okladka_2014_16

 

Redakcja: Janusz Słodczyk
Redaktor tematyczny: Maria Śmigielska

ISSN 2543-5302 (wersja online)
ISSN 2082-4793 (wersja papierowa)

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

 

 

 

 

 

 


Spis treści:


Tytuł j. polski Klastry kreatywne w Polsce. Zarys problematyki
Tytuł j. ang. Creative Clusters in Poland. Problematic Aspects
Autor Beata Namyślak Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe j.pol klastry kreatywne, współpraca, działalności twórcze, Polska
Słowa kluczowe j.ang creative clusters, cooperation, creative industries, Poland
Streszczenie j.polski Artykuł składa sie z dwóch części. W pierwszej przedstawiono idee tworzenia kastra według koncepcji opisywanych w literaturze przedmiotu. Następnie skupiono sie na klastrach kreatywnych – ich idei oraz przykładach w skali świata. Na koniec tej części wyróżniono pozytywne efekty istnienia klasteringu. Druga cześć artykułu poświecono polskim doświadczeniom z tego zakresu, m.in. wymieniono szacunkowe liczby klastrów w Polsce. Najwięcej uwagi poświecono jednak klastrom kreatywnym, ich rodzajom i rozmieszczeniu.
Streszczenie j. ang. The article consists of two parts. In the first one the author presents the idea of creating of cluster according to the literature. Afterwards creative clusters are discussed – definition, cases in various countries, and also positive aspects of functioning of clusters. The second part of work is connected with Polish experiences in the question of clustering, for example, approximate quantities of clusters in Poland are presented. At the end of the article the author focused on creative clusters in Poland, theirs types and localization.

Klastry kreatywne w Polsce. Zarys problematyki


Tytuł j. polski Rola struktur klastrowych w rozwoju miast w perspektywie 2020 (aspekt turystyczny)
Tytuł j. ang. The Role of Cluster Structures in the Urban Development Till 2020 (Tourism Aspect)
Autor Brygida Klemens, Politechnika Opolska
Niki Derlukiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe j.pol miasta , klastry, miejskie klastry turystyczne, perspektywa 2014–2020 Strategia Europa 2020
Słowa kluczowe j.ang city, clusters, urban tourism clusters, perspective 2014–2020  Europe Strategy 2020
Streszczenie j. polski W artykule podjęte zostały rozważania dotyczące możliwości wpływu struktur klastrowych na rozwój miast w nowej perspektywie okresu 2014–2020. Głównym celem artykułu było wskazanie, jak tematyki klastrów i rozwoju miast w aspekcie turystyki wzajemnie na siebie oddziałują. Zaprezentowano podstawowe założenia koncepcji klastrów, w tym w sposób szczególny klastrów turystycznych. Następnie przeanalizowano politykę rozwoju miast i klastrów w wymiarze unijnym i krajowym w perspektywie do 2020 r. Podjęto próbę odpowiedzi na pytania: Czy miasta dostrzegają oddziaływanie funkcjonujących struktur klastrowych? Czy dostrzega się związek pomiędzy wspieraniem klastrów a wspieraniem obszarów miejskich w dokumentach strategicznych? Czy w miastach mogą skutecznie funkcjonować klastry turystyczne? W artykule podano liczne przykłady klastrów miejskich, w sposób szczególny prezentując miejskie klastry turystyczne (przykłady zagraniczne).
Streszczenie j. ang. The article presents considerations on the possible impact of cluster structures on urban development in the new perspective 2014–2020. The main purpose of the article is to show the topic of cluster and urban development inteacts in the aspect of tourism. In the article the basic assumptions of the cluster concept, including in particular tourism clusters were presented. Also the policy of urban development and clusters in the dimension of the EU and national perspective to 2020 was taken into consideration. To answer the following questions: whether the city recognizes the impact of the operating structures of cluster? If there is any relationship between the supporting clusters and the supporting of urban areas in the strategic documents? It is possibile to function effectively tourism clusters in the cities? The article provides numerous examples of urban clusters, in particular presents urban tourism clusters (abroad examples).

Rola struktur klastrowych w rozwoju miast w perspektywie 2020 (aspekt turystyczny)


Tytuł j. polski Produkt turystyczny miasta
Tytuł j. ang. Tourist Product of the City
Autor Dariusz Zawada Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe j.polski walory użytkowe, produkt turystyczny, marka produktu, strategia, klaster turystyczny, konkurencyjność
Słowa kluczowe j.ang usable values of the city, tourist product, brand of product, strategy, tourist cluster, competitiveness
Streszczenie j.polski Treść tego artykułu odnosi się do specyficznego „produktu” turystycznego miasta, który jest tworzony na podstawie turystycznych walorów użytkowych miasta. Autor zidentyfikował takie składniki „produktu” turystycznego, jak: baza noclegowa i gastronomiczna, zabytki i inne atrakcje turystyczne, miejsca rekreacji i wypoczynku, imprezy masowe i inne walory użytkowe miasta. W artykule autor, opierając się na wybranej literaturze, dokonał krytycznej analizy: koncepcji turystycznych walorów użytkowych miasta, produktu turystycznego miasta, składników produktu turystycznego, działań podejmowanych przez władze miasta, a także produkcji jego marki. Na koniec autor pokazuje, jak zbudować model konkurencyjnego produktu turystycznego miasta (CPTC), i zapoznaje z tematem zakupu produktów turystycznych.
Streszczenie j. ang. The contents of the article refers to specific tourist “product” of the city, which is created on the basis of the usable value of tourist city. The author, identified components of tourist “product” as: accommodation and catering base, monuments and other tourist attractions, places for lodging and recreation, mass events and other usable values of the city. In the article the author, based on the selected literature, made a critical analysis: concepts usable value of the tourist city, tourist product of the city, tourist product components, actions taken by the city authorities, as well as the production of its brand. At the end of the article, author shows how to build a model of a competitive tourist product of the city (CPTC) and describes theme purchase tourist products.

Produkt turystyczny miasta


Tytuł j. polski Ikony turystyczne dużych miast w Polsce
Tytuł j. ang. Tourist icons of large Polish cities
Autor Robert Szmytkie, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Słowa kluczowe j.pol Ikona turystyczna, atrakcja turystyczna, turystyka kulturowa, duże miasta
Słowa kluczowe j.ang tourist icon, tourist attraction, cultural tourism, large cities
Streszczenie j. polski W artykule poruszono zagadnienie ikon turystycznych; omówione one zostały na przykładzie dużych polskich miast. Przyjęto, że ikona turystyczna to atrakcja turystyczna, która jest turystyczną wizytówką (symbolem) danego miasta, regionu lub kraju. Ikona turystyczna powinna wywoływać u turysty jednoznaczne skojarzenie z miastem (regionem lub krajem), który reprezentuje. Funkcje ikon turystycznych bardzo często pełnią ikony architektoniczne, jak np. wieża Eiffa w Paryżu, Big Ben w Londynie czy Statua Wolności w Nowym Jorku. Duże polskie miasta różnią się liczbą i wyrazistością kluczowych atrakcji turystycznych oraz obiektów o charakterze symbolicznym.
Streszczenie j. ang. The article is discussing the issue of tourist icons which was shown on the example of large cities in Poland. It was assumed that a tourist icon is a tourist attraction which is a tourist symbol of the given city (region or country). Moreover, the tourist icon should elicited at the tourist an unequivocal association with the city (region or country) which represents. Very often architectural icons are serving as tourist icons, like e.g. the Eiffel Tower in Paris, the Big Ben in London and the Statue of Liberty in New York. Large Polish cities differ in the number and the clarity of crucial tourist attractions and objects with symbolic character.

Ikony turystyczne dużych miast w Polsce


Tytuł j. polski Geoparki jako otwarte muzea dziedzictwa geologicznego w procesie podnoszenia atrakcyjności turystycznej terenów zurbanizowanych
Tytuł j. ang. Geopark as the open museum of the geological heritage in the process of increasing tourist atractiveness of the urbanized areas
Autor Małgorzata Strzyż, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Słowa kluczowe j.pol geopark, atrakcyjność turystyczna, przestrzeń zurbanizowana, krajobraz, innowacyjność
Słowa kluczowe j.ang geopark, tourist attractiveness, urbanized space, landscape, innovation
Streszczenie j.pol. Geoparki mają swoją ugruntowaną pozycję w zakresie promocji i rozwoju regionów, w tym miast, w skali zarówno europejskiej, jak i światowej. Przestrzeń zurbanizowana należy do najsilniej przekształcanych środowisk krajobrazowych, a zarówno jej obecny stan, jak i planowane kierunki wprowadzenia zmian nie zawsze są kompatybilne z obowiązującymi zasadami zrównoważonego rozwoju. Jednym z atrakcyjniejszych kierunków rozwoju miast jest zwiększanie jego atrakcyjności poprzez rozwój geoparków jako miejsca destynacji turystycznej w szerokim znaczeniu tego pojęcia. Ta innowacyjna forma kształtowania krajobrazu zurbanizowanego łączy w sobie wiele funkcji rozwojowych, w tym m.in. rekreacyjną, edukacyjną a  jednocześnie generującą konkretne efekty ekonomiczne. Geopark Kielce, położony w  granicach administracyjnych miasta, stanowi jeden z ciekawszych przykładów wykorzystania przestrzeni do niedawna nieaktywnej gospodarczo do rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnej, poprawy estetyki lokalnej przestrzeni, a jednocześnie implikującej ekonomiczne efekty i na dodatek, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, przestrzeni zurbanizowanej.
Streszczenie j.ang Geoparks have its established position in the range of the promotion and development of the regions, including towns and cities, on European and global scales. The urbanized space belongs to one of the most transformed environments of the landscape, however, its present state and future directions of introducing changes are not always compatible with the rules of sustainable development. One of the most attractive directions of the development of towns and cities is the increase of its attractiveness through the development of geoparks in the sphere of widely understood tourist destinations. Such innovative form of shaping the urbanized landscape involves many functions of the development, i.e., recreation, education and, at the same time, it generates the exact economical products. ‘Kielce Geopark’ situated within the administrative boarders of Kielce demonstrates the area that has been recently changed into the economically active area and it constitutes one of the most interesting examples of the use of the geopark in order to develop the tourist and recreation functions, moreover, it is to improve the aesthetics of the local space and at the same time to implicate economical effects, which are in accordance with sustainable development of the urbanized space.

Geoparki jako otwarte muzea dziedzictwa geologicznego w procesie podnoszenia atrakcyjności turystycznej terenów zurbanizowanych


Tytuł j. polski Uzdrowiskowa przestrzeń publiczna w wybranych miejscowościach Dolnego Śląska
Tytuł j. ang. Spa public space in selected towns of Lower Silesia
Autor Olaf Plachta, Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe j.pol uzdrowisko, przestrzeń publiczna, rewitalizacja
Słowa kluczowe j.ang spa, urban space, revitalization
Streszczenie j.polski Miejscowości uzdrowiskowe charakteryzują się obecnością specyficznych elementów przestrzeni publicznej, które wyróżniają je z grona pozostałych miast. Do elementów tych należą: pijalnie wód mineralnych, parki zdrojowe oraz sanatoria z głównymi budynkami sanatoryjnymi – domami zdrojowymi. Kurorty cechują się również obecnością deptaków łączących najważniejsze obiekty lecznictwa uzdrowiskowego. Wymienione obiekty mogą być uznane za elementy uzdrowiskowej przestrzeni publicznej. W niniejszym opracowaniu została scharakteryzowana uzdrowiskowa przestrzeń publiczna trzech dolnośląskich uzdrowisk – Cieplic Śląskich-Zdroju, Szczawna-Zdroju i Świeradowa-Zdroju.
Streszczenie j. ang. The village spa characterized by the presence of specific elements of public space that distinguish it from among other cities. These elements include: mineral water pomp-room, wafer parks and sanatoriums of the main buildings – health resort. Resorts are characterized by the presence of pedestrian facilities connecting major spa treatment. These objects can be considered as part of the spa area of interest. The study is characterized public spacer three spas in Lower Silesia – Cieplice-Zdrój, Szczawno-Zdrój i Świeradów-Zdrój.

