The aim of this paper is to present the determinants that have the greatest influence on the choice of transport.

Determinanty wyboru środka komunikacji miejskiej na przykładzie Opola


Tytuł j. polski Wpływ ekologicznego systemu transportu miejskiego na jakość życia w polskich miastach na przykładzie inicjatywy CIVITAS
Tytuł j. ang. Influence of ecological municipal transport system on life quality in polish cities on example of CIVITAS initiative
Autor Sara Kot
Słowa kluczowe j.pol ekologiczny system transportu miejskiego, jakość życia, inicjatywa CIVITAS
Słowa kluczowe j.ang ecological municipal transport system, life quality, CIVITAS initiative
Streszczenie j.polski Celem niniejszego opracowania jest ukazanie pozytywnego wpływu sprawnego i ekologicznego systemu transportu miejskiego na jakość życia w polskich miastach. Rozwiązanie poważnego problemu, jaki stanowi stale narastająca i negatywna w skutkach kongestia oraz związany z nią obniżony poziom bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców, wiąże się z koniecznością powszechnego przeciwdziałania użytkowaniu pojazdów indywidualnych poprzez wprowadzanie ograniczeń ruchu w miastach, a zarazem promowanie, rozwój oraz zwiększanie atrakcyjności publicznego transportu miejskiego, komunikacji rowerowej i pieszej. Przykładem takiej inicjatywy w Polsce, zrealizowanej w czterech wybranych miastach, jest europejski projekt CIVITAS.
Streszczenie j. ang. This paper aims at achievement of positive influence of effective and ecological municipal transport system on life quality in Polish cities. Solving the serious problem of constantly growing and having negative effects congestion, and connected with it lower safety level and inhabitants comfort level, is connected with necessity of common counter measures against usage of individual vehicles by introduction of traffc limits in cities and simultaneously promoting, developing and increasing attractiveness of public transport, bicycle and pedestrian communication. The european project cIVItaS, realized in four chosen cities, is the example of this initiative in Poland.

Influence of ecological municipal transport system on life quality in polish cities on example of CIVITAS initiative


Tytuł j. polski Logistyka miasta jako podstawa kształtowania zachowań komunikacyjnych
Tytuł j. ang. City logistics as a basis for development of the communications behaviour of residents
Autor Sabina Kauf, Uniwersytet Opolski
Słowa kluczowe j.pol logistyka miasta, mobilność, kongestia, zachowania komunikacyjne
Słowa kluczowe j.ang city logistics, mobility, congestion, communication behavior
Streszczenie j.polski Stały wzrost wykorzystania indywidualnych środków komunikacji miejskiej potęguje zjawisko kongestii i obniżenie jakości życia w mieście. Dążenie do ograniczenia negatywnych skutków podróży indywidualnych wymaga nie tylko zastosowania zmian organizacyjno-prawnych, ale przede wszystkim zachowań komunikacyjnych mieszkańców. W artykule zaprezentowano podstawowe etapy zmian zachowań mobilnościowych oraz instrumenty wspierające te zmiany.
Streszczenie j. ang. Permanent increase in the use of individual transport intensifies the congestions and drop of quality of live in the city. The desire to reduce the negative effects of individual travel requires not only the use of organizational and legal changes but communications behaviors of residents. This article presents the basic steps of communications behavioral changes and instruments to support this change.

Logistyka miasta jako podstawa kształtowania zachowań komunikacyjnych


Tytuł j. polski Miasta przyjazne seniorom
Tytuł j. ang. Age-friendly cities
Autor Jacek Szołtysek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe j.pol miasto dla seniorów, logistyka miasta, logistyka społeczna, demografia
Słowa kluczowe j.ang age-friendly cities, urban logistics, social logistics, demography
Streszczenie j.polski Artykuł poświęcono problematyce tworzenia miast przyjaznych seniorom. Istnieje szereg przesłanek uzasadniających podjęcie tej tematyki. Autor zaprezentował przesłanki demograficzne oraz organizacyjne, warunkujące podjęcie kroków w kierunku dostosowania miast do warunków ludzi starszych. W artykule przedstawiono ponadto działania, jakie powinny być podjęte, by zagwarantować mobilność ludzi starszych
Streszczenie j. ang. The paper deals with problems of creating age friendly cities. There are lots of reasons why the problem has to be taken. The author presented demographic and organizational reasons for undertaking activities toward adapting cities for elderly people living conditions. In the paper there are presented activities which have to be taken to guarantee mobility of old people.

Miasta przyjazne seniorom


Tytuł j. polski Potencjał społeczno-gospodarczy miast aglomeracji opolskiej
Tytuł j. ang. Socio-economic potential of urban agglomeration Opole
Autor Dariusz Rajchel, Politechnika Opolska
Słowa kluczowe j.pol aglomeracja, demografia, gospodarka
Słowa kluczowe j.ang agglomeration , demography, economy
Streszczenie j.polski Aglomeracja opolska powstała w 2012 r. i tworzą ją 4 powiaty, 21 gmin oraz 8 miast. Uczestnictwo w aglomeracji opolskiej jest dobrowolne, a współpraca samorządów ma charakter wszechstronny, związany z poprawą jakości życia jej mieszkańców. Potencjał społeczno-demograficzny miast spełnia kryteria aglomeracyjne, choć zauważalny jest stagnacyjny typ demograficzny. Natomiast potencjał gospodarczy charakteryzuje się przewagą małych i średnich jednostek gospodarczych najczęściej sektora prywatnego, funkcjonujących w sferze szeroko rozumianych usług. Sytuacja taka występuje nie tylko w badanych miastach, ale w całej aglomeracji opolskiej oraz w województwie. Jest to tendencja dominująca.
Streszczenie j. ang. Agglomeration Province was established in 2012 and make it four districts, 21 municipalities and 8 cities. Participation in Opole agglomeration is voluntary, and the cooperation of local governments is a versatile of improving the quality of life of its inhabitants. The potential socio-demographic cities met the criteria but noticeable agglomeration is the type of demographic stagnation. However, the economic potential is characterized by a predominance of small and medium-sized business most of the private sector operating in the broadly defined services. This occurs not only in the surveyed cities but in the whole agglomeration of Opole and in the region. This is the dominant trend.

Potencjał społeczno-gospodarczy miast aglomeracji opolskiej


Tytuł j. polski Zgospodarowanie obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarach miejskich – efekty ekonomiczne i społeczne
Tytuł j. ang. Management of cultural heritage objects in urban areas – economic and social effects
Autor Tomasz Kołakowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe j.pol projekt, dziedzictwo kulturowe, efekty ekonomiczne, efekty społeczno-środowiskowe, obszar miejski
Słowa kluczowe j.ang project,  cultural heritage, economic effects, socio-environmental effects, urban area
Streszczenie j.polski W artykule dokonano przeglądu podstawowych efektów zewnętrznych związanych z zagospodarowaniem obiektów dziedzictwa kulturowego (ODK) na obszarach miast. Zaprezentowano wyniki badań w obszarze omawianych przedsięwzięć na terenie województwa dolnośląskiego, dla których beneficjenci ubiegali się o dofinansowanie ze środków pomocowych (UE i EOG). W badaniach skoncentrowano uwagę na dwóch grupach efektów: ekonomicznych i społeczno-środowiskowych.
Streszczenie j. ang. The article reviews the main externalities for the projects referring to management of cultural heritage objects (CHO) in urban areas. This article presents the results of research in the area of these projects identified in lower Silesia region, for the financing of which their beneficiaries were applying to EU funds and EEA and Norway Grants. The study focuses on two groups of effects: economic and socio-environmental.

Zgospodarowanie obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarach miejskich – efekty ekonomiczne i społeczne


Tytuł j. polski Wyścigi konne jako element systemu miejskiego – wybrane elementy
Tytuł j. ang. Horse racing as part of the urban system – selected elements
Autor Marta Wincewicz-Bosy, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe j.pol wyścigi konne, zakłady, lokalizacja hipodromu, infrastruktura
Słowa kluczowe j.ang horse racing, betting, hippodrome’s location, infrastructure
Streszczenie j.polski Wyścigi konne stanowią jeden z podstawowych elementów biznesu końskiego. Ich realizacja wymaga stworzenia odpowiedniej infrastruktury (toru wyścigowego) najczęściej w  obrębie miasta. Aby wyścigi konne mogły realizować swoje zadania gospodarcze i zootechniczne, konieczne jest współdziałanie ich zarządców z władzami lokalnymi, zwłaszcza w obszarze systemu komunikacyjnego miasta i odpowiedniej lokalizacji hipodromu. Współpraca tych podmiotów może przynieść obopólne korzyści w postaci rozwoju tego typu działalności i działalności pokrewnych oraz przychodów realizowanych dzięki zakładom zawieranym na wyścigach konnych.
Streszczenie j. ang. Horse racing is one of the basic elements of the horse industry. Their implementation requires the development of appropriate infrastructure (race track) mostly within the city. For horse racing to reach their objectives of economic and zootechnical need their managers interact with the local authorities, especially in the transport system of the city and a suitable hippodrome’s location. cooperation of these entities can bring mutual benefits, in the form of the development of this type of activity and related activities and revenues generated by the betting to be concluded at the races. The purpose of this article is to present the concept of horse racing and the basic infrastructure elements forming them, as well as betting which are an integral part of this type of activity. This article is based on empirical research and literature conducted by the author in 2006, in the horse business.

Wyścigi konne jako element systemu miejskiego – wybrane elementy