SM okładka nr 24 2016

 

Redakcja: Janusz Słodczyk
Redaktor tematyczny: Adam Drobniak
ISSN 2543-5302 (wersja online)
ISSN 2082-4793 (wersja papierowa)
Format: B5
Rok wydania: 2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

(English) flag gb

 

 

 

Tytuł j. polski Działania rewitalizacyjne jako narzędzie kształtowania miasta zrównoważonego (przykład województwa opolskiego)
Tytuł j. ang. Revitalization actions as a tool to shape a sustainable city (a case study of Opole Voivodship, Poland)
Autor Agnieszka Dembicka – Niemiec, Uniwersytet Opolski
Słowa kluczowe j.pol rewitalizacja, RPO WO 2007-2013, zrównoważony rozwój miast
Słowa kluczowe j.ang sustainable development, urban policy, city’s development, revitalization process
Streszczenie j.polski

Celem artykułu jest identyfikacja wpływu działań rewitalizacyjnych w odniesieniu do zasad zrównoważonego rozwoju. Analizę podjętych inicjatyw o charakterze rewitalizacyjnym przeprowadzono w oparciu o miasta w województwie opolskim. Pierwsza część artykułu jest poświęcona teorii zrównoważonego miasta i znaczenia procesów ożywienia miasta. Kolejna część koncentruje się na odpowiedzi na następujące pytania: czy zmiany w ramach każdego podjętego działania rewitalizacyjnego były związane ze sferą gospodarczą, społeczną i środowiskową? i czy skutecznie kształtowały miasto w sposób zrównoważony? Ponadto, starano się określić czy efekty zrealizowanych działań mają charakter trwały w myśl koncepcji zrównoważonego rozwoju. Autorka powołuje się na działania o charakterze rewitalizacyjnym w zakresie polityki miejskiej i proponuje rekomendacje w przypadku występowania ujemnych interakcji w sferze gospodarczej, społecznej i środowiskowej.

Badanie zostało przeprowadzone na podstawie analiz dokumentów źródłowych w tym w szczególności: zastosowania projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, lokalnych programów rewitalizacyjnych dla poszczególnych miast woj. opolskiego, badania ankietowe wśród przedstawicieli wszystkich badanych jednostek samorządu lokalnego na terenie województwa. W pracy wykorzystano cząstkowe wyniki badań nt. Rewitalizacja obszarów miejskich oraz zagospodarowanie terenów zdegradowanych w województwie opolskim, realizowanych w ramach projektu pn. Opolskie Obserwatorium Terytorialne – wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przez zespół autorski: J. Słodczyk, A. Drobniak, A. Dembicka – Niemiec, E. Szafranek, M. Śliwa, R. Klimek. Ponadto, posłużono się metodą badawczą desk research analizując dokumenty strategiczne.

Streszczenie j. ang. The principal goal of the article is to identify the influence of the revitalization actions which were implemented according to the rules of sustainable development in cities located in opole Voivodship (Province). The first part of the article is devoted to the theory of a sustainable city and the significance of city revitalization processes. The second part focuses on answering the following questions: Were the changes in the case of particular revitalization actions related to social, environmental and economic spheres? and Have they effectively led to shaping a sustainable city? Furthermore, it identifies the performance and actions which were taken in the durability context of the sustainable development concept. Moreover, the author mentions actions within the urban policy, pertaining to examples of revitalization, and offers recommendations in the case of occurrence of negative interactions with economic, social and environmental aspects. The research was conducted on the basis of analyses of: applications of revitalization projects co-financed within the Regional operation Program for opole Province in the years 2007–2013, local revitalization programs in cities of opole Province, focus studies conducted in 12 cities of the region, as well as survey research carried out among representatives of all local government units in the Province.

