Nowości i zapowiedzi wydawnicze

ROK 2017

Tom 25 – redaktor tematyczny: Edyta Szafranek

Teksty pozytywnie zrecenzowane i dopuszczone do publikacji:

  DOI
Anna Karwińska, Michał Kudłacz Obszary ryzyka we współczesnych miastach w Polsce 10.25167/sm2017.025.01
Mirosław Wójtowicz Rozwój miast i urbanizacja Brazylii w okresie kolonialnym (1500–1822) 10.25167/sm2017.025.02
Jan Frankowski, Maja Grabkowska, Zaufaj dobrym radom”. Uwarunkowania i przesłanki rozwoju rad dzielnic na przykładzie Gdańska 10.25167/sm2017.025.03
dr Iwona Pielesiak Współczesne problemy w zagospodarowaniu Łodzi w opinii użytkowników przestrzeni miejskiej 10.25167/sm2017.025.04
Monika Mularska-Kucharek, Agnieszka Murawska Wartości obywatelskie mieszkańców Łodzi – poziom i uwarunkowania 10.25167/sm2017.025.05
Katarzyna Leśniewska-Napierała Budżet partycypacyjny jako narzędzie finansowania inwestycji w Łodzi 10.25167/sm2017.025.06
Sobol Agnieszka, Monika Krakowiak-Drzewiecka Partycypacja obywateli w polityce rozwoju śląskich miast 10.25167/sm2017.025.07
Dominika Dymek, Leszek Bednorz, Zagospodarowanie rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) na przykładzie ROD im. Józefa Chociszewskiego w Poznaniu 10.25167/sm2017.025.08
Magdalena Fuhrmann, Koncepcja osiedla rekreacyjnego? – przykład osiedla Lykke w Warszawie 10.25167/sm2017.025.09
Monika Maria Cysek-Pawlak, The Development of Lodz in view of its candidature to host The International Specialized Expo 10.25167/sm2017.025.10
Agnieszka Szpak Prawo do miasta jako nowy kierunek rozwoju miast 10.25167/sm2017.025.11

Tom 26 – redaktor tematyczny: Mariusz Lamprecht i Edyta Szafranek

Teksty pozytywnie zrecenzowane i dopuszczone do publikacji:

  DOI
Alina Źróbek-Różańska, Ada Wolny

Zatrzymać czy pozwolić? Nieoczywiste skutki suburbanizacji. Studium podolsztyńskich gmin wiejskich

10.25167/sm2017.026.01
Małgorzata Denis

Tereny poprzemysłowe w dobie zrównoważonego rozwoju

10.25167/sm2017.026.02
Stanisław Mordwa

Obszary koncentracji bezrobocia w przestrzeni Łodzi

10.25167/sm2017.026.03
Tamara Krawchenko, Jaromir Hainc

Aligning policy incentives and establishing governance for “shrinking” cities: A profile of Lodz, Poland

10.25167/sm2017.026.04
Szymon Opania

Analiza funkcjonalna i kompozycyjna koncepcji rewitalizacji strefy nowego centrum Łodzi

10.25167/sm2017.026.05
Sylwia Krzysztofik, Magdalena Ślebocka, Aneta Tylman

Revitalisation as a process restoring the identity of the place through the protection of cultural heritage – a case study of the city of Łódź

10.25167/sm2017.026.06
Anna Majewska

Problemy reurbanizacji postindustrialnych dzielnic miast – przykład warszawskiego Kamionka

10.25167/sm2017.026.07
Łukasz Drozda

Waloryzacja socmodernizmu na przykładzie polskich blokowisk z lat 70. i 80.

10.25167/sm2017.026.08
Dominika Hołuj

Socialist tangible heritage of Nowa Huta as the local economic asset

10.25167/sm2017.026.09
Monika Olberek-Żyła

Perspektywy rozwoju ośrodków miejskich Konurbacji Rybnickiej

10.25167/sm2017.026.10
Wojciech Koman

Suburbanizacja wewnętrzna Zabrza

10.25167/sm2017.026.11

Tom 27 – Agnieszka Dembicka – Niemiec

Teksty zakwalifikowane przez Redakcję do procedury wydawniczej

  1. Badania nad dostępnością pieszą i transportem zbiorowym do parków miejskich na przykładzie Gdańska
  2. Basis for sustainable development in road transportation
  3. Działania wspierające rozwój działalności twórczych w ośrodkach miejskich
  4. Ekrany akustyczne w mieście -bariera w zagospodarowaniu przestrzeni urbanistycznej
  5. Funkcjonowanie kolei aglomeracyjnej w przestrzeni Łodzi
  6. Idea smart city w strategii zarządzania urzędem miasta we Wrocławiu
  7. Innowacje w transporcie miejskim pasażerów uwzględniające potrzeby osób o ograniczonej mobilności na przykładzie miasta Berlin
  8. Inteligentny i zrównoważony rozwój transportu jako element realizacji założeń koncepcji smart city – przykłady polskie i europejskie
  9. Logistyczne aspekty koncepcji smart city. Studium przypadku na podstawie miast europejskich
  10. Ocena funkcjonowania transportu zbiorowego w policentrycznych ośrodkach metropolitarnych na przykładzie Trójmiasta
  11. Pedestrian accessibility to parks in łódź (Dostępność piesza parków w Łodzi)
  12. Potencjał demograficzny obszarów funkcjonalnych wybranych miast średniej wielkości Polski i Republiki Czeskiej
  13. Przestrzenne zróżnicowanie wykluczenia komunikacyjnego w transporcie kolejowym na przykładzie województwa dolnośląskiego
  14. Zielona infrastruktura jako wielozadaniowe narzędzie zrównoważonego rozwoju

Tom 28 – Magdalena Śliwa

Teksty zakwalifikowane przez Redakcję do procedury wydawniczej

  1. Analiza makrostruktury pokrycia terenu w strefie podmiejskiej Krakowa
  2. Demolowanie jako radykalne narzędzie w procesie rewitalizacji
  3. Ekonomiczne przyczyny wstrzymania prac nad planami zagospodarowania przestrzennego (przypadek Poznania)
  4. Gospodarka finansowa gminy miejskiej
  5. Logistyka a gospodarka odpadami w miastach
  6. „Nowy duch” w starym porcie – rewitalizacja Starego Portu w Reykjaviku
  7. Podejście partycypacyjne w kształtowaniu przestrzeni centralnych miasta. Przykład osiedla domków fińskich w Warszawie
  8. Problematyka hydrologiczna w Programie Ochrony Środowiska Miasta Kielce
  9. Przekształcenia funkcji turystycznej Jeleniej Góry i miast powiatu jeleniogórskiego
  10. Rewitalizacja miejskich terenów pokolejowych. Przykład Lipska
  11. Rewitalizacja przestrzeni śródmiejskich współczesnych miast – efekty, potrzeby i ograniczenia (przykład Poznania)
  12. Twórcy miejskich dóbr wspólnych
  13. Wpływ sportów miejskich na kształt przestrzeni publicznych
  14. „Zielona rewolucja”: demolowanie i rewitalizacja w kształtowaniu przestrzeni publicznej miast

ROK 2018

Teksty zgłoszone do publikacji i przyjęte przez Redakcję:

 

  1. Analiza strukturalna sieci transportowej Kolei Wielkopolskich
  2. Analiza zrównoważonego rozwoju  publicznego transportu zbiorowego w mieście Częstochowa
  3. Bieguny wzrostu Podkarpacia w kontekście czterech sił konkurencyjności oraz strategii rozwoju województwa
  4. Car-sharing – koncepcją racjonalizacji użytkowania pojazdów indywidualnych w transporcie miejskim
  5. Ekonomia „na żądanie” i jej wpływ na logistykę miasta
  6. Kierunki rozwoju liniowej infrastruktury transportowej Aglomeracji Wałbrzyskiej
  7. Możliwości rozwiązania problemów logistyki miejskiej w obszarze infrastruktury drogowej na przykładzie Konstantynowa łódzkiego
  8. Rola poakcesyjnych migracji zagranicznych w zmianach przestrzennych układów zaludnienia w Polsce
  9. System carsharing oraz jego wpływ na elektromobilność w miastach
  10. System transportu miejskiego wobec zrównoważonego rozwoju
  11. Wykorzystanie adaptacyjnych metod routingowych w logistyce miejskiej jako metody maksymalizacji efektywności

 

 

 

ZAPRASZAMY DO NADSYŁANIA TEKSTÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM!