Studia_Miejskie_3

 

Redakcja: Janusz Słodczyk

ISSN 2543-5302 (wersja online)
ISSN 2082-4793 (wersja papierowa)

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

 

 

 

 

 

Spis treści

Tytuł j. polski Suburbanizacja – nieunikniona przyszłość osadnictwa?
Tytuł j. ang. Suburbanisation – unavoidable future of settlement?
Autor Eugeniusz BAGIŃSKI, Politechnika Wrocławska
Słowa kluczowe j.pol suburbanizacja, przyszłość
Słowa kluczowe j.ang suburbanization, future
Streszczenie j.polski Suburbanizacja jest procesem zachodzącym w ostatnim półtorawieczu, związanym z początkami industrializacji. Proces suburbanizacji w całym okresie ulegał jednak przeobrażaniu i wywoływany był różnymi czynnikami. W artykule przedstawiono podłoże i cechy charakterystyczne dla współczesnej suburbanizacji. Wskazano także na nieuchronność dalszego rozwoju owego procesu, podając kilka tego powodów. W opracowaniu przedyskutowano sześć hipotez dotyczących kształtowania się procesu suburbanizacji w przyszłości. Autor przedstawił także rozważania nad możliwością zastąpienia suburbiów inną forma osadnictwa.
Streszczenie j. ang. Suburbanisation, a process occurring during the last 150 years, is connected with the beginning of industrialisation. However, the suburbanisation process has been changing during the whole period due to different factors. In the article the background and characteristics of contemporary suburbanisation is presented. Also some causes of the inevitability of the future development of this process are pointed out. Six hypotheses regarding the future shape of suburbanisation processes are discussed. The author also elaborates opportunities for replacing suburbs with other form of settlement.

Tytuł j. polski Suburbanizacja przestrzenna i ekonomiczna terenów podmiejskich Łodzi na przykładzie gmin powiatu zgierskiego
Tytuł j. ang. The spatial and economics suburbanisation of Lodz suburbia areas on the example of the communities of Zgierz poviat
Autor Cezary BRZEZINSKI, Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe j.pol Suburbanizacji, Łódź
Słowa kluczowe j.ang suburbanization, Lódz
Streszczenie j.polski Procesy suburbanizacji zachodzą w sposób coraz bardziej intensywny wokół polskich aglomeracji. Skala i dynamika tego zjawiska zmusza do wnikliwej obserwacji tego procesu, gdyż niesie on ze sobą wiele negatywnych skutków. Powiat zgierski graniczący z Łodzią – połączony z nią ważnymi trasami krajowymi oraz cechujący się atrakcyjnym środowiskiem przyrodniczym – jest w szczególny sposób narażony na negatywne skutki procesu żywiołowego rozlewania się miast. W celu zbadania skali tego procesu dokonano analizy wielkości i kierunków migracji, wielkości powierzchni gruntów rolnych wyłączonych z produkcji rolnej z uwzględnieniem celu wyłączenia oraz liczby pozwoleń na budowę.
Streszczenie j. ang. The processes of suburbanization are taking place more and more intensively around polish agglomerations. The dynamics and range of this phenomenon force close observation of the processes, as they bring about a lot of negative consequences. The poviat of Zgierz, bordering with Lódz and connected with it with important national roads and featuring attractive natural environment, is especially threatened with negative results of the process of urban sprawl. To research into the range of this process, there have been analyzed the size and directions of migrations, the amount of agricultural land excluded from farming with regard to the aim of exclusion and the number of permits issued for building.

 


Tytuł j. polski Regionalne uwarunkowania suburbanizacji w Polsce
Tytuł j. ang. Regional determinants of suburbanization in Poland
Autor Jadwiga GALKA, Anna WARYCH-JURAS, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Słowa kluczowe j.pol suburbanizacja, migracje ludności, obszary metropolitalne
Słowa kluczowe j.ang suburbanization, migration of population, metropolitan area
Streszczenie j.polski Rozwój procesów suburbanizacji zachodzi łącznie z trwającymi w Polsce zmianami społecznymi i gospodarczymi, a migracje ludności są barometrem tych zmian. Opracowanie stanowi próbę określenia dynamiki rozwoju procesów suburbanizacji w polskich miastach w okresie transformacji ustrojowej. Analizie poddano dane statystyczne dotyczące ruchu migracyjnego ludności według gmin. Ramy czasowe badania wyznaczają lata 1995–2007. Obserwowany odpływ ludności miejskiej do strefy podmiejskiej najszybciej zaznaczył się w ośrodkach największych (liczących ponad 200 tys. mieszkańców) i zaczyna przejawiać się obecnie w miastach średniej wielkości. Przedstawione zmiany w zakresie migracji ludności dowodzą, iż podobne procesy nie są zjawiskiem nieznanym, lecz następstwem zmian gospodarczych i społecznych, jakie wystąpiły juz dawno w krajach Europy Zachodniej.
Streszczenie j. ang. Dynamic grow of peripherally located cities and each suburban areas was identified in Transformation period. Nowdays, suburbanization is dominated processes in Polish cities. The highest outflow of people to suburban areas could be observed in the biggest cities (above 200 thousand of inhabitants), the same processes can be observed in smaller cities as well. Economic and social changes were the main reason of development of suburbanization processes in the Polish cities.

Tytuł j. polski Semiurbanizacja a suburbanizacja. Ewolucja procesów w aglomeracji opolskiej
Tytuł j. ang. Semi-urbanisation and suburbanisation. Evolution of processes in the Opole agglomeration
Autor Krystian HEFFNER, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe j.pol proces suburbanizacji, semi-urbanizacja, aglomeracja opolska
Słowa kluczowe j.ang urbanisation process, semi-urbanisation, suburbanisation
Streszczenie j.polski Dyskusja o charakterystycznych cechach procesu urbanizacji zachodzącego na wiejskich obszarach Opola rozpoczęta została bardzo wcześnie, na początku XIX w. Proces urbanizacji był związany z industrializacja obszarów wiejskich i został w tym kontekście określony jako proces semiurbanizacji. Ten proces był paralela suburbanizacji, a wiele przestrzeni było nimi objętych. Dyskusja nad badaniami i naukowymi korzeniami terminu „semiurbanizacja” jest prowadzona zarówno w geografii społeczno-ekonomicznej, polityce regionalnej i polityce rozwoju obszarów wiejskich, jak i w lokalnych ośrodkach badawczych. Szczególna uwaga była poświecona genezie procesu urbanizacji w wiejskich przestrzeniach Śląska Opolskiego i rozwojowi tego procesu (ewolucji) przed okresem transformacji gospodarczej w Polsce. Analizie podlegało także rozprzestrzenianie się tegoż procesu w całym regionie. W opracowaniu przedstawiono cechy charakterystyczne dla procesu urbanizacji na obszarach wiejskich, które można objąć ogólnym terminem semiurbanizacji. Omówiono także – na przykładzie dobrze rozpoznanego i udokumentowanego procesu urbanizacji w strefie aglomeracji opolskiej – trudności w precyzyjnym rozróżnieniu semiurbanizacji i suburbanizacji. Podjęto też próbę sklasyfikowania zjawisk urbanizacyjnych zachodzących na obszarach wiejskich aglomeracji opolskiej i regionu opolskiego w okresie transformacji.
Streszczenie j. ang. The discussion on characteristic features of urbanisation process in rural surroundings of Opole which were started quite early in the beginning of XIX Century is provided. Process of urbanisation was closely connected to industrialisation of rural areas there and should be summarized as semi-urbanisation. This process was parallel to suburbanisation and many areas were effected by both of them. Discussion on research and scientific roots of the term semi-urbanisation in economic and social geography, regional and rural policy as well as in local studies is given. Special attention have been paid to genesis of urbanisation process in rural areas of Opole Silesia and its evolution till the period of economic transformation in Poland. Spatial diffusion of suburbanisation and semi-urbanisation processes in the region is analysed also. The paper try to define as much the term semi-urbanisation fit to the very characteristic features and advances of urbanisation phenomenon in Opole Agglomeration during the period of transition in Poland.

Tytuł j. polski Wpływ suburbanizacji na wiejskie struktury osadnicze
Tytuł j. ang. The influence of suburbanization on rural settlement structures
Autor Ewa KACPRZAK, Sylwia STASZEWSKA, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe j.pol uburbanizacja, obszary wiejskie, wieś, powiat poznański, strefa podmiejska Poznania
Słowa kluczowe j.ang suburbanization, rural areas, the countryside, the district of Poznan, the suburban area of Poznan
Streszczenie j.polski Przedmiotem analiz są przemiany, jakie dokonują się na obszarach wiejskich powiatu poznańskiego (szczególnie w obrębie wsi) na przełomie XX i XXI w. w wyniku procesu suburbanizacji. Badania przeprowadzono w strefie podmiejskiej miasta Poznania, koncentrując się na wsi Tarnowo Podgórne. W opracowaniu uwzględniono wybrane aspekty przebiegu procesów urbanizacyjnych, które dokonały się na terenie powiatu poznańskiego w latach 1990–2007. Poza zagadnieniami związanymi z kształtowaniem się liczby ludności, przedmiotem analizy były także zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym.
Streszczenie j. ang. Over the past dozens of years, due to the introduction of a new socio-economic system, the following changes have taken place and continue to take place within settlement units in suburban areas of large cities: land ownership, sustainability, type, size and shape of buildings, assurance of social and technical infrastructure as well as local social ties. New types of investments and economic activity have also emerged, which has ultimately contributed to the creation of new jobs. The aim of this paper is to present the changes taking place in rural districts of Poznan at the turn of the 20th and 21st centuries as a result of suburbanization. It has been noted that the transformations take place mainly in the morphology of rural settlements, in their spatial and compositional layout, however, the physiognomy of villages is also undergoing changes. Detailed research was conducted in the suburban area of the city of Poznan and it was centered around the countryside of Tarnowo Podgórne. Such a multi-scale approach (macro and micro) provides a fuller picture of changes in the spatial structure of rural units which are under the influence of a large urban center. The study includes selected aspects of the urbanization processes that have taken place in the district of Poznan in the years 1990–2007. Apart from issues related to the shaping of the population, the subject of the analysis also includes the changes in the surface of the built-up areas (building developments, service buildings, industrial buildings), which have been considered one of the most important manifestations of the processes of urbanization.

Tytuł j. polski Zmiany w strukturze wieku ludności w miastach Polski na tle procesów suburbanizacji
Tytuł j. ang. The changes in the population age structure in view of suburbanization processes
Autor Sławomir KUREK, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Słowa kluczowe j.pol starzenie się ludności, suburbanizacja, obszary metropolitalne, Polska
Słowa kluczowe j.ang population ageing, suburbanization, metropolitan areas, Poland
Streszczenie j.polski Zjawisko starzenia się ludności jest ważnym problemem demograficznym współczesnej Europy, który wywiera wpływ na rozmaite aspekty życia społeczno-ekonomicznego. Determinantami starzenia sie ludności są spadek poziomu urodzeń i zmniejszenie śmiertelności w starszych rocznikach, wynikające z przedłużenia czasu trwania życia. W skali regionalnej poziom i dynamika starzenia się ludności są zależne także od tempa i kierunku migracji, które zachodzą selektywnie w różnych grupach wiekowych. Można zatem przyjąć, że przemiany wzorca płodności i natężenia migracji prowadzące do starzenia się populacji odbywają sie na zasadzie dyfuzji – od ośrodków wielkomiejskich, po miasta średnie, małe i obszary wiejskie. Autor opracowania starał się uzyskać odpowiedzi na kilka pytań: jak w Polsce ludność w wieku 65 i więcej lat jest rozmieszczona w miastach różnej kategorii wielkościowej; jak przebiega od 1988 r. proces starzenia sie ludności w zależności od wielkości ośrodka, przy uwzględnieniu zmian w przestrzennej koncentracji ludności wynikających z natężenia ruchu naturalnego i wędrówkowego; w jaki sposób procesy suburbanizacji wpływają na zmiany w strukturze wieku ludności w wybranych obszarach metropolitalnych. Przeprowadzone badania pozwoliły dowieść, ze w 1988 r. największe udziały ludności w wieku 65 i więcej lat obserwowano na wsi, a w 2007 r. w dużych miastach. Jeszcze większe różnice pomiędzy wielkością miast a poziomem starości zaobserwowano w przypadku indeksu starości. Ponadto ustalono, ze w układzie przestrzennym największym poziomem starości charakteryzowały się miasta duże i średnie położone na Dolnym i Górnym Śląsku oraz w aglomeracji warszawskiej i łódzkiej, a w przypadku miast małych największy stan starości występował w obrębie tzw. ściany wschodniej. Dynamika starzenia się jest najwyższą w miastach średnich, natomiast w największych ośrodkach zaobserwowano spowolnienie tempa starzenia sie, a spodziewane jest zwiększenie dynamiki tego procesu w miastach małych i bardzo małych. Ustalono, ze ludność obszarów metropolitalnych jest młodsza demograficznie od ludności miast centralnych. W ostatnich latach badanego okresu dynamika starzenia się mieszkańców obszarów metropolitalnych jest jednak większa niż mieszkańców stolic tych obszarów i spodziewana jest kontynuacja owego trendu, przez co różnice te ulęgną zmniejszeniu.
Streszczenie j. ang. The phenomena of population ageing is a crucial demographic issue of modern Europe which influences various aspects of socio-economic life. Its main determinants are fertility decline below replacement level and the decrease of mortality in older age groups resulting from the lengthening of life expectancy. On a regional scale the level and dynamics of population ageing is also influenced by migration which are selective by age. The spatial patterns of population ageing are the consequences of population distribution in core agglomerations, suburban zones and peripheral areas. The article aims at answering the following questions: what is the distribution of the elderly (population aged 65+) in various sized towns, what ageing patterns we can distinguish resulting from the social-economic transition taking into account the spatial shifts in population concentration and finally what is the impact of suburbanization processes on population age structure on the example of selected metropolitan areas in Poland. The analysis showed that the largest percentages of the elderly were observed in rural areas in 1988 and in large towns in 2007 and even more significant differences between the size of urban areas and population ageing were recorded with the use of an ageing index. Spatially, the highest level of ageing occurred in large and middle towns in Lower and Upper Silesia as well as in Warsaw and Lodz agglomeration. In case of small towns the highest level of ageing was observed in eastern part of Poland. The dynamics of ageing has been the highest in middle towns while in the largest centres the ageing has decelerated. It is expected to increase the dynamics of ageing in small and very small urban areas. The population of metropolitan zones is demographically younger than the population of core cities, however recently metropolitan areas show more rapid ageing than their core cities and the continuation of this trend is expected which may reduce the differences.

