Redakcja: Janusz Słodczyk

Redaktor tematyczny: Sabina Kauf

ISSN 2543-5302 (wersja online)
ISSN 2082-4793 (wersja papierowa)

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

 

 

 

 

 


Spis treści:

 

 

Tytuł j. polski Logistyka jako komponent smart city
Tytuł j. ang. Logistics as a constituent of smart city
Autor Anna Bruska, Uniwersytet Opolski
Słowa kluczowe j.pol smart city, logistyka, urbanizacja, ICT
Słowa kluczowe j.ang smart city, logistics, urbanisation, ICT
Streszczenie j.polski Artykuł podejmuje kwestie implikacji koncepcji smart city dla systemu logistycznego miasta. W formule miasta przyszłości, czyli smart city, modyfikacji ulega sposób realizacji zadań logistyki miejskiej, a wskazanie głównych obszarów zmian jest przedmiotem podjętych rozważań. Artykuł kończy próba krytycznej refleksji nad koncepcją smart city i zarysowania różnorodnych konsekwencji jej szerszego wdrażania.
Streszczenie j. ang. The article takes the issue of the implications of the smart city concept to city logistics system. The formula of the city of the future: Smart City, modify city logistics tasks realization that’s why the considerations are taken to indicate the main areas of that change. The article ends with an attempt to reflect critically on the concept of smart city and identify various consequences of its wider implementation.

 


Tytuł j. polski Determinanty i obszary implementacji rozwiązań telematycznych w ramach inteligentnych systemów transportowych w miastach
Tytuł j. ang. Determinant factors and fields Of application telematics solutions Within intelligent transport systems in cities
Autor Ewa Ciepaj, Politechnika Opolska
Słowa kluczowe j.pol telematyka, system logistyczny, orientacja przepływowa, kongestia
Słowa kluczowe j.ang telematics, logistics system, flow-orientation, congestion
Streszczenie j.polski Przedmiotem rozważań podjętych w  artykule są przesłanki i  uwarunkowania wdrażania inteligentnych systemów transportowych (ITS) w miastach. W pracy zaprezentowano założenia i cele ITS oraz wskazano na korzyści, jakie można osiągnąć poprzez implementację rozwiązań z zakresu telematyki w miejskich systemach transportowych. Ponadto wskazano na problemy współczesnych miast, których alternatywnym rozwiązaniem może być implementacja ITS. Podjęto także próbę identyfikacji potencjalnych obszarów, w których zasadne jest wdrażanie rozwiązań telematycznych zintegrowanych w ramach ITS oraz zaprezentowano ich konkretne przykłady.
Streszczenie j. ang. The article brings up a question about application of logistics concept to flow management of people and goods within the urban area. The question appears as a city can be considered in the context of logistics systems, in which system approach and process orientation can be applied. In the article the author indicates determinants of implementation of intelligent transport system in the city. There are also presented aims and assumptions of ITS as well as benefits. Moreover, an attempt have been made to identify potential fields of urban transport system where telematics solutions can bring measurable benefits in terms of economics, environment or safety.

 


Tytuł j. polski Z działalności studenckiego Kola Naukowego Logistyki LogPoint
Tytuł j. ang. From the activity of the student Scientific Circle Of Logistics LogPoint
Autor Sara Kot
Słowa kluczowe j.pol Studenckie Kolo Naukowe LogPoint
Słowa kluczowe j.ang Student Scientific Circle of Logistics LogPoint
Streszczenie j.polski Artykuł ukazuje historię powstania oraz kierunki działania Studenckiego Koła Naukowego Logistyki LogPoint.
Streszczenie j. ang. The paper presents the history of establishing and the lines of development of the Student

Scientific Circle of Logistics LogPoint.