Tytuł j. polski Ewolucyjna czy równoważona? Rezyliencja małego biznesu względem powodzi w Szkocji
Tytuł j. ang. Evolutionary or equilibrist? Small businesses resilience to flooding in Scotland
Autor Fiona Henderson, Geoff Whittam, Glasgow Caledonian University
Słowa kluczowe j.pol mały biznes; powódź, rezyliencja, polityka, podejście ewolucyjne, podejście równowagi
Słowa kluczowe j.ang Small business, flooding, resilience, policy, evolution, equilibrist
Streszczenie j.polski Powodzie należą do najbardziej istotnych zagrożeń współczesnych zmian klimatycznych w Wielkiej Brytanii, natomiast ich wpływ na mały biznes jest w dużej mierze niezbadanym obszarem badan. Artykuł bada rezyliencje społeczności małych firm w Szkocji, która ewoluowała przez dziesięciolecia prowadzenia działalności gospodarczej w strefach zagrożonych powodzią. Rozwój adaptacyjnych strategii małego biznesu jest prowadzony w kontekście paradoksu rezyliencji White’a i o’Hare (2014), którzy wskazuje, ze brak przejrzystości w definicji rezyliencji ułatwia nieprecyzyjność w polityce, która zamiast podtrzymywać optymistyczną adaptacyjną retorykę, faworyzuje protekcjonizm równowagi względem podejść ewolucyjnych i transformatywnych. Tego rodzaju konflikt pomiędzy podejściem równowagi właściwym dla civil contingencies act (2004) oraz adaptacyjnym reagowaniem zgodnym z climate change adaption act (2009) prowadzi do podjęcia rozważań w świetle doświadczeń właścicieli małych firm, którzy postrzegają własną rezyliencje jako zagrożona przez działania związane z ochroną przeciwpowodziową planowaną przez lokalne władze. Tego rodzaju działania przeciwpowodziowe zostały rozwinięte pomimo powtarzanych sprzeciwów ze strony społeczności lokalnej, zaś przedstawione badania prezentują odczucia właścicieli małych firm względem pominięcia w procesie konsultacji ich sprzeciwu. W opracowaniu dyskusji została poddana potrzeba zaangażowania społeczności i wspólnej pracy na rzecz wypracowania rozwiązań względem zagrożeń wynikających ze zmian klimatu na rzecz wzmocnienia rezyliencji społeczności.
Streszczenie j. ang. Flooding is the most significant current climate change-related threat to the Uk, yet its impact upon small businesses is largely unexplored. This paper investigates the resilience of a small business community in Scotland that has evolved over decades of trading in a flood-prone area. The development of their adaptive strategies is explored in the context of White and o’Hare’s (2014) resilience paradox, which argues that a lack of clarity in the definition of resilience has facilitated vagueness in policy which, whilst maintaining an adaptive optimistic rhetoric, has favoured equilibrist protectionism over evolutionary and transformative approaches. This tension between the equilibristic approach inherent within the civil contingencies act (2004) and the adaptive responses which the climate change adaption act (2009) endeavours to promote is considered in light of the experience of the participating small business owners, who perceive their resilience is threatened by a flood protection measure planned by the local authority. This flood protection measure has been developed despite repeated objections by the local community, and this study presents business owners’ feelings that they are not being consulted adequately or their objections heard. The need to engage communities and work together to develop solutions to climate change threats to facilitate community resilience is discussed.

Tytuł j. polski Efekty prywatyzacji przestrzeni miejskiej – studia przypadków
Tytuł j. ang. Effects of urban space privatisation – case studies
Autor Agnieszka Jania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe j.pol miasto, prywatyzacja przestrzeni miejskiej
Słowa kluczowe j.ang town, urban space privatisation
Streszczenie j.polski Problemy prezentowane w artykule wiążą się z ewaluacją efektów prywatyzacji przestrzeni miejskiej rozpatrywaną z punktu widzenia miasta. Celem artykułu jest identyfikacja podstawowych kategorii efektów wynikających z prywatyzacji przestrzeni publicznej, poparta przykładami studiów przypadków, oraz oceną efektów w kontekście analizowanych przykładów empirycznych. Metodologicznie, badania wykorzystują analizę dokumentów oraz studia przypadków obejmujące zarówno transakcje nieruchomości gruntowych niezabudowanych sektora publicznego, jak i projektów inwestycyjnych realizowanych w wybranych lokalizacjach Katowic. Jednocześnie, określono skutki analizowanych przykładów, jak również dokonano ich oceny bazującej na danych uzyskanych z Urzędu Miasta Katowice oraz firm deweloperskich. Ponadto, zidentyfikowane efekty prywatyzacji przestrzenia miejskiej zostały poddane ocenie w ramach modelu wielokryteriowej ewaluacji.
Streszczenie j. ang. The problems presented in the article are related to evaluation of the effects of urban space privatisation from the town’s viewpoint. The aim of the article is to identify basic categories of effects resulting from urban space privatisation, exemplified by case studies, and evaluate them in relation to the examined empirical examples. Methodologically, the examination includes reference search and case studies concerning both transactions of undeveloped land property effected by the public sector and investment projects completed in specified locations of Katowice. at the same time, identification of the analysed examples effects, as well as their evaluation, are based on data obtained from the Municipal offce of Katowice and developer companies. Moreover, the identified effects of urban space privatisation have been assessed by implementing the multi-criteria evaluation model.

Tytuł j. polski Średnie przedsiebiorstwa produkcyjne na Węgrzech: badania statystyczne
Tytuł j. ang. Medium-sized manufacturing enterprises in Hungary: a statistical survey
Autor Szilard Kovacs, József Eötvös College, Baja,

Gabor Lux, Hungarian Academy of Sciences, Balazs Pager Hungarian Academy of Sciences

Słowa kluczowe j.pol przemysł, MSP (małe i średnie przedsiębiorstwa), średnie przedsiębiorstwa, rozwój regionalny, reindustrializacja
Słowa kluczowe j.ang Industry, SMEs, medium-sized enterprises, regional development, reindustrialisation
Streszczenie j.polski

Obecne badania nad przedsiębiorczością i konkurencyjnością regionalną odsłaniają rosnące znaczenie średniej wielkości przedsiębiorstw produkcyjnych, które reprezentują autonomiczny segment sektora MSP (małych i średnich firm) oraz są pomocne w wyjaśnieniu sukcesu nowoczesnego przemysłu Niemiec. Jednakże, w przypadku zarówno rozwijających sie, jak i post-socjalistycznych gospodarek rozwój średniej wielkości przedsiębiorstw jest zadaniem trudnym, napotykającym szereg ograniczeń. Artykuł prezentuje rezultaty badania statystycznego nad istniejącymi oraz powstającymi przedsiębiorstwami średniej wielkości w węgierskim sektorze produkcyjnym. Wykorzystując pełną bazę danych węgierskich przedsiębiorstw pomiędzy 2000 i 2013 rokiem wskazano, że segment średniej wielkości przedsiębiorstw poddawany jest procesowi ‘kurczenia sie’ zamiast ekspansji, pomimo obiecujących wzorców specjalizacji obecnych w kilku regionach, a nawet występowania konkurencyjnych przedsiębiorstw w mniej pomyslnie

rozwijajacych sie regionach.

Streszczenie j. ang. Recent studies in entrepreneurship and regional competitiveness reveal the increasing importance of medium-sized manufacturing enterprises, which represent an autonomous segment of the SME sector, and help explain the success of modern German industry. However, both developed and post-socialist economies are finding the development of medium-sized enterprises to be a challenging task, posing several obstacles. This paper presents the results of a statistical survey on existing and emerging medium-sized enterprises in Hungarian manufacturing. Using a full database of Hungarian enterprises between 2000 and 2013, it is found that the medium-sized enterprise segment has undergone shrinkage instead of expansion, although promising specialisation patterns are also apparent in selected regions, and even less successful regions have their competitive enterprises.

Tytuł j. polski Obcokrajowcy w przygranicznym zespole miejskim Zgorzelec-Görlitz
Tytuł j. ang. Foreigners in the Zgorzelec-Görlitz border urban complex
Autor Katarzyna Kulczyńska, Karolina Piwnicka, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe j.pol liczba obcokrajowców, struktura obcokrajowców, pogranicze polsko-niemieckie, Zgorzelec, Görlitz
Słowa kluczowe j.ang number of foreigners, structure of foreigners, Polish-German borderland, Zgorzelec, Görlitz
Streszczenie j.polski Celem artykułu jest charakterystyka zmian liczby i struktury obcokrajowców według kryterium kraju pochodzenia w podzielonych miastach granicznych Zgorzelec i Görlitz w latach 1993–2014 na podstawie danych statystycznych uzyskanych z Urzędów Miast, z tym ze dla miasta Zgorzelec analiza –z uwagi na brak danych – dotyczy wyłącznie roku 2014. Miasta charakteryzują sie różną liczbą i strukturą obcokrajowców kształtowaną przede wszystkim pod wpływem zmian stopnia przenikalności granic państwowych oraz procesów integracyjnych w Europie, jak również coraz intensywniejszych ruchów migracyjnych. Görlitz cechuje sie dużo wyższym odsetkiem obcokrajowców w populacji miasta (5,4%) niż Zgorzelec (0,5%), a ponadto większym ich zróżnicowaniem według kraju pochodzenia (w Görlitz cudzoziemcy pochodzą z 55 państw, w Zgorzelcu – z 20 państw). Dominującą grupa wśród cudzoziemców są Polacy (69,0% ogółu obcokrajowców). Wydaje sie, ze trwający obecnie napływ migrantów z Bliskiego Wschodu oraz Północnej Afryki jeszcze bardziej zróżnicuje strukturę cudzoziemców według kraju pochodzenia, jak również zmieni proporcje między rodzimą ludnością niemiecka a liczba obcokrajowców, zamieszkujących miasto.
Streszczenie j. ang. The article seeks to characterise changes in the number and structure of foreigners in the split border towns of zgorzelec and Görlitz by the criterion of country of origin in the years 1993–2014 on the basis of statistical data obtained from the town offces, although for zgorzelec the analysis only concerns the year 2014 because of the lack of data. The towns differ in the number and structure of foreigners, which is primarily due to changes in the permeability of the state borders and integration processes occurring in europe, as well as the ever more intensive migration movement. Görlitz has a much higher proportion of foreigners in its population (5.4%) than zgorzelec (0.5%), and they come here from more countries (in Görlitz foreigners come from 55 states, and in zgorzelec from 20 states). The group predominating among foreigners is that of Poles (69.0% of the total). It seems that the present inflow of migrants from the Near east and Northern africa will diversify the structure of foreigners by country of origin even more, and will change the proportions between the native German population and the number of foreigners living in the town.

Tytuł j. polski Proces kurczenia sie miast w Polsce
Tytuł j. ang. The process of urban shrinking in Poland
Autor Monika Musial-Malago’, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe j.pol miasto, ludność, proces kurczenia sie miast
Słowa kluczowe j.ang city, population, process of urban shrinkage
Streszczenie j.polski Kurczenie sie miast stanowi aktualny problem procesów urbanizacyjnych, które cechują współczesna miejska siec osadnicza Polski i  europy. obecne prognozy demograficzne GUS wskazują na spadek liczby ludności kraju, Wraz z ogólnym spadkiem potencjału ludnościowego kraju nastąpi spadek liczby mieszkańców miast. Proces kurczenia sie miast w przyszłości będzie nadal postępował i będzie miał istotny wpływ na ich rozwój. Skutki tego procesu są zróżnicowane i w większości przypadków negatywne. Przedmiotem opracowania jest zagadnienie kurczenia sie miast w Polsce. W opracowaniu dokonano analizy wybranych aspektów sytuacji demograficznej miast. W analizie uwzględniono przekrój czasowy obejmujący lata 1990–2014.
Streszczenie j. ang. Urban shrinkage is currently a problem of urbanisation processes that characterise the contemporary urban settlement network in Poland and in europe. current demographic forecasts of the Main Statistical offce point to a reduction in the size of Polish population. along with the general decrease in the country’s demographic potential, the number of people in cities will also drop. The process of urban shrinkage will continue in the future and will have a considerable impact on the development of the cities. The effects of this process are diverse and mostly negative. The main issue in the paper is the shrinking of the cities in Poland. The paper presents selected aspects of demographical situation of cities. The period of the analyses covers the years 1990–2014

Tytuł j. polski Wyzwania rozwoju regionalnego w Dalmacji
Tytuł j. ang. Challenges of the regional development in Dalmatia
Autor Petra Radeljak Kaufmann, University Of Zagreb
Słowa kluczowe j.pol zmiana demograficzna, zmiana społeczno-ekonomiczna, zmiana fizjonomiczna, Dalmacja, Chorwacja
Słowa kluczowe j.ang demographic change, socio-economic change, physiognomic change, Dalmatia, Croatia
Streszczenie j.polski Celem artykułu było zaprezentowanie procesu regionalnej transformacji w historycznym i geograficznym regionie Dalmacji od polowy XX wieku, wraz z identyfikacją głównych trendów współczesnego rozwoju regionalnego. Analiza skupiła się na: zmianie demograficznej, zmianie społeczno-ekonomicznej oraz fizjonomicznej w trakcie dwóch okresów: 1) druga polowa XX wieku; 2) nowy rozwój po 2001 roku. Analiza została przeprowadzona przez porównanie czterech subregionów Dalmacji, tj.: Zadar, Šibenik, Split oraz Dubrownik, jak również w ujęciu pasów wysp, wybrzeża, głębi lądu badanego regionu. Wyniki różnicowania procesów rozwojowych są widoczne w głównych regionalnych zróżnicowaniach dzisiejszego regionu (Dalmacji). Funkcje centrów miejskich obszaru; trendy demograficzne i struktura wiekowa na poziomie regionalnym i lokalnym; problemy produktu przemysłowego i słabnącej bazy produkcyjnej; nadmierna orientacja na sektor usługowy, głównie turystykę; zmiany w strukturze i liczbie mieszkań wraz ze wzrostem liczby drugich domów; nieadekwatna terytorialna i administracyjna organizacja pozostają niektórymi głównymi wyzwaniami, z którymi boryka sie ten obszar w procesie rozwoju.
Streszczenie j. ang. The goal of this paper was to demonstrate the process of regional transformation in the historical/geographical region of Dalmatia since the mid-20th century and identify the main trends of contemporary regional development. The analysis focused on: demographic change; socio-economic change; and physiognomic change, in the course of two time periods: 1) the second half of the 20th century; and 2) new developments since 2001. The analysis was conducted through a comparison of four subregions in Dalmatia – Zadar, Šibenik, Split, and Dubrovnik, as well as the island, coastal, and hinterland strips of the region. The results of differing development processes are seen in the main regional differences in the region today. The role of urban centres in the area, demographic trends and age structure at the regional and local levels, problems of industrial production and weakening of the production base, an (over)orientation towards the service sector, especially tourism, changes in the structure and number of dwellings, with increases in second homes, inadequate territorial and administrative organisation remain some of the main challenges this area is facing in its development.

Tytuł j. polski Rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych w miastach poprzemysłowych – czynniki lokalizacji i efekty inwestycji w Katowicach oraz Aglomeracji Górnośląskiej
Tytuł j. ang. Development of modern business services sector in post-industrial cities – location factors and the effects of investments in Katowice and the Upper Silesian Agglomeration
Autor Mateusz Skowroński, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe j.pol sektor nowoczesnych usług biznesowych, miasto poprzemysłowe, rozwój miejski, Katowice, Aglomeracja Górnośląska, bezpośrednie inwestycje zagraniczne
Słowa kluczowe j.ang modern business services sector, post-industrial city, urban growth, Katowice, Upper Silesian Agglomeration, foreign direct investment
Streszczenie j.polski Artykuł skupia uwagę na rozwoju sektora nowoczesnych usług biznesowych w miastach poprzemysłowych. Po pierwsze, wprowadzono definicje sektora nowoczesnych usług biznesowych wraz z określeniem czynników lokalizacji determinujących inwestycje zagraniczne, jak równie wskazano na efekty tego rodzaju inwestycji w ramach gospodarki lokalnej i regionalnej. Po drugie, zaprezentowano poziom rozwoju sektora nowoczesnych usług biznesowych Polsce, Aglomeracji Górnośląskiej oraz w Katowicach, a także proces zmian strukturalnych zachodzących w Katowicach w celu przyciągnięcia projektów sektora nowoczesnych usług biznesowych. kolejno zaprezentowano studia przypadków: IBM delivery centre, Rockwell automation and capgemini centre. Zaprezentowano analizę, które z czynników lokalizacji scharakteryzowane w części analitycznej w największym stopniu dopasowane są do analizowanych przykładów lokalizacji działalności sektora nowoczesnych usług biznesowych. Na zakończenie zarysowano wpływ analizowanego sektora na regionalną i lokalną gospodarkę Katowic oraz Aglomeracji Górnośląskiej.
Streszczenie j. ang. The article focuses on the development of the modern business services sector in post-industrial cities. Firstly, a definition of the business services sector is introduced, including location factors influencing foreign investments as well as the effects of such investments on local and regional economy. Secondly, there is presented the development of the modern business services sector in Poland, the Upper Silesian Agglomeration and Katowice, and the process of structural changes which were implemented in Katowice in order to attract the projects from modern business services sector. Then, the case studies are discussed as followed: IBM delivery centre, Rockwell automation and capgemini centre. an analysis is presented, dealing with the question which of the location factors described in the analytical part mattered the most in these cases. In the end, the sector impact on the regional and local economy of Katowice and Upper Silesian Agglomeration is outlined.

Tytuł j. polski W poszukiwaniu idealnego miasta: wpływ idei utopijnych na planowanie miast
Tytuł j. ang. In Search of an Ideal City: The Influence of Utopian Ideas on Urban Planning
Autor Janusz Słodczyk, Uniwersytet Opolski
Słowa kluczowe j.pol miasto utopijne, miasto idealne, planowanie miast
Słowa kluczowe j.ang utopian city, ideal city, urban planning
Streszczenie j.polski W artykule przedstawiono wpływ idei zawartych w utopijnych koncepcjach miasta na rozwój myśli urbanistycznej. Analizując rozwój planowania miast na przestrzeni wieków można dostrzec, że te utopijne /z pozoru nierealne/ założenia proponowanych modeli znalazły odzwierciedlenie w koncepcjach urbanistycznych, które stały sie punktem wyjścia dla konkretnych projektów miasta rzeczywistego. W artykule przypomniano najważniejsze wizje miasta utopijnego, które pojawiały sie we wszystkich epokach od starożytnej koncepcji zaprezentowanej w Państwie Platona, przez Utopie Tomasza Morusa, civitas Solis Campanelli, projekty dziewiętnastowiecznych utopistów i próby ich realizacji po dwudziestowieczne przykłady realizacji modeli społecznych, które również zaliczyć można do utopijnych koncepcji miasta. Na zasady planowania miast w dwudziestym wieku w największym stopniu wpłynęły trzy koncepcje – miasto ogród Howarda, ville radieuse le corbusier’a, i Broadacre city F. l. Wrighta – przy czym wszystkie trzy zawierały element koncepcji utopijnych. W artykule podkreślono szczególny wpływ koncepcji utopijnych na ukierunkowanie projektowania miast na potrzeby społeczne.
Streszczenie j. ang. The article presents the impact of ideas contained in utopian conceptions of cities on the development of the urban-planning thought. While analyzing the development of town- planning throughout centuries, it is possible to conclude that the utopian (seemingly unreal) assumptions of proposed models did find their reflection in urban-planning conceptions which provided the springboard for concrete designs of real cities. The author makes a review of the most significant visions of the utopian city, ones that appeared in all epochs, beginning with the ancient conception included in Plato’s Republic through Thomas Moore’s Utopia, campanelli’s Civitas Solis, designs of the 19th-century utopians and attempts at their realization, well into the 20th-century instances of implementation of social models which can also be included into utopian conceptions of the city. The principles behind city-planning in the 20th century were – to the greatest extent – influenced by three conceptions: Howard’s garden, le corbusier’s ville radieuse and F.l. Wright’s Broadcare city, all of them containing an element of utopian conceptions. The author emphasizes the special influence of such conceptions on setting directions to designing cities which are expected to cater for social needs.

Tytuł j. polski Rezyliencja i wrażliwość w Ostrawie oraz Karvinie perspektywa społeczno-kulturowa
Tytuł j. ang. Resilience and vulnerability in Ostrava and Karviná from the socio-cultural perspective
Autor Jan Suchácek, VŠB-Technical University of Ostrava
Słowa kluczowe j.pol rezyliencja, wrażliwość, Ostrava, Karvina, społeczno-kulturowa perspektywa rezyliencji
Słowa kluczowe j.ang resilience, vulnerability, Ostrava, Karvina, socio-cultural perspective of resilience
Streszczenie j.polski Artykuł dotyczy ewaluacji rezyliencji i wrażliwości Ostravy oraz Karviny w latach 2000–2010 analizowanej z perspektywy społeczno-kulturowej. Tego rodzaju miasta reprezentują typowe jednostki poprzemysłowe w Republice czeskiej. komponent społeczno-kulturowy jest nieodzowny do wyjaśnienia innych procesów w ramach badanych terytoriów. Wysoka rezyliencja Ostravy może być tłumaczona przez jej bardziej korzystna pozycje w systemie osadniczym całego regionu.
Streszczenie j. ang. This article deals with the evaluation of resilience and vulnerability in Ostrava and Karviná between 2000 and 2010 from the socio-cultural perspective. These cities embody typical representatives of post-industrial urban entities in the Czech Republic. The socio-cultural component of life is indispensable for the explanation of other processes in researched territories. Ostrava’s higher resilience can be accounted for by its more favorable position within settlement system of the whole region.