Tytuł j. polski Osiedla wiejskie w granicach administracyjnych dużego miasta (przykład Wrocławia)
Tytuł j. ang. Rural settlements in administrative borders of a large city (the case study of Wroclaw)
Autor Robert Szmytkie, Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe j.pol duże miasta, osiedla wiejskie, zmiany granic administracyjnych miast, strefa podmiejska, suburbanizacja, Wrocław
Słowa kluczowe j.ang large cities, rural settlements, changes of cities’ administrative borders, suburban zone, suburbanization, Wroclaw city
Streszczenie j.polski Jednym z przejawów procesów urbanizacji w okresie powojennym był rozwój przestrzenny dużych miast, w granice których wcielane były głównie małe miasta i okoliczne miejscowości wiejskie. Większość wcielonych miejscowości z czasem stała się integralnymi osiedlami miasta, jednak niektóre z nich, mimo upływu kilkudziesięciu lat od inkorporacji, zachowały swój wiejski charakter. Problem funkcjonowania osiedli wiejskich w granicach administracyjnych dużego miasta przedstawiony został na przykładzie Wrocławia, do którego w okresie międzywojennym i powojennym wcielono w sumie 3 miasta i 54 wsie. Zasadniczym celem opracowania jest identyfikacja osiedli o wiejskim charakterze funkcjonujących w granicach Wrocławia, określenie głównych przyczyn ich trwałości w strukturze przestrzennej dużego miasta oraz ocena skutków inkorporacji.
Streszczenie j. ang. One of the symptoms of urbanization processes in post-war period was the spatial development of large Polish cities, with mainly small towns and neighboring rural settlements being incorporated into their borders. In the course of time most of the incorporated settlements became integral parts of the city, yet some of them, in spite of the passage of several dozen years since the incorporation, retain their rural character. The problem of rural settlements functioning in administrative borders of a large city was presented on the case study of Wroclaw city, to which 3 towns and 54 rural settlements were incorporated in post-war and interwar period. The main objects of this paper are to identify rural settlements functioning in Wroclaw city borders, to define the main reasons of their durability in the spatial structure of a large city and to evaluate the consequences of their incorporation.