Tytuł j. polski Logistyka miasta a technologie smart
Tytuł j. ang. City logistics and smart technology
Autor Sabina Kauf, Uniwersytet Opolski
Słowa kluczowe j.pol logistyka miasta, mobilność, zarządzanie ruchliwością komunikacyjną
Słowa kluczowe j.ang city logistics, management and communication mobility
Streszczenie j.polski Koncentracja ludności w miastach oraz postępujący rozwój gospodarczy należą do podstawowych przyczyn wzrostu kongestii i zanieczyszczenia środowiska. Panaceum na patologie ruchu w mieście wydaje sie być logistyka, a wraz z nią technologie smart. W artykule przedstawione są możliwości logistyki miejskiej, a także dobre praktyki w obszarze smart.
Streszczenie j. ang. Concentration of population in the cities and progressing economic development are among the root causes of increase in congestion and environmental pollution. The panacea for pathology of the traffic in the city seems to be logistics together with the smart technologies. In this article there are presented the possibilities of urban logistics as well as good practices in the smart area.

Tytuł j. polski Problemy hałasu we współczesnych miastach
Tytuł j. ang. Noise problems in modern cities
Autor Jacek Szołtysek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe j.pol miasto, hałas, zrównoważony rozwój, city hush
Słowa kluczowe j.ang city, noise, sustainable development, city hush
Streszczenie j.polski Przedmiotem opracowania jest wskazanie na problematykę zanieczyszczeń we współczesnych miastach, a w szczególności zanieczyszczenia hałasem, jego przyczyny, skutki i możliwości ograniczania (programy Unii Europejskiej) – jako główną determinantę wyboru lokalizacji firm czy miejsc zamieszkania. Bez wątpienia wolne od zanieczyszczeń otoczenie może być źródłem przewagi konkurencyjnej i wyższej jakości życia mieszkańców miasta.
Streszczenie j. ang. The article takes the issues of noise problems in modern cities. The subject of this paper is to indicate pollutants – in particular noise pollution – its sources, consequences and possibilities of its reduction (programs of the European Union) as the main determinants of companies and places of residence location choice. Without a doubt, environment free from pollution is a source of city competitive advantage and a higher quality of life for city residents.

Tytuł j. polski Systemy PRT jako szansa na radykalną poprawę transportu w mieście
Tytuł j. ang. PRT systems as a chance for radical improvement transportation in the city
Autor Michał Deja, Dominik Matusek
Słowa kluczowe j.pol PRT, transport miejski, ekologiczny transport, redukcja ruchu ulicznego, pojazdy

sterowane komputerowo, MISTER, analiza przepustowości

Słowa kluczowe j.ang PRT, urban transport, energy efficient transport, traffic reduction, elevated guideways, computer controlled vehicles, MISTER, throughput analysis
Streszczenie j.polski Poddając analizie efektywność współczesnej komunikacji miejskiej, można określić w prawie każdym mieście większe lub mniejsze problemy. Pojazdy samochodowe użytkowane są tylko przez kilkanaście minut na dobę i zazwyczaj przez nie więcej niż jedną osobę. Przez resztę czasu wymagają miejsc parkingowych, które zajmują tak trudny do wygospodarowania teren w mieście. Alternatywą jest transport grupowy. Jednak współczesne rodzaje komunikacji miejskiej, jakimi są głównie autobusy, tramwaje i metro, nie do końca spełniają swoje funkcje. Trudności te wymuszają na inżynierach szukanie coraz nowszych i bardziej efektywnych rozwiązań, bazujących na indywidualnej infrastrukturze. Takim rozwiązaniem są systemy PRT. Niniejsza praca ma na celu zaprezentowanie nowego rodzaju komunikacji miejskiej, jakim są systemy PRT oraz porównanie ich możliwości z innymi rodzajami miejskiego transportu. Najpierw przedstawiono w niej ogólną charakterystykę systemów PRT, ich cechy i rozwój. W dalszej części omówiono polskie spojrzenie na ten specyficzny typ transportu, czyli projekt MISTER. Prace kończy symulacja efektywnościowa systemu MISTER dla miasta Opola.
Streszczenie j. ang. Analyzing the effciency of contemporary public transport, one candetermine major or minor problems in almost every city. Cars are used only for a dozen or so minutes every day, and usually by no more than one person. The rest of the time, they require parking spaces, which occupy the difficult to save up city space. An alternative for them is group transport. But contemporary types of public transport, such as buses, streetcars, and the subway do not quite fulfill their functions. These difficulties force engineers to search for newer and more effective solutions, based on individual infrastructure. One of those solutions are the PRT systems. The aim of this paper is to present new types of public transport, such as PRT systems, and comparing their capabilities with other types of public transportation. The first chapters of this paper are dedicated to generally characterize the PRT systems, their features and history. The further part introduces the polish outlook on this specific type of transportation MISTER. The paper ends with an efficiency simulation of MISTER in Opole.

