Do pobrania:1. Objętość artykułu: około 12 stron A4

2. Maszynopis powinien spełniać następujące wymagania formalne:

 • program Word,
 • format A4, marginesy: wszystkie po 2,5cm,
 • czcionka Times New Roman, wielkość 12 pkt, odstępy między wierszami 1,5,
 • należy unikać wyróżnień w tekście, strony maszynopisu należy ponumerować,

3. Maszynopis powinien być kompletny, tzn. powinien zawierać:

 • imię i nazwisko autora (autorów), wraz z afiliacją i danymi adresowymi (adres zamieszkania, tel. kontaktowy, email).
 • tytuł artykułu w języku polskim i angielskim, (kapitaliki, 12 pkt, czcionka pogrubiona)
 • słowa kluczowe i abstrakt w języku angielskim; abstrakt może obejmować około 800 znaków
 • tekst zasadniczy (może być podzielony na rozdziały),
 • wykaz literatury (alfabetycznie, według nazwisk autorów),
 • słowa kluczowe i streszczenie w języku polskim; streszczenie może obejmować około 800 znaków.

4. Cytaty i powołania na źródła.
Zgodnie z tzw. systemem harwardzkim – W tekście głównym należy stosować odniesienia do literatury poprzez ujęcie w nawias nazwiska autora pracy i rok wydania, np. (Słodczyk 2001), a jeśli cytowana jest praca zbiorowa, to w nawiasie należy zamieścić początkową część tytułu i rok wydania, np. (Przemiany przestrzeni… 2006)

5. Wykaz i opis pozycji literatury:

 • Należy umieszczać na końcu całej pracy w alfabetycznie uporządkowany sposób.
  Opis pozycji literatury:
 • Pracy autorskiej – musi zawierać: nazwisko i inicjał imienia autora, rok, tytuł pracy (kursywą), nazwę wydawcy, miejsce wydania.
  Przykład: Słodczyk J.,2001, Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, WUO, Opole.
 • Pracy pod redakcją: tytuł pracy (kursywą),rok, nazwisko i inicjał imienia redaktora, nazwę wydawcy, miejsce wydania.
  Przykład: Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich, 2006, red. J. Słodczyk, R. Klimek, WUO, Opole.
 • Rozdziału w pracy zbiorowej: nazwisko i inicjał imienia autora rozdziału, rok, tytuł rozdziału (kursywą), [w:], tytuł pracy (kursywą), nazwisko i inicjał imienia redaktora, nazwę wydawcy, miejsce wydania, numery stron.
  Przykład: Gachowski M., 2006, Rewitalizacja obszarów śródmiejskich i centralnych w mieście jako działanie konieczne dla przeciwdziałania rozpadowi struktury miejskiej, [w:]: Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich, red. J. Słodczyk, R. Klimek, WUO, Opole, s. 29 – 24.
 • Artykuły w czasopismach lub seriach naukowych: nazwisko i inicjał imienia autora, rok, tytuł artykułu (kursywą), tytuł czasopisma (w cudzysłowie) lub serii naukowej, numer zeszytu (lub tomu).
 • Przykłady:
  Kowal A., 2003, Perspektywy integracji europejskiej, „Teraźniejszość i Przyszłość” nr 4;
  Czornik M. 2008, Miasto – ekonomiczne aspekty funkcjonowania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, AE, Katowice.
 • Dzieła obcojęzyczne podaje się w języku oryginału, a elementy opisu zapisane alfabetami niełacińskimi należy podawać według zasad transliteracji (w razie wątpliwości proszę na marginesie podać tytuł oryginalny).

6. Przypisy:

 • U dołu odpowiednich stron, numeracja ciągła.
 • Jeśli autor powołuje się na pracę już wcześniej opisywaną w przypisie, to jej tytuł należy zastąpić skrótem wyd. cyt.

7. Tabele i rysunki:

 • powinny być zamieszczone w tekście jak najbliżej miejsca powołania się na nie,
 • przy każdej cytowanej tabeli oraz rysunku należy podać źródło lub informację: Źródło: opracowanie na podstawie……,
 • tabele i rysunki wraz z tytułem i źródłem powinny się mieścić w kolumnie tekstowej, tzn. w kolumnie o wymiarach (po sformatowaniu) 12,5 x 19cm,
 • rysunek powinien być przygotowany na białym tle, poszczególne elementy rysunku mogą być wykonane w odcieniach szarości takich, aby zawarty w nich tekst był czytelny,
 • tekst na rysunku – czcionka Times New Roman 10 pkt, odstęp 1,0,
 • rysunki powinny być przygotowane w Corellu, Wordzie lub Excelu (z dołączonymi danymi) w formie gotowej do druku z możliwością naniesienia na nich poprawek po redakcji wydawniczej,
 • rysunki wykonane w Wordzie powinny być zgrupowane,
 • w wykresach z Excela przy dużej liczbie danych zamiast kolorów należy używać wypełnienia deseniem.

8. Tekst zawierający symbole matematyczne i wzory – należy korzystać z edytora równań.