Uzdrowiskowa przestrzeń publiczna w wybranych miejscowościach Dolnego Śląska


Tytuł j. polski Przydatność miejskich i podmiejskich lasów Białegostoku do rekreacji
Tytuł j. ang. Usefulness of Urban and Suburban Forests in Białystok for Recreation
Autor Robert Czubaszek, Agnieszka Wysocka – Czubaszek, Igor Bartnik, Politechnika Białostocka
Słowa kluczowe j.pol Lasy miejskie, lasy podmiejskie, Białystok, przydatność rekreacyjna, pojemność rekreacyjna
Słowa kluczowe j.ang urban forests, suburban forests, Bialystok, recreational usefulness, recreational capacity
Streszczenie j.polski Praca przedstawia wyniki analizy przydatności miejskich i podmiejskich lasów Białegostoku do rekreacji, analizy uzupełnionej o ocenę ich pojemności rekreacyjnej. Największą powierzchnię analizowanego terenu zajmują lasy o bardzo dużej przydatności do rekreacji. Występują one głównie w dużych kompleksach leśnych zlokalizowanych na północny wschód od Białegostoku oraz w  północnej części miasta. Duża przydatność badanych lasów do aktywnej formy wypoczynku wynika głównie z dość starego drzewostanu rosnącego na siedliskach boru świeżego i mieszanego świeżego. Nieprzydatne do rekreacji są niewielkie oddziały młodego lasu na siedlisku boru świeżego oraz oddziały porośnięte olsami. Oddziały charakteryzujące się dobrą i bardzo dobrą przydatnością do rekreacji odznaczają się wskaźnikiem pojemności rekreacyjnej wynoszącym od 3 do 6 osobogodz./ha/d. Wydzielenia o średniej przydatności cechują się pojemnością rekreacyjną wynoszącą 2 osobogodz./ha/d, natomiast najniższą chłonność mają lasy mało przydatne i nieprzydatne dla turystyki.
Streszczenie j. ang This study evaluated the usefulness of Bialystok urban and suburban forests for recreation, supplemented by an assessment of their recreational capacity. The largest area in analyzed area is covered by forests with very high suitability for recreation. These units occur mainly in large forest areas located to the north-east of Białystok and in the northern part of the city. Good usefulness of studied forests for recreation is mainly due to the quite old trees growing in habitats of fresh forest and fresh mixed forest. The only forests unsuitable for recreation are small units of a very young fresh coniferous forest and forest units overgrown with alder forests. Units assessed as well and very well-suited for recreation the capacity indicator of recreation ranges from 3 to 6 personalhours/ha/d. Units with medium usefulness are characterized by a recreational capacity of 2 personalhours/ha/d. In forests assessed as little useful and unsuitable for tourism the capacity index is the lowest.

Przydatność miejskich i podmiejskich lasów Białegostoku do rekreacji


Tytuł j. polski Wybrane aspekty lokalizacji hoteli
Tytuł j. ang. Selected Aspects of Hotel’s Location
Autor Izabela Gruszka, Dariusz Ilnicki , Edyta Jakubowicz, Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław
Słowa kluczowe j.pol baza noclegowa, hotele, lokalizacja, przestrzenne rozmieszczenie
Słowa kluczowe j.ang accommodation establishments, hotels, location, spatial distribution
Streszczenie j.polski Na współczesnym rynku usług turystycznych jednym z głównych elementów decydujących o sukcesie lub porażce przedsięwzięcia hotelarskiego jest jego lokalizacja. Szczególne znaczenie ma to na obszarach miejskich, gdzie konkurencja jest bardzo duża, a hotele często oferują podobny standard i jakość usług; tu dogodne usytuowanie może być kluczowym czynnikiem wyboru danego obiektu. Artykuł przedstawia najważniejsze aspekty lokalizacji hoteli. Problematyka rozpatrywana jest w dwóch płaszczyznach: ogólnej – dotyczącej wyboru kraju i regionu – oraz lokalnej – dotyczącej konkretnego miejsca, konkretnej lokalizacji danego hotelu. Na podstawie analizy literatury przedmiotu wskazano istotne tendencje odnoszące się do lokalizacji hoteli, ze szczególnym uwzględnieniem dużych ośrodków miejskich. Rozważania teoretyczne potwierdziły potrzebę prowadzenia dalszych studiów, w tym w konkretnych przykładowych miastach, ze względu na fakt, że baza noclegowa ulega dość szybkim zmianom i pojawiają się nowe obszary koncentracji usług hotelarskich.
Streszczenie j. ang. On today’s market of tourist services one of the main elements for the success or failure of a hotel is its location. This is of particular importance in urban areas where competition is very high, and hotels are often similar in terms of standard and quality of services, so convenient location may be a key factor in the selection of the object. This article presents the most important aspects of the location of accommodation facilities. The problem is considered in two dimensions – general – the choice of the country and the region, and – local – the choice of a particular place. Basing on the analysis of the literature, significant trends relating to the location of hotels were indicated, with special emphasis on the great centers of Polish sightseeing. Conducted theoretical research confirmed the need for further studies, including some case studies of the specific examples of cities, because accommodation establishments are changing fairly rapidly and new areas of concentration of hotel services are appearing.

Wybrane aspekty lokalizacji hoteli


 

Tytuł j. polski Kształtowanie przestrzeni publicznej centrum miasta w kontekście rewitalizacji terenów poprzemysłowych w Manchesterze, Lyonie i Łodzi
Tytuł j. ang. Public Space Transitions in City Centre and Revitalzation of Post-industrial Urban Areas in Manchester, Lyon and Łódź
Autor Jarosław Kazimierczak, Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe j.pol przestrzeń publiczna, rewitalizacja, zrównoważony i  niezrównoważony proces kształtowania nowej przestrzeni centralnej
Słowa kluczowe j.ang public space, revitalization, sustainable and unsustainable development of new central space
Streszczenie j.polski Rewitalizacja terenów poprzemysłowych ma zasadnicze znaczenie dla przekształceń przestrzeni publicznej i może prowadzić do modyfikacji historycznie wykształconej hierarchii terenów współtworzących przestrzeń centralną współczesnych miast europejskich. W celu identyfikacji reperkusji rewitalizacji w świetle postawionego problemu badawczego wykorzystano autorską metodę oceny intensywności przekształceń morfologiczno-funkcjonalnych terenów poprzemysłowych oraz zmian poziomu rozwoju i integralności struktury przestrzeni publicznej nowej i starej przestrzeni centralnej.
Streszczenie j. ang. Revitalization of post-industrial urban areas is essential for public space transitions as it can contribute to modification of historically formed hierarchy of central space of current European cities. In order to identification of the repercussions of this processes the Author applied his own method concerned on evaluating the intensity of morphological and functional transformation of post-industrial sites as well as changes in the level of the development and the integrity of public space structure in central space.

Kształtowanie przestrzeni publicznej centrum miasta w kontekście rewitalizacji terenów poprzemysłowych w Manchesterze, Lyonie i Łodzi


Tytuł j. polski Typologia i znaczenie centrów handlowych dla miast województwa śląskiego
Tytuł j. ang. Typology and the Importance of Shopping Centers in the Cities of Silesia
Autor Małgorzata Twardzik Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe j.pol centra handlowe, typy funkcjonalne centrów handlowych, lokalizacja handlu, rozwój miasta
Słowa kluczowe j.ang shopping centers, functional types of shopping centers, location of trade, urban development
Streszczenie j.polski Centra handlowe są integralną częścią współczesnych miast i aglomeracji, stanowią ważny ośrodek życia gospodarczego i społecznego. Ich rozbudowana oferta handlowa, rozrywkowa i kulturalna przyciąga zarówno mieszkańców, jak i turystów, osoby w każdej grupie wiekowej, zawodowej, czy też ekonomicznej. Centra stają się nową przestrzenią miast, ich wizytówką, a nawet „miastem w mieście” – czyli alternatywą dla rynku i śródmieścia. W województwie śląskim występują liczne typy nowoczesnych centrów handlowych – od pierwszej do czwartej generacji. Pomimo ich dynamicznego rozwoju, dużego nasycenia rynku, planowane są następne inwestycje. Klienci – mieszkańcy – mogą więc liczyć na nową ofertę centrów, a podmioty sieci handlowo-usługowej na rosnącą konkurencję.
Streszczenie j. ang. Shopping centers are an integral part of modern urban area and an important center of economic and social life. Their extensive range of shopping, entertainment and cultural activities attracts both residents and tourists, people in each age group. They have become a new urban space and alternative to the market and downtown. In the Silesian urban area there are numerous types of modern shopping malls, from the first to the fourth generation.

Typologia i znaczenie centrów handlowych dla miast województwa śląskiego