Tytuł j. polski System bezobsługowych wypożyczalni rowerów a zrównoważony transport. Przykład projektu: Opole na rower
Tytuł j. ang. Influence of bike-share system for sustainable transport On the example of the Opole on bikes.
Autor Paweł Drynda
Słowa kluczowe j.pol rower, system wypożyczalni rowerów, zrównoważony transport, Opole na rower
Słowa kluczowe j.ang bike, bicycle, bike-share system, bicycle sharing system, sustainability transport, Opole on bike
Streszczenie j.polski System bezobsługowych wypożyczalni rowerów (BWR) polega na zapewnieniu taniego dostępu rowerów do pokonywania krótkich odcinków w przestrzeni miejskiej. Pierwsza bezobsługowa wypożyczalnia rowerów została uruchomiona w 1960 r. w Amsterdamie. Obecnie na świecie funkcjonuje ponad 200 takich wypożyczalni. W Polsce pierwszy system BWR został uruchomiony w Krakowie. Rower uznawany jest za jeden z fundamentów zrównoważonego transportu i przynosi wiele korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Implementacja systemu BWR planowana jest także w Opolu. W ramach projektu Opole na rower przeprowadzone zostały badania nad możliwościami zastosowania owego systemu w tym miescie. W toku badań przeanalizowano warunki zarówno infrastrukturalne, jak i społeczne.
Streszczenie j. ang. Bike-share system is a system, which provides a cheap access to bicycles on the short sections in the urban space. The first bicycle sharing system was started in 1960 in Amsterdam. Actually in the world work more than 200 bike-shares. The first system in Poland was started in Krakow. A bicycle is one of the foundations of sustainability transport. It has a good influence for economic, social and environmental aspects of sustainability. An implementation of bike-share system is planned in Opole too. Within the project Opole on bikes has been conducted the study about ability of application the system in this city. For this purpose were analyzed both infrastructural and social conditions.

 


 

Tytuł j. polski Wybrane rozwiązania w logistyce miejskiej na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców
Tytuł j. ang. Selected solutions for city logistics to improve quality of life
Autor Maja Kiba-Janiak, Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim
Słowa kluczowe j.pol logistyka miejska, jakość życia, inteligentne rozwiązania w logistyce miejskiej
Słowa kluczowe j.ang city logistics, quality of life, intelligent city logistics solutions
Streszczenie j.polski Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wybranych rozwiązań w obszarze logistyki miejskiej mogących podnieść jakość życia mieszkańców. Zadaniem logistyki miejskiej jest znalezienie takich rozwiązań, które w znacznym stopniu poprawia komfort oraz sprawność przemieszczania ludzi w obrębie miasta. Implementacja rozwiązań w obszarze logistyki miejskiej powinna być poprzedzona badaniami opinii i  potrzeb wszystkich interesariuszy. W pracy zaprezentowano opinie mieszkańców na temat wybranych aspektów logistyki miejskiej, uzyskane na podstawie badan ankietowych.
Streszczenie j. ang. The purpose of this paper is to present some solutions in the area of city logistics, which could improve the quality of life. The task of city is to find solutions that will significantly improve comfort and efficiency of people’s movement within the city. Implementation of city logistics solutions should be preceded by analyses stakeholders’ opinions and needs. The paper presents residents’ opinions about selected aspects of city logistics based on conducted surveys.

Tytuł j. polski Wybrane aspekty wdrażania rozwiązań transportowo-logistycznych na rzecz zrównoważonego rozwoju polskich miast
Tytuł j. ang. Chosen aspects of implementation of transport and logistics solutions for sustainable development in polish cities
Autor Joost PLATJE, Monika PARADOWSKA, Uniwersytet Opolski
Słowa kluczowe j.pol zrównoważony transport, centra logistyczne, ITS, transport miejski
Słowa kluczowe j.ang sustainable transport and logistics, logistic centres, ITS, urban transport
Streszczenie j.polski Niewydajne i cechujące sie brakiem zrównoważenia systemy transportowe stanowią obecnie jeden z najpoważniejszych problemów funkcjonalnych polskich miast. Implementacja rozwiązań z zakresu transportu i logistyki powinna przyczynić się do ograniczenia negatywnych efektów zewnętrznych generowanych przez transport, a także do osiągnięcia licznych innych korzyści w sferze gospodarczej, społecznej i środowiskowej. Niniejszy artykuł przybliża problematykę wdrażania takich właśnie rozwiązań, istotnych z punktu widzenia uwarunkowań zrównoważonego rozwoju transportu i logistyki oraz przedstawia przykłady skutków, jakie niektóre z owych rozwiązań mogą mieć dla zrównoważonego rozwoju w jego trzech podstawowych wymiarach.
Streszczenie j. ang. Ineffective and unsustainable transport systems are one of the most serious functional problems of polish cities. The implementation of sustainable transport and logistics solutions should contribute to the reduction of negative externalities of transport, but also to the achievement of many other benefits in economic, social and environmental spheres. This paper discusses the issues of implementation of such solutions in the context of sustainable transport and logistics development as well as it presents some examples of results for sustainable development in its three core dimensions.

Tytuł j. polski Rozwiązania smart w logistyce miejskiej w aspekcie rozwoju zrównoważonego
Tytuł j. ang. Smart solutions in city logistics in the aspect of sustainable development
Autor Krzysztof Witkowski, Uniwersytet Zielonogórski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
Słowa kluczowe j.pol logistyka miejska, zrównoważony rozwój, smart
Słowa kluczowe j.ang city logistics, sustainable development, smart
Streszczenie j.polski Celem artykułu jest przedstawienie rozwiązań typu smart, czyli innowacyjnych wdrożeń w zakresie technologii i organizacji, dostarczanych do naszego codziennego życia za pośrednictwem logistyki, w szczególności logistyki miejskiej. W artykule ukazano wpływ tych rozwiązań na zrównoważony rozwój. Mimo że innowacyjność i  zrównoważony rozwój to pojęcia różne, ich znaczenie dla gospodarki, nauki, postępu jest ogromne. Staja sie one coraz lepiej zdefiniowane i opisane w literaturze. Posiadają pozytywne konotacje z wieloma dziedzinami nauki i gospodarki. Postrzegane są również jako środki rozwiązywania problemów i stanów kryzysowych.
Streszczenie j. ang. The aim of the paper is to present some smart solutions which could be recognised as innovative solutions in both areas: technology and organisation. The above mentioned solution could be implemented by logistics, especially city logistics. However, there are two different topics with different meanings: sustainable development and the innovations – the concept of sustainability and innovation have important characteristic in common. Both terms represent concepts that are often poorly defined but they have positive connotations in most cases. The innovations and sustainable development are used as actual or supposed problem solvers in crises where a possible, immediate course of action is not discernible.