Tytuł j. polski Demograficzne skutki suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej
Tytuł j. ang. Demographic effects of suburbanisation in the Poznan agglomeration
Autor Beata ŁODYGA, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe j.pol suburbanizacja, aglomeracja poznanska, zmiany demograficzne
Słowa kluczowe j.ang suburbanisation, the Poznan agglomeration, demographic changes
Streszczenie j.polski Celem opracowania jest analiza niektórych zmian demograficznych, jakie nastąpiły w aglomeracji poznańskiej (miasto Poznań i powiat poznański) w latach 1988–2007. Uwaga została skupiona na dynamice zmian w natężeniu wybranych wskaźników demograficznych, ich zróżnicowaniu przestrzennym oraz tendencjach przemian w okresie transformacji społeczno-gospodarczej w ostatnich latach. Szybki rozwój zabudowy jednorodzinnej i niskiej wielorodzinnej, który rozpoczął się w późnych latach dziewięćdziesiątych XX w. powodował bardziej intensywny przypływ rezydentów do aglomeracji poznańskiej, w rezultacie czego obszar ten, a szczególnie jego wiejskie jednostki, zanotowały szybki wzrost liczby ludności. W opracowaniu przedstawiono proces suburbanizacji i jego rezultaty w okresach zmian demograficznych mających miejsce podczas transformacji społeczno-ekonomicznej.
Streszczenie j. ang. The aim of the paper is to analyse some demographic changes that took place in the Poznan agglomeration (that is, Poznan poviat and Poznan city) over the years 1988–2007. Attention is focused on the dynamics of change in the intensity of selected demographic indices and on their spatial differences in the years 1999 and 2007. The rapid development of single-family and low-rise multi-family housing that started in the late 1990s brought a more massive inflow of residents to the Poznan poviat area. As a result, the poviat, and especially its rural areas, recorded a fast rate of population growth. The paper seeks to identify the effects of suburbanisation in terms of demographic changes taking place during the socio-economic transformation of the recent years.

Tytuł j. polski Suburbanizacja miast średniej wielkości w Polsce na przykładzie Jeleniej Góry
Tytuł j. ang. Suburbanization of medium sized towns in Poland based on the example of Jelenia Góra town
Autor Marian MACIEJUK Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe j.pol urbanizacja, suburbanizacja, urban sprawl
Słowa kluczowe j.ang urbanization, suburbanization, urban sprawl
Streszczenie j.polski Ostatnie lata w Polsce charakteryzują się odmiennymi trendami w rozwoju ludnościowym. Magnesem przyciągającym ludzi stały się duże miasta i ich sąsiedztwo tworzące aglomeracje. Miasta małe i średniej wielkości charakteryzują się odmiennymi procesami rozwoju ludnościowego. Postrzega się tutaj wyludnianie się miast. Jest to wynikiem ujemnego przyrostu naturalnego oraz ujemnego salda migracji. Celem opracowania jest identyfikacja zjawisk zachodzących w rozwoju ludnościowym – zwanych suburbanizacja – na przykładzie Jeleniej Góry i otaczających ją gmin wchodzących w skład jeleniogórskiego powiatu ziemskiego
Streszczenie j. ang. Recent years in Poland have been characterized by contrasting trends in population development. Big towns and their neighborhoods, which create agglomerations, have been playing the role of magnets for people. Small and medium sized towns are characterized by different processes of population development. In this situation the trend of abandoning towns has been observed. This results from such factors as negative birth rate and negative migration balance. The objective of the hereby article is to identify phenomena occurring in population development – called suburbanization – based on the example of Jelenia Góra town and the surrounding communes, included in jeleniogórski rural district.

Tytuł j. polski Społeczno-gospodarcze oraz przestrzenne przejawy suburbanizacji w województwie śląskim
Tytuł j. ang. Socio-economical and spatial aspects of sub-urbanisation in the Silesian province
Autor Jerzy RUNGE Uniwersytet Śląski w Katowicach
Słowa kluczowe j.pol województwo śląskie, konurbacja katowicka, konurbacja rybnicka, suburbanizacja, wskaźnik syntetyczny J. Perkala
Słowa kluczowe j.ang the Katowice Voivodship, the Katowice conurbation, the Rybnik conurbation, suburbanization, the Perkal index
Streszczenie j.polski Przedmiotem badania są zmiany w dynamice oraz w pozycji społeczno-gospodarczej miast i gmin wiejskich tworzących bezpośrednie otoczenie konurbacji katowickiej oraz rybnickiej. Zgodnie z koncepcja suburbanizacji A. Lisowskiego i M. Grochowskiego (2007), możemy je interpretować w kategoriach suburbanizacji.
Streszczenie j. ang. The subject of investigation is the change in dynamics and socio-economical position of cities and rural communes, creating the direct neighbourhood of Katowice and Rybnik conurbations. According to the conception of sub-urbanisation by A. Lisowski and M. Grochowski (2007) we can interpret them in categories of suburbanisation. Firstly – in the group of five features investigated were located as follows: a) the number of population, which changes can be interpreted in categories of sub-urbanisation phases, b) the number or working in market services, reflecting the basic differentiations of labour market as well as the degree of advancing in the process of economy tertialisation, c) the number of business entities, evidencing the potential of this activity sphere, d) the number of dwellings completed – as one of main measures of living conditions, and in the wider context the index of urbanisation process advancing as well e) the length of canalisation network – as in the previous case we deal here – in narrower case with the degree of the basic infrastructural needs providing, while in the wider – with indirect measure of urbanisation. The increase in the length of canalisation network in the surroundings of individual cities or settlement complexes can point at the direction and intensity of sub-urbanisation process. Secondly – the thesis of temporal-spatial conformability of socio-economical transformations does not find arguments here. The size of area, different degree of hitherto existing management, features of functional structure are some of basic conditions influencing slightly other directions of  transformations in direct neighbourhood of complicated settlement patterns. The situation looks similar in the case of Katowice and Rybnik conurbations. Demographic and economic-infrastructural characteristics show other maxima within the range of changes dynamics. Thus, both of considered settlement patterns should be treated slightly differently, and only in the part similarly to each other. It most of all results from the nearest neighbourhood and simultaneously with permanently advancing process of development of transitional zone between them.

Tytuł j. polski Czynnik ekonomiczny w procesie suburbanizacji na wybranych przykładach miast średniej wielkości
Tytuł j. ang. Economics factors of suburbanisation process in case of medium size cities
Autor Anna RUNGE, Sławomir SITEK, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Słowa kluczowe j.pol suburbanizacja, miasta średniej wielkości, polityka fiskalna
Słowa kluczowe j.ang suburbanization, medium-sized towns, tax policy
Streszczenie j.polski Celem opracowania jest ocena zróżnicowania aktywności gospodarczej miedzy miastem a jego zapleczem oraz identyfikacja uwarunkowań o podłożu ekonomicznym w przebiegu procesów suburbanizacji. Elementem dynamizującym rozwój gospodarczy w strefie podmiejskiej są niższe koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Autorzy podejmują próbę egzemplifikacji wpływu polityki fiskalnej na rozwój przedsiębiorczości w miescie i strefie podmiejskiej na przykładzie miast średniej wielkości i ich bezpośredniego zaplecza.
Streszczenie j. ang. The article aims at assessing the diversification of business activity between a city and its suburbs, as well as identifying economic conditions taking place in a suburbanization process. Lower costs connected with running business activity are a significant element increasing the dynamic of its economic development. The authors attempt to exemplify the influence of the fiscal policy on the development of enterprises in the city and its suburbs on the basis of medium cities and their direct suburbs.

Tytuł j. polski Proces suburbanizacji w strefie podmiejskiej Opola
Tytuł j. ang. The suburbanisation process in the suburban area of Opole
Autor Kazimierz SZCZYGIELSKI Instytut Śląski, Opole
Słowa kluczowe j.pol urbanizacja, strefa podmiejska
Słowa kluczowe j.ang urbanization, suburban zone
Streszczenie j.polski Analiza procesu zmian w strefie podmiejskiej, definiowanego w określonych warunkach jako suburbanizacja, jest skomplikowana procedura. Istotne jest dotrzymanie dwóch warunków: odpowiedniego doboru wskaźników pomiaru zjawiska oraz realizacji tego pomiaru na możliwie szczegółowym poziomie przestrzennych jednostek analizy. W badaniach przyjęto hipotezę, ze strefa podmiejska Opola nie jest uformowana w stopniu pozwalającym uznać tę przestrzeń za egzemplifikacje zjawiska suburbanizacji. Przy wykorzystaniu 8 zmiennych agregowanych na poziomie poszczególnych miejscowości (wsi) uzyskano wynik potwierdzający hipotezę. Jednocześnie wskazano, że potencjalną zmienną zakłócającą proces przemian w całej przestrzeni podmiejskiej Opola jest wysoki poziom zróżnicowania czynnika etnicznego.
Streszczenie j. ang. It is a complicated procedure to analyze a transformation process in suburban zone, defined in certain circumstances as suburbanization. This is important to abide by two conditions: proper selection of occurrence measurement indicators and realization of this measurement on possibly detailed level of spatial units of analysis. There was a hypothesis made during researches, that Opole suburban zone isn’t formed in a way, enabling recognize this zone as an exemplification of the suburbanization occurrence. There was a result confirming the hypothesis while using eight variables, aggregated on particular places (villages) level. At the same time there was pointed, that ethnic factor is a potential variable, disturbing transformation process in the whole of the suburban zone of